Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

Pytanie:

Osoba, z którą chcemy nawiązać współpracę i zlecać jej pracę na podstawie umowy o dzieło jest rencistą z KRUS-u. Otrzymuje ok. 520,00 PLN renty miesięcznie. Czy w takim razie może przyjmować zlecenia na podstawie umowy o dzieło? Czy są jakieś ograniczenia kwotowe co do kwoty zarobku, które mogą pozbawić tę osobę renty czasowo lub też na stałe?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dochód rencisty z tytułu umowy o dzieło

Zgodnie z art. 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników prawo do emerytury lub renty rolniczej z ubezpieczenia ulega zawieszeniu na zasadach określonych w przepisach emerytalnych (tj. ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych). W takim przypadku nie zawiesza się jednak wypłaty części składkowej emerytury rolniczej lub renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy albo nadwyżki emerytury lub renty inwalidzkiej z ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin ponad 95 % emerytury podstawowej. Zgodnie z art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Osiąganie przychodów z tytułu świadczenia usług na podstawie umowy o dzieło stanowi taki właśnie przychód, który stanowi podstawę do zawieszenia renty lub zmniejszenia świadczeń z tego tytułu.

Porady prawne

Prawo do renty ulega zawieszeniu w przypadku osiągnięcia przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie większą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia obowiązująca w dniu 31 grudnia 1998 r. w wysokości:

  1. 24% kwoty bazowej obowiązującej przy ostatniej waloryzacji w 1998 r. - dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy;
  2. 18% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy;
  3. 20,4% kwoty bazowej, o której mowa w pkt 1 - dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Kwoty maksymalnych zmniejszeń podlegają podwyższeniu, przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w kolejnych terminach waloryzacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne