Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

Pytanie:

Czy jako osoba fizyczna będąc udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba na Słowacji i z siedzibą na Ukrainie jestem zobowiązany zgłosić ten fakt w urzędzie skarbowym w Polsce właściwym ze względu na miejsce zamieszkania? Jakie kroki musze podjąć w przypadku uzyskania dywidendy z powyższych spółek?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Dywidendy ze Słowacji i z Ukrainy

Osoby, dla których miejscem zamieszkania jest Polska, obciąża tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i w związku z tym podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości swych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Podatnicy, posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, uzyskujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przychody (dochody) między innymi z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są obciążeni 19 % zryczałtowanym podatkiem dochodowy (art. 30a ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Porady prawne

Przy czym od tych przychodów (dochodów), odliczają kwotę równą podatkowi zapłaconemu za granicą, jednakże odliczenie to nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19 %.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 lit b Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republika Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Słowacja ma prawo opodatkować dywidendy wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, jednak podatek ten nie może przekroczyć 10 procent kwoty dywidend brutto.

Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 2 lit b Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, Ukraina ma prawo opodatkować dywidendy wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w Polsce, jednak podatek ten nie może przekroczyć 15 procent kwoty dywidend brutto.

Kwoty zryczałtowanego podatku obliczonego od tych przychodów z dywidend, uzyskanych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kwoty podatku zapłaconego za granicą, podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu podatkowym rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 30a ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Podsumowując, otrzymana dywidenda na Słowacji czy na Ukrainie podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym, a w ciągu roku podatkowego nie wpłaca się zaliczek na podatek i nie składa się deklaracji. Podatnik jednak musi posiadać dokumenty potwierdzające, jaką kwotę dywidendy otrzymał i jaka kwota podatku została od tej dywidendy odprowadzona na Słowacji i na Ukrainie.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne