Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Pytanie:

"Jak należy rozumieć sformułowanie \"złożenie wniosku o upadłość we właściwym czasie\" ?"

Odpowiedź prawnika: Kiedy jest właściwy czas na złożenie wniosku o upadłość

Jest to pojęcie nieostre, będące przedmiotem rozważań doktryny. W tezie wyroku SN z dnia 11 marca 2008r. (sygn. II CSK 545/2007, LexPolonica nr 2032039): Właściwy czas na zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości jest przesłanką obiektywną ustalaną
w oparciu o okoliczności faktyczne każdej sprawy. Dla jej określenia nie ma znaczenia subiektywna świadomość członków zarządu w tym przedmiocie. Przepis art. 299 § 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje domniemanie winy członka zarządu w niezgłoszeniu wniosku o upadłość we właściwym czasie. Członkom zarządu powinien być znany na bieżąco stan finansowy spółki i możliwość zaspokojenia długów.
W uzasadnieniu tego orzeczenia czytamy: „Z tego punktu widzenia właściwy czas na zgłoszenie wniosku o upadłość to moment, gdy członek zarządu wie, albo przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, że spółka nie jest już w stanie zaspokoić wszystkich wierzycieli, ale w części ma jeszcze takie możliwości, a zatem nie jest jeszcze bankrutem niezdolnym do poniesienia nawet kosztów postępowania upadłościowego"

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika