Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Pytanie:

Rolnik otrzymuje dopłaty obszarowe z tytułu posiadanej ziemi. W tym celu posiada rachunek bankowy, na który kwota dopłaty jest przekazywana z Agencji. Przeciwko rolnikowi jest prowadzona egzekucja i został zajęty rachunek bankowy, na który wpłyną dopłaty obszarowe. Jedynym sposobem wypłaty dopłat jest przelanie ich na rachunek bankowy. Czy w związku z tym komornik może dokonać zajęcia środków, które wpłyną na rachunek jako dopłaty? Czy też te dopłaty nie podlegają zajęciu nawet, jeżeli znajdują się na rachunku? Czy bank może przekazać kwoty dopłaty do komornika, czy też powinien odmówić ich przekazania gdyż nie podlegają one zajęciu jako dopłaty czyli dotacje? Czy w przypadku przekazania przez bank tych kwot komornikowi rolnik może domagać się od banku pomimo tego wypłaty kwot otrzymanych dopłat-dotacji?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z unijnych dopłat dla rolników

Zgodnie z art. 11c ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, należności ustalane w drodze decyzji administracyjnej lub wierzytelności wynikające z umów cywilnoprawnych z tytułów płatności określonych w odrębnych przepisach, realizowanych przez Agencję ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz środków krajowych przeznaczonych na ich współfinansowanie, nie podlegają zajęciu na podstawie przepisów ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Przepis ten, zakładając, w założeniu, że ustawodawcy chodziło o ochronę otrzymywanych przez rolników dotacji przed egzekucją,  byłby nieudolnie sformułowany, mówi on bowiem nie o wyłączeniu kwot uzyskanych z dotacji od egzekucji (tak jak przepisy kpc dotyczące, np. sum przyznanych przez Skarb Państwa na specjalne cele, które nie podlegają egzekucji), lecz jedynie o zakazie zajmowania wierzytelności z tytułu dopłat. W tym miejscu należy jednak podnieść, że zgodnie z informacjami płynącymi z  Ministerstwa Sprawiedliwości, wprowadzenie art. 11c nie miało uniemożliwiać komornikowi zajęcie pieniędzy, znajdujących się na rachunku bankowym rolnika, pochodzących z dopłat, lecz zapewnić, zgodnie z założeniami rozporządzenia unijnego, przekazanie przez Agencję środków pochodzących z dopłat na rachunek rolnika.

Porady prawne

Zakaz zajęcia wierzytelności oznacza, że komornik nie może się domagać, by dana wierzytelność wpłynęła bezpośrednio do niego. Jednakże, z chwilą wpływu pieniędzy z dotacji na rachunek bankowy rolnika, przestaje on mieć wierzytelność dotyczącą dopłaty, a zaczyna mieć wierzytelność w stosunku do banku o wypłatę kwot zgromadzonych na tym rachunku. Wypłacie takiej stoi jednak na przeszkodzie zakaz wypłat wynikający z komorniczego zajęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym dłużnika. Na wypłatę taką nie pozwalają również przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych, które w art. 890 § 2 kpc wskazują jakich kwot nie dotyczy zakaz wypłat z zajętego rachunku bankowego. Wśród kwot, których nie dotyczy zajęcie rachunku bankowego nie ma kwot otrzymanych w ramach dotacji. W literaturze przedmiotu wskazuje się, że przepisy dotyczące wyłączenia czy ograniczeń egzekucji należy traktować jako wyjątek od zasady, a przepisów ograniczających czy tez wyłączających egzekucje nie należy traktować rozszerzająco. W związku z powyższym omawiany na wstępie przepis nie chroni rolnika przez egzekucją z rachunku bankowego, na który wpłynęła już kwota uzyskana z dopłaty.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne