Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

Pytanie:

Które postanowienie wyznacza datę zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu: postanowienie o zatwierdzeniu układu, czy postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Data zakończenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu

Art. 287. 1. Prawa upadłościowego i naprawczego: Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd.
2. Rozprawa wyznaczona w celu zatwierdzenia układu odbywa się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgromadzenia wierzycieli.
3. Przeciwko układowi uczestnicy postępowania mogą zgłaszać zarzuty. Zarzuty zgłoszone na zgromadzeniu wierzycieli wpisuje się do protokołu z przebiegu zgromadzenia wierzycieli. Zarzuty zgłoszone po upływie tygodnia od dnia zawarcia układu pozostawia się bez rozpoznania.
4. O terminie rozprawy w celu zatwierdzenia układu zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli.
Porady prawne
5. Na postanowienie sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie.
Art. 293. 1. Po uprawomocnieniu się postanowienia zatwierdzającego układ sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego. Jeżeli zawarto układ likwidacyjny, postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego wydaje się po przeprowadzeniu likwidacji. W przypadku, o którym mowa w zdaniu drugim, przepisy art. 369 i 370 stosuje się odpowiednio.
2. Po zakończeniu postępowania upadły odzyskuje prawo do władania i zarządzania swoim majątkiem w takim zakresie, w jakim wynika to z treści układu.
Na postanowienie z art. 293 przysługuje jeszcze zażalenie, bowiem jest to postanowienie kończące postępowanie w sprawie. Postanowienie to ma jednak raczej charakter porządkowy, z nim bowiem nie łączy się określonych skutków prawnych, tak jak w wypadku postanowienia sądu zatwierdzającego układ (Świeboda Zdzisław Najnowsze wydanie: Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Warszawa 2006 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie III) ss. 604).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne