Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Pytanie:

Jakie czynności podejmuje zespół powypadkowy w przypadku stwierdzenia, że doszło do wypadku przy pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czynności podejmowane przez zespół wypadków przy pracy

Zespół powypadkowy w ramach prowadzonych działań:
- jest zobowiązany wykorzystywać materiały zebrane przez inne organy prowadzące śledztwo lub dochodzenie, o ile te materiały zostaną mu udostępnione;
- wykorzystuje ustalenia zespołu specjalistów, powołanego do ustalenia przyczyn wypadku oraz wyjaśnienia problemów technicznych i technologicznych, jeżeli wypadek miał rozmiary katastrofy albo spowodował zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.
Po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy jest zobowiązany do sporządzenia protokołu powypadkowego, tj. protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Protokół powypadkowy powinien być sporządzony nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Jeżeli ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku nastąpi po upływie wskazanego powyżej terminu - z uwagi na uzasadnione przeszkody lub trudności - to przyczyny opóźnienia muszą zostać podane w treści protokołu powypadkowego.
Po sporządzeniu protokołu, a jeszcze przed jego zatwierdzeniem przez pracodawcę, zespół powypadkowy jest zobowiązany zapoznać poszkodowanego z treścią protokołu, i jednocześnie pouczyć go, że ma on prawo do zgłoszenia uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w przedstawianym mu protokole. Poszkodowany ma zatem prawo:
- zgłosić swoje uwagi i zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym,
- wglądu do akt sprawy,
- sporządzania notatek, odpisów oraz kopii z akt sprawy.
Jeżeli wypadek miał skutek śmiertelny, to zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika, oraz poucza ich o prawie zgłaszania uwag i zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole powypadkowym. Członek zespołu powypadkowego może złożyć do protokołu powypadkowego tzw. zdanie odrębne, które powinien uzasadnić. W przypadku rozbieżności zdań członków zespołu powypadkowego o treści protokołu powypadkowego decyduje pracodawca.
Do protokołu powypadkowego dołącza się:
- zapis wyjaśnień poszkodowanego i informacji uzyskanych od świadków wypadku,
- inne dokumenty zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności pisemną opinię lekarza lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku,
- a także odrębne zdanie złożone przez członka zespołu powypadkowego
- oraz uwagi i zastrzeżenia zgłoszone przez poszkodowanego lub odpowiednio członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku.
Jeżeli do treści protokołu powypadkowego zostały zgłoszone zastrzeżenia przez poszkodowanego lub członków rodziny pracownika zmarłego wskutek wypadku albo gdy protokół powypadkowy nie odpowiada warunkom określonym w rozporządzeniu - pracodawca zwraca niezatwierdzony protokół powypadkowy, w celu wyjaśnienia i uzupełnienia go przez zespół powypadkowy. Po dokonaniu ww. wyjaśnień i uzupełnień zespół powypadkowy jest zobowiązany sporządzić - nie później niż w terminie 5 dni - nowy protokół powypadkowy. Do nowego protokołu dołącza się również poprzedni protokół powypadkowy niezatwierdzony przez pracodawcę. Ostatecznie zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca niezwłocznie doręcza poszkodowanemu pracownikowi, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny zmarłego pracownika. Dodatkowo, jeżeli wypadek miał charakter śmiertelny, ciężki, czy też zbiorowy, pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie doręczyć protokół powypadkowy właściwemu inspektorowi pracy. Jeżeli protokół powypadkowy dotyczący wypadku śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego, zawiera ustalenia naruszające uprawnienia pracownika albo nieprawidłowe wnioski profilaktyczne, protokół taki może zostać zwrócony pracodawcy przez właściwego inspektora pracy, z wnioskiem o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Wniosek taki musi być przez inspektora uzasadniony. W takiej sytuacji, po ponownym ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku, konieczne jest sporządzenie nowego protokołu powypadkowego, nie później niż w terminie 5 dni. Do nowego protokołu dołącza się również poprzedni protokół powypadkowy zakwestionowany przez inspektora pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86