Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Pytanie:

Pracodawca, rzemieślnik, chce zatrudnić pracownika młodocianego. Jakie kwalifikacje powinien posiadać pracodawca, lub jego pracownicy aby móc zatrudnić pracownika młodocianego na praktyczną naukę zawodu? Proszę o podanie aktów prawnych.

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje pracodawcy w celu przyuczenia zawodu

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. 1996 r. Nr 60, poz. 278 ze zm.), przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić: pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy, bądź osoba zatrudniona u pracodawcy, pod warunkiem, iż osoby te posiadają kwalifikacji wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu. Kwalifikacje, o których mowa powyżej, nie dotyczą pracodawców, w imieniu których przygotowanie zawodowe młodocianych prowadzą uprawnieni do tego pracownicy.

W związku z § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportowej z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, zajęcia praktyczne prowadzą nauczyciele. Zajęcie ta mogą być realizowane również u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przez instruktorów praktycznej nauki zawodu, czyli:

  1. pracowników, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi stanowi podstawowe zajęcie i jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin przewidzianym dla nauczycieli, określonym w odrębnych przepisach;

  2. pracodawców lub wyznaczonych przez nich pracowników albo osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza z uczniami lub młodocianymi nie stanowi podstawowego zajęcia lub jest wykonywana w tygodniowym wymiarze godzin niższym niż przewidziany dla nauczycieli, w ramach obowiązującego ich tygodniowego czasu pracy.

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w pkt. 1 powinni posiadać kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach. Z kolei Instruktorzy, o których mowa w pkt. 2, są zobowiązani do posiadania co najmniej:

  1. tytułu mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, bądź w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać;

  2. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodyczne, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Z kolei instruktorzy, o których mowa w pkt 2, nie posiadający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony w/w kurs pedagogiczny oraz:

  1. świadectwo dojrzałości technikum lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

  2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  3. świadectwo dojrzałości liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, technikum kształcącego w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Jak wynika z powyższego, w/w przepisy nie wymagają od pracodawcy zatrudniającego młodocianych w celu przygotowania zawodowego posiadania kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych, wystarczy, iż przedmiotowe kwalifikacje posiadają jego pracownicy.


Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Praktyczna nauka zawodu

23.5.2018 przez: JaneC

Problemy na praktykach zawodowych

31.10.2016 przez: Angelusion

Urlop a praca w wakacje.

20.9.2016 przez: Kasiam18

Praktyki w dni wolne od pracy

15.12.2015 przez: kucharz98