Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Pytanie:

Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia 2005 pomimo, że od stycznia do września nasze finanse i księgowość były sprawdzane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach. Pani audytor we wstępnej rozmowie sugeruje, że chciałaby mieć wgląd do teczek klientów pomocy społecznej. Czy audytor może "zaglądać" do teczek osobowych klientów pomocy społecznej? Czy jest sensowne kontrolowanie tego samego zakresu działalności ośrodka pomocy, który sprawdzany był przez RIO?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Ustawa o finansach publicznych w art. 187 ust. 2 wskazuje, że Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego kontroluje przestrzeganie, przez podległe i nadzorowane przez siebie jednostki sektora finansów publicznych, realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola ta obejmuje w każdym roku co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych.

Zadania kontrolne powinny wynikać, z zatwierdzonego przez gminę planu kontroli. Kontrola kompleksowa może obejmować, np. kontrolę organizacji jednostki w zakresie prowadzenia gospodarki, gospodarki środkami rzeczowymi, pieniężnymi, itp. Ustawa o ochronie danych osobowych zezwala na udostępnienie danych osobowych, jeżeli będzie to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Jeżeli zatem, by dokonać kontroli niezbędne jest udostępnienie teczek osobowych, można te teczki udostępniać.

Natomiast uprawnienia RIO do kontroli samorządowych jednostek organizacyjnych wynikają z ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, zgodnie z którą Izby dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych tych jednostek.

W obu ustawach nie zostało wskazane, że jedna kontrola wyłącza drugą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123