Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Pytanie:

Czy cudzoziemiec zatrudniony na umowę o dzieło (tłumaczenie), obywatel Ukrainy, posiadający kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce, będący doktorantem na polskiej uczelni wyższej, podlega rozliczeniu na druku PIT-11/8B, czy IFT-1/IFT-1R oraz czy przysługują takiej osobie zryczałtowane koszty uzyskania przychodu z tytułu umowy o dzieło oraz jaki Urząd Skarbowy jest właściwy do rozliczenia podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Cudzoziemiec polskim rezydentem podatkowym

Sposób rozliczania cudzoziemca z dochodów uzyskanych w Polsce zależy od tego, czy może on być uznany za polskiego rezydenta podatkowego, tzn. czy podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów - art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też podlega tylko ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (art. 3 ust. 2a ustawy). O stałości pobytu w Polsce będzie decydowała w szczególności karta pobytu, zameldowanie czy stałe zatrudnienie w Polsce.

Jeżeli pobytowi cudzoziemca w Polsce można przypisać cechy stałości (ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski), to należy uznać, że jest on polskim rezydentem, a zatem powinien opodatkować uzyskane dochody m.in. z tytułu umowy o dzieło na podstawie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych.

Porady prawne

Zatem będą miały do takiej osoby zastosowanie przepisy art. 41 ust. 1 ustawy (pobór przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należności pomniejszonej m.in. o koszty uzyskania przychodów), art. 42 ust. 1 ustawy (obowiązek przekazania przez płatnika kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru), a także art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy (w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru – PIT-11/8B).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne