Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

Pytanie:

Kierowca samochodu o ładowności pow.3,5t zostaje zatrzymany przez inspektora kontroli drogowej. Jakich dokumentów od kierowcy może żądać funkcjonariusz Inspekcji Transportu Drogowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dokument niezbędne do kontroli przewoźników

Kwestie związane zarówno z warunkami, jak i trybem wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowegu regulują przepisy rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie warunków i trybu wykonywania kontroli w zakresie przewozu drogowego (Dz.U. z 2006 r. Nr 19, poz. 153).

Zgodnie z § 1 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, w ramach kontroli w zakresie przewozu drogowego dokonuje się kontroli dokumentów, o których mowa w art. 87 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 ze zm.) oraz warunków w nich określonych.

Porady prawne

Mając na uwadze treść cytowanego przepisu art. 87 ustawy o transporcie drogowym, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, wypis z licencji, kartę opłaty drogowej, zapisy urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju, obowiązkowe przerwy i czas odpoczynku, a ponadto:

1) w transporcie drogowym osób:

 • przy wykonywaniu przewozów regularnych i regularnych specjalnych - odpowiednie zezwolenie i formularz jazdy lub wypis z zezwolenia wraz z obowiązującym rozkładem jazdy,

 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów wahadłowych lub okazjonalnych - odpowiednie zezwolenie,

 • przy wykonywaniu międzynarodowych przewozów na potrzeby własne - formularz jazdy,

 • oryginał albo poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę kserokopię decyzji, o której mowa w art. 20a ust. 2, jeżeli została wydana;

2) w transporcie drogowym rzeczy - dokumenty związane z przewożonym ładunkiem, a także:

 • odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,

 • dokumenty wymagane przy przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,

 • świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),

 • zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

 • wymagane przy przewozie żywych zwierząt,

 • dokumenty wymagane przy przewozie odpadów,

 • certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, jeżeli jest wymagany;

3) w międzynarodowym transporcie drogowym - świadectwo kierowcy, jeżeli jest wymagane.

Wskazać jednocześnie należy, iż powyższy katalog dokumentów jakich może dokonać kontroli funkcjonariusz ITD nie jest katalogiem zamkniętym. Wobec powyższego, na podstawie art. 50 pkt. 3 ustawy o transporcie drogowym do zadań inspekcji należy kontrola ruchu drogowego w zakresie transportu, na zasadach określonych w przepisach działu V ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, a w tym stanu technicznego pojazdów. W związku z niniejszym przepisem inspektor ruchu drogowego ma prawo wylegitymować kierowcę z dokumentu prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i innych pozwoleń.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne