Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Pytanie:

Czy są jakieś przepisy regulujące udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta przez lekarzy? Dodam, że sytuacja dotyczy informowania zięcia o stanie zdrowia teścia, który doznał udaru mózgu i ma niewładną prawą stronę (jest praworęczny), nie mówi i czasami ma problemy z oceną sytuacji. Czy takich informacji można udzielać przez telefon?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Informacja o stanie zdrowia pacjenta

Prawo pacjenta do informacji o stanie swojego zdrowia jest jednym z podstawowych jego praw. Informacji takiej pacjent ma prawo żądać zarówno od lekarza jak i innych pracowników personelu medycznego. Ma przy tym prawo nie tylko do udzielenia informacji, ale również do tego aby została ona przekazana w formie zrozumiałej, tak aby rzeczywiście zdawał sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia, ewentualnych następstw przerwania leczenia i wynikłych z tego faktu powikłań itp. Prawo pacjenta do informacji o stanie swojego zdrowia wiąże się także z tajemnica lekarską i ochroną danych medycznych. Pacjent jest bowiem dysponentem tej tajemnicy i ma prawo decydowania także o przekazywaniu informacji innym osobom.

Porady prawne

Artykuł 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza nakłada na lekarza obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego w sposób przystępny a zarazem szczegółowo. Pacjenta lub przedstawiciela ustawowego należy informować nie tylko o proponowanych przez lekarza metodach diagnostycznych i leczniczych ale także innych możliwych. W obu wypadkach informacja obejmować musi także możliwe do przewidzenia następstwa ich zastosowania, co obejmuje także możliwe do przewidzenia skutki uboczne. Informacja ta stanowić ma, jak już wcześniej wskazano, podstawę do podejmowania przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego decyzji o wyrażeniu zgody lub nie na dokonanie zabiegu.

Obowiązek informowania samego pacjenta dotyczy wszystkich pacjentów, którzy ukończyli 16 lat. Nigdzie zatem nie ma zapisu o tym, iż lekarz ma obowiązek informowania któregokolwiek z członków rodziny o stanie zdrowia pacjenta. Może tego żądać np. przedstawiciel ustawowy pacjenta (w przypadku małoletniego jego rodzic). Pan jako zięć de facto nie ma możliwości powołania się na jakikolwiek przepis uzasadniający Pana żądanie udzielenia informacji. Jeśli stan pacjenta pozwala na przyjęcie informacji ze zrozumieniem, zaś nie upoważnił on lekarza do udzielania członkom rodziny informacji o swoim stanie zdrowia, to lekarz nie ma prawa udzielać im jakichkolwiek informacji.

Udzielanie takich informacji przez telefon w obliczu powyższego wydaje się być zatem wprost niedopuszczalne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne