Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

Pytanie:

Posiadam zezwolenie na broń gazową. W sklepie z bronią chciałem zaopatrzyć się w kamizelkę kuloodporną. Powiedziano mi, że mnie jako osobie fizycznej mogą sprzedać taką kamizelkę, ale po uprzednim przewierceniu tak, aby była pozbawiona funkcji ochronnej. Podobno takie są przepisy. Czy rzeczywiście wynika to z przepisów prawa i z jakich, bo dla mnie jest to nielogiczne, że mam ważne pozwolenie na broń, a nie mogę zabezpieczyć się przed oddaniem w moją stronę strzału?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kamizelka kuloodporna dla posiadacza broni

Kwestię sprzedaży kamizelek kuloodpornych reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2002 roku (Dz.U. 2002.156.1303 ze zm., dalej rozporządzenie). Zgodnie z par. 10 ust. 1 tego rozporządzenia wyroby o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym sprzedaje się:

1) przedsiębiorcom posiadającym koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

Porady prawne

2) Siłom Zbrojnym Rzeczypospolitej Polskiej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, wystawionego przez właściwy organ;

3) Państwowej Straży Łowieckiej, Straży Ochrony Kolei, Straży Leśnej, Straży Rybackiej, straży gminnej (miejskiej). Straży Marszałkowskiej, Straży Parkowej, kontroli skarbowej i Inspekcji Transportu Drogowego, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia wystawionego przez właściwy organ;

4) innym podmiotom, których dostęp do wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym regulują odrębne przepisy, na warunkach w nich określonych.

Kamizelki kuloodporne, hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała sprzedaje się także przedsiębiorcom, którzy posiadają koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, oraz przedsiębiorcom albo jednostkom organizacyjnym, które na podstawie odrębnych przepisów powołały wewnętrzne służby ochrony, oraz szkołom kształcącym w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, a także przedsiębiorcom prowadzącym działalność szkoleniową dla osób ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony fizycznej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że istotnie sprzedaż kamizelek kuloodpornych podmiotom innym niż wymienione powyższej jest zakazana. W szczególności nie ma znaczenia, że kupujący dysponuje pozwoleniem na broń, gdyż przepisy Ustawy o broni i amunicji nie dają podstaw do takiej interpretacji zakresu tegoż pozwolenia. Zakładamy, że z powyższych powodów zbywca oferuje przewiercenie kamizelki przed jej sprzedażą – co ma na celu faktyczne pozbawienie jej cech kamizelki kuloodpornej. W przeciwnym wypadku nie może jej bowiem legalnie sprzedać osobie, która nie mieści się w zakresie podmiotów wymienionych w zacytowanym przepisie rozporządzenia.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne