Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Pytanie:

"Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (ok. 28.000 zł). Do końca 2005 r. syn musi zużyć środki z tych Kas na cele mieszkaniowe. Czy ww. Cesję należy traktować jak darowiznę? Jeżeli tak, to czy musi zapłacić podatek o darowizn i ile? Moja żona jest uprawniona (sprawa jeszcze z PRL-u) do Premii Gwarancyjnej z tyt. Posiadanego wkładu mieszkaniowego na książeczce mieszkaniowej (ok. 14.000 zł). Za pomocą cesji chce przepisać uprawnienie do tej kwoty na naszego syna. Syn ma zamiar dołączyć tę kwotę do środków z poprzednio omawianych Kas Mieszkaniowych i kupić jedno, ok. 35 m2 mieszkanie. Czy można łączyć ze sobą te kwoty w celu zakupu jednego mieszkania? Czy występuje tu kwestia darowizny i opłat z nią związanych, ile? Czy następuje tu kumulacja darowizn? Ponadto, ja oraz moja żona, będący właścicielami mieszkania własnościowego (ok. 68 m2, wartość ok. 150.000 zł), mamy zamiar podarować je w tym roku temu samemu synowi. Czy w tym przypadku trzeba będzie zapłacić podatek od darowizny? Czy wszystkie 3 wyżej wymienione cesje i darowizny kumulują się w kontekście podatków od darowizn? Czy ma wpływ na wysokość ewentualnych podatków od darowizny kolejność zdarzeń (cesja Kasy Mieszkaniowej już się odbyła, cesja Książeczki mieszkaniowej jeszcze się nie odbyła, darowizna mieszkania jeszcze się nie odbyła). Ponadto, ja prowadzę własną działalność gospodarczą (usługi turystyczne i transport osobowy, z majątkiem firmy o wartości ok. 100.000 zł). Czy mogę, w myśl art. 4 ust. 1, pkt. 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. 142, str. 9926), darować ten zakład usługowy swojemu synowi? Jeżeli tak to, w jakiej wysokości podatki zapłacę oraz czy ma znaczenie, że wcześniej ja i moja żona darujemy inne, wcześniej wymienione dobra oraz czy ważna jest kolejność zdarzeń?"

Odpowiedź prawnika: Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na fakt, iż cesja jest czynnością niesamoistną, zaliczaną do czynności rozporządzających, dokonywanych w wykonaniu umów – takich jak np. umowa sprzedaży, darowizny, czy też innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności na nabywcę.

W związku z powyższym – opodatkowanie, zarówno podatkiem od darowizn, jak i podatkiem od czynności cywilnoprawnych zależeć będzie od charakteru tej umowy. Jeżeli umowa ta zostanie uznana za umowę darowizny – koniecznym będzie przeanalizowanie jej skutków na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Natomiast, jeżeli umowa taka zostanie określona jako tzw. umowa nienazwana – nie będzie koniecznym jej analiza pod tym kątem.

Naszym zdaniem, umowę przenoszącą wartość środków zgromadzonych w książeczce mieszkaniowej, należy uznać za umowę darowizny, a w związku z powyższym konieczne jest przeanalizowanie jej skutków na gruncie ustawy od spadków i darowizn.

Darowizna praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez rodziców będzie podlegać zwolnieniu od tego podatku, jeżeli środki zgromadzone na tym rachunku będą przeznaczone na cele mieszkaniowe. Dla zwolnienia nie ma tu limitu kwotowego. Z powyższego wynika, iż od kwoty 28.000 zł, zgromadzonej na tym rachunku syn nie zapłaci podatku, jeżeli przeznaczy te środki na cele mieszkaniowe.

Odnośnie pytana dotyczącego premii gwarancyjnej – uwagi na temat cesji również pozostają aktualne. Jeżeli taka cesja zostanie uznana za darowiznę – nie wchodzi w grę zwolnienie od podatku na mocy omawianego powyżej przepisu.

Darowizna kwoty równej 14.000 zł będzie zwolniona od opodatkowania do wysokości 9,367 zł od jednej osoby - jeżeli pieniądze te zostaną przeznaczone na na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę lokalu w małym domu mieszkalnym, budowę domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Naszym zdaniem powyższe ulgi się nie kumulują i nie ma tutaj znaczenia fakt dokonania darowizny książeczki mieszkaniowej. Powyższe ulgi opierają się na różnych podstawach prawnych. Ulg nie należy interpretować rozszeżająco, gdyż są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania. Zawsze w przypadku wątpliwości interpretacyjnych warto zwrócić się do swojego US z wnioskiem o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w swojej konkretnej sprawie.

Natomiast wartość podatku od  darowizny mieszkania – należy przeanalizować zgodnie z obowiązującą skalą podatkową – a więc, darowizna dokonana dla osoby zaliczonej do pierwszego kręgu – będzie zwolniona do wysokości 9 637 zł od jednego darczyńcy, przy czym istnieje możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej, polegającej na tym, iż do podstawy opodatkowania nie wlicza się wartości przekazanego mieszkania do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu, oczywiście jeżeli zostaną spełnione warunki skorzystania z tej ulgi (art. 16).

Ta ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn nie przysługuje jednak osobom, które są już właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (chyba że przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych) lub dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym (chyba że przekażą uprawnienia do dysponowania tymi prawami zstępnym lub spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego). 

Równocześnie nabycie zakładu usługowego będzie korzystało ze zwolnienia przewidzianego w ustawie  - po spełnieniu ustalonych w ustawie warunków.

Zapraszamy również do lektury artykułu: Kwota zwolniona z podatku od darowizn


 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika