Kurator dla doręczeń

Pytanie:

Spadkobierca - jeden z wielu - jest za granicą na stałe. List z sądu - na ostatni wiadomy jego adres zamieszkania - wraca do sądu. Jakie opcje ma sąd, aby prowadzić dalej sprawę spadkową? Jakie rzeczy bierze sąd pod uwagę przy wyborze takich opcji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kurator dla doręczeń

Jako że sąd powinien dążyć do jak najszybszego załatwienia sprawy, prawo procesowe reguluje postępowanie w takiej sytuacji. Jak stanowi Kodeks postępowania cywilnego, jeżeli stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, ma być doręczony pozew lub inne pismo procesowe wywołujące potrzebę podjęcia obrony jej praw, doręczenie może do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub pełnomocnika nastąpić tylko do rąk kuratora ustanowionego na wniosek osoby zainteresowanej przez sąd orzekający. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. O ustanowieniu kuratora przewodniczący ogłosi publicznie w budynku sądowym, w sprawach zaś większej wagi, gdy uzna to za potrzebne, także w prasie. Z chwilą doręczenia pisma kuratorowi doręczenie staje się skuteczne. Sąd może jednak uzależnić skuteczność doręczenia od upływu oznaczonego terminu od chwili wywieszenia obwieszczenia w budynku sądowym. W wypadkach, w których ustanowienie kuratora według przepisów poprzedzających nie jest wymagane, pismo doręcza się stronie, której miejsce pobytu nie jest znane, przez wywieszenie w budynku sądowym. Doręczenie takie staje się skuteczne z upływem miesiąca od dnia wywieszenia. W związku z tym, że doręczenie takie będzie skuteczne, sąd nie ma obowiązku odraczania rozprawy i może się ona toczyć bez osobistego udziału zainteresowanego.

Potrzebujesz porady prawnej?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

Kurator - Kiedy i dla kogo ustanawia się kuratora?

U podstaw instytucji opieki oraz kurateli leży troska o interesy tych osób, które z różnych przyczyn nie potrafią lub nie mogą same o nie zadbać. Nie można bowiem w państwie prawa dopuszczać do sytuacji, gdy czyjeś prawa, z przyczyn od niego niezależnych, pozostają bądź (...)

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

Nowy sposób doręczania pism z sądu i lepsza ochrona interesów osób ubezwłasnowolnianych

7 października 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zasadnicza część wprowadzanych zmian dotyczy postępowania w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Mają one służyć ochronie interesów osoby, (...)

Zmiana danych w CEIDG

Zmiana danych w CEIDG

Prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, gdy zmienią się jego dane, powinien złożyć w tej sprawie wniosek do CEIDG (czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Wniosek jest też potrzebny wówczas, gdy zainteresowany zawiesza oraz wznawia wykonywanie (...)

E-doręczenie zamiast listu?

E-doręczenie zamiast listu?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych, przedłożony przez ministra cyfryzacji. Polecony z urzędu przyjdzie elektronicznie Przyjęty przez rząd projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych oznacza, że osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

Uprawnienia kuratora spadku - opinia prawna

  Stan faktyczny   Czy kurator spadku nie objętego, w skład którego wchodzi nieruchomość budynkowa, może wypowiedzieć umowy najmu najemcom na podstawie art. 11 ust. 5 i 7 ustawy o ochronie praw lokatorów. Czy lokatorzy mogą do sądu wnieść pozew o ustalenie skuteczności (...)

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

Doręczanie korespondencji sądowej w sprawach cywilnych osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na adres wskazany w CEDIG, jako adres do doręczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu postępowania cywilnego, strona inicjująca postępowanie sądowe obowiązana jest zawrzeć określone informacje w piśmie wszczynającym postępowanie. Wytyczne w tym zakresie daje w szczególności art. 126 § 1 kpc, w którym wymienione (...)

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (...)

Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

Polecony nie tylko do skrzynki, ale też elektronicznie

Osoby, które będą chciały, od 2021 roku będą mogły odbierać i wysyłać korespondencję poleconą z urzędów bez konieczności chodzenia na pocztę. Rada Ministrów dziś to potwierdziła. Projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-doręczeniach) rząd przyjął już (...)

Doręczanie pism pełnomocnikowi strony przebywającej za granicą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Doręczanie pism pełnomocnikowi strony przebywającej za granicą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w myśl art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) obowiązkiem strony zamieszkałej za granicą, która nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy, (...)

Terminowość doręczeń listów nierejestrowanych

Terminowość doręczeń listów nierejestrowanych

Wyniki badania terminowości przebiegu przesyłek listowych nierejestrowanych doręczanych przez Pocztę Polską w obrocie krajowym prowadzonego od września 2007 r. do czerwca 2008 r. Przeprowadzone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej badanie miało na celu stwierdzenie, czy terminowość doręczania (...)

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Obowiązek meldunkowy cudzoziemców

Zameldowanie cudzoziemców Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Cudzoziemiec to każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Kto (...)

Zmiana zasad doręczeń w sprawach podatkowych

Zmiana zasad doręczeń w sprawach podatkowych

Zmiana zasad wynika z wprowadzonych uregulowań dotyczących doręczeń w Dziale IV Rozdziale 5 Ordynacji podatkowej. ##baner## Co przewidują nowe uregulowania dotyczące doręczeń? Zgodnie z nimi organ podatkowy doręcza pisma na adres do doręczeń elektronicznych, a jeśli nie (...)

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Obowiązek meldunkowy obywateli polskich

Ewidencja ludności  Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który (...)

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

Jak doręcza się pisma w postępowaniu karnym?

  W postępowaniu karnym istotne jest, aby uczestnicy, a przede wszystkim oskarżony był należycie zawiadamiany o wszelkich czynnościach procesowych. Ważne jest więc, aby wszelkie pisma sądowe zostały mu prawidłowo doręczone. W pewnych jednak wypadkach uznaje się pismo za doręczone, (...)

Rewolucja cyfrowa w sądach

Rewolucja cyfrowa w sądach

Kolejne etapy Trwa rewolucja cyfrowa w sądach. Dzięki decyzjom Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego to nowy etap w historii sądownictwa. Do wymiaru sprawiedliwości w coraz większym zakresie wprowadzane są rozwiązania informatyczne. 1/3 postępowań jest dziś prowadzonych wyłącznie (...)

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Zasady odpowiedzialności karnej kuratora spółki za naruszenie praw pracowniczych - opinia prawna

Stan faktyczny Czy ustanowiony przez Sąd dla spółki z o.o kurator w oparciu o przepisy art. 42 kc może być podmiotem przestępstwa naruszenia praw pracowniczych na podstawie art. 218 kk? Nie wymagam analizy art. 218 kk, zapoznałem się z artykułem Aleksandry Tomporek zamieszczonym w miesięczniku (...)

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Zawieranie umowy z osobą fizyczną

Podpisując każdą umowę, musimy zachować ostrożność, ponieważ jej brak może nas w przyszłości drogo kosztować. Każda umowa powinna być dostosowana do określonych warunków relacji pomiędzy jej stronami. Dlatego nie zawsze określone wzory umów będą miały pożądane zastosowanie (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Jak zarejestrować spółkę w systemie S24?

Rejestracja spółki jawnej, spółkikomandytowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub prostej spółki akcyjnej w systemie S24 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawną lub komandytową możesz założyć na dwa sposoby: tradycyjnie, w (...)

E-doręczenia w konsultacjach

E-doręczenia w konsultacjach

Projekt ustawy o elektronizacji doręczeń, która umożliwi odbieranie on-line korespondencji poleconej został udostępniony do konsultacji. Można więc wyrazić swoje opinie nt. projektu ustawy o e-doręczeniach.  Uwagi w wersji edytowalnej należy przekazywać także na adres: andrzej.piekart@mc.gov.pl (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu

Kurator dla osoby nieznanej z miejsca z pobytu

Chciałabym złożyć w Sądzie wniosek o ustanowienie kuratora dla Pozwanego nieznanego z miejsca pobytu. Pozwany został wymeldowany decyzją administracyjna z dotychczasowego miejsca zamieszkania. Co (...)

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Doręczenie a wykreślenie adresu spółki w KRS

Chciałbym złożyć wniosek do sądu o nakaz zapłaty (ewentualnie wniosek o upadłość) wobec mojego dłużnika, którym jest sp. z o.o. Problem polega na tym, że firma ta nie posiada obecnie adresu (...)

Doręczenie w postępowaniu cywilnym

Doręczenie w postępowaniu cywilnym

Wysłałem pozew w trybie nakazowym przeciwko mojemu dłużnikowi, który zadłużył się prowadząc działalność gospodarczą. Sąd pozew przyjął i rozpoczął rozpatrywanie sprawy. Otrzymałem z (...)

Wyznaczanie kuratora przez sąd

Wyznaczanie kuratora przez sąd

Sprawdziłam Księgi Wieczyste domu, który należał do mojego brata i bratowej. Okazało się, ze obydwoje dalej figurują na Księdze chociaż od paru lat nie żyją. Przed śmiercią bratowa spisała (...)

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Prawa i obowiązki kuratora w postępowaniu sądowym

Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej (...)

Kurator spółki jako pracodawca

Kurator spółki jako pracodawca

Nie bardzo rozumiem sformułowanie, wydaje się, cyt.: \" Naszym zdaniem wydaje się, że kurator pełni rolę osoby wykonującej pewne czynności za pracodawcę a zatem może być podmiotem tego rodzaju (...)

Ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej

Ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej

Czy możliwe jest ustanowienie w postępowaniu administracyjnym kuratora dla osoby nieobecnej, która wyjechała za granicę? W jaki sposób można to uczynić? W opisywanym przypadku mamy do czynienia (...)

Uczestnik postępowania za granicą

Uczestnik postępowania za granicą

Powstaje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Czy jeśli jeden ze spadkobierców przebywa za granicą, a inni spadkobiercy znają tylko ostatni adres zamieszkania tego spadkobiercy, to czy sąd zobowiąże (...)

Nieznany adres dłużnika

Nieznany adres dłużnika

Mam wyrok sądu cywilnego o zapłatę, ale nie znam miejsca pobytu, zamieszkania i miejsca pracy danej osoby, nic poza wyrokiem sądu. Już raz prowadził komornik egzekucję, ale dłużnik miał innych (...)

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Prawa i obowiązki kuratora spadku

Jestem kuratorem spadku. Zgodnie z art. 935. § 1. k.p.c. zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma on prawo pobierać (...)

Występowanie dwóch pełnomocników w procesie

Występowanie dwóch pełnomocników w procesie

W przypadku, kiedy ustanowienie dwóch pełnomocników (jednego mojego syna a drugiego adwokata) według kc doręczenia będą czynione tylko jednemu z nich? Czy mogę wybrać, któremu z nich? Czy jeżeli (...)

Prawo procesowe - ustanowienie kuratora

Prawo procesowe - ustanowienie kuratora

Powód skierował pozew wobec swego dłużnika o zapłatę zaległych faktur. Dłużnikiem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. W pozwie podał dane dłużnika, które figurowały (...)

Brak adresu spółki a bezskuteczność egzekucji

Brak adresu spółki a bezskuteczność egzekucji

Jak wiadomo, jeżeli egzekucja komornicza przeciwko spółce z o.o. okaże się bezskuteczna, wówczas za jej długi odpowiada zarząd. W doktrynie i orzecznictwie panuje zgodność co do tego, że odpowiedzialność (...)

Nadzór kuratora

Nadzór kuratora

Sąd ograniczył jednemu z rodziców władzę rodzicielską nad dzieckiem i wykonywanie tej władzy oraz kontakty drugiego z rodziców ustalone na mocy ugody przed sądem 3 lata temu - poddał nadzorowi (...)

Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

Zmiana miejsca zamieszkania a doręczenie pisma

Od kilku lat zamieszkuję za granicą. Czy sąd może ignorować moje powiadomienia o zmianie adresu i wysyłać wezwania na mój adres w Polsce, których z oczywistych powodów odebrać nie mogę? Strony (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód bez obecności pozwanego

Rozwód bez obecności pozwanego Mój mąż od 5 lat mieszka za granicą i nie utrzymuje ze mną kontaktu, nie płaci nic na dziecko i wiem że mieszka tam z inną kobietą. Nie znam jego adresu i nie (...)

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly?

Ograniczenie praw rodzicielskich z powodu nie chodzenia do szkoly? Witam, W tym roku szkolnym moj syn chodzil do szkoly w kratke. Nadpobudliwa wychowawczyni wyslala zawiadomienie o tym do sadu rodzinnego (...)

Kurator sądowy

Kurator sądowy Chciałabym złożyć podanie na aplikację kuratorską. Przeczytałam, że podanie ma być do Prezesa Sądu Okręgowego. W moim mieście jest Sąd Rejonowy. Czy to podanie powinnam złożyć (...)

KURATOR a widzenia z dzieckiem

KURATOR a widzenia z dzieckiem Mam pytanie, mąż chce by w trakcie widzeń jego z dzieckiem uczestniczył kurator. Jak to będzie wygladało oraz czy kurator będzie uczestniczył w każdym widzeniu. (...)

Ograniczenie praw rodzicielskich

Ograniczenie praw rodzicielskich W zeszłym miesiącu zakończyła sę sprawa rozwodowa. Sąd orzekł rozwód wyłącznie z mojej winy i ograniczył prawa rodzicielskie. Była żona oraz jej świadkowie (...)

kurator

kurator witam Pewna nastolatka nagrała film erotyczny tylko ze swoim udziałem, jeżeli taki film trafi do dyrektora szkoły zostanie jej przyznany kurator? Jakie mogą byc tego konsekwencje? Będę wdzięczna (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna

Spoleczny kurator sadowy, nowe sprawy OP - opieka prawna Witam pracuje w sadzie od 2002 roku jako Spoleczny kurator mam pytanie, nie dawno otrzymalem po raz pierwszy nowy rodzaj sprawy Op -Opieka prawna. (...)

Kurator Sondowy jak i Społeczny dla dzieci

Kurator Sondowy jak i Społeczny dla dzieci jakie prawa i obowiązki ma kurator sondowy jak i społeczne dla dzieci? witam mam pytanie mam 6 dzieci 2 jest pod kuratorem a kurator chce obiac 4 pozostałych (...)

Porady prawne