Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu

Pytanie:

"Jakie warunki trzeba spełniać aby otrzymać kartę czasowego pobytu? Jakich dokumentów mogą wymagać pracownicy urzędu?"

Odpowiedź prawnika: Dokumenty wymagane do uzyskania karty pobytu

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić na wniosek cudzoziemca, jeżeli wykaże on, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
Okolicznościami takimi mogą być w szczególności:
1) uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego oświadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, jeżeli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane,
2) prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,
3) kontynuowanie przez cudzoziemca o uznanym dorobku artystycznym twórczości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) podjęcie studiów przez cudzoziemca mającego zapewnione środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów studiów oraz utrzymania podczas studiów, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, potwierdzone zaświadczeniem państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia,
5) udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej,
6) małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli nie zostało ono zawarte wyłącznie w celu uzyskania zezwolenia,
7) orzeczenie sądu o niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości o odmowie wydania cudzoziemca.
Dokumentem poświadczającym otrzymanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz okres ważności tego zezwolenia jest karta pobytu. Karta taka jest dokumentem potwierdzającym tożsamość cudzoziemca podczas pobytu na terytorium Polski. Karta uprawnia również do przekraczania granicy Polski bez konieczności uzyskania wizy.
Kartę pobytu wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca, na okres czasu, na jaki zostało udzielone zezwolenie.


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika