KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

Pytanie:

"Twórca z tytułu prowadzonej działalności twórczej był ubezpieczony w ZUS i opłacał składki. Wyrejestrował się z ZUS i zarejestrował w KRUS, z uwagi na to, iż posiadał ziemię rolną. Opłacał składki w KRUS i jednocześnie pracował na umowę o dzieło jako twórca. Gdzie trzeba odprowadzać składki przy tego typu działalności czy tylko do ZUS? Czy w przypadku posiadania ziemi rolnej, mimo iż pracuje się jako twórca można opłacać składki w KRUS? Czy też może przy tego typu działalności trzeba opłacać tylko ZUS, bez względu na posiadane gospodarstwo rolne. Proszę o podanie podstawy prawnej i odpowiedzi na to pytanie. Jest to obecnie problem na czasie z uwagi na obowiązek przechodzenia rolników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność na system składek w ZUS."

Odpowiedź prawnika: KRUS czy ZUS rolnika z działalnością twórczą

Rolnik, który podlega ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu, jeżeli nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym. Rolnik, podlega nadal ubezpieczeniu, jeżeli w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności złoży Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia oraz udokumentuje spełnienie warunków opodatkowania tej działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentu ustalającego przez organ podatkowy tę formę opodatkowania. Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym może dotyczyć osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, będących osobami duchownymi. Szczegóły jakie warunki należy spełnić by podlegać opodatkowaniu w formie ryczałtu zawiera ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998 r., Nr 144, poz. 930). Regulacje dotyczące podlegania ubezpieczeniu przez rolników znajdują się w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity: Dz. U. 1998 r., Nr 7, poz. 25). Reasumując, jeśli prowadzi Pan pozarolniczą działalność (twórca), to podlegał Pan będzie ubezpieczeniu rolniczemu w razie prowadzenia rozliczenia podatkowego w formie ryczałtu. Musi Pan podlegać takiemu ubezpieczeniu minimum 3 lata oraz zgłosić w KRUS, że nadal chce Pan kontynuować ubezpieczenie rolnicze.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika