Niezałatwienie sprawy w terminie

Pytanie:

W oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej przysługującej funkcjonariuszom Służby Więziennej na uzyskanie lokalu mieszkalnego złożyłem pisemny wniosek do Dyrektora Zakładu Karnego o przyznanie przewidzianej w rozporządzeniu pomocy. Nadmieniam, iż spełniam wszystkie warunki określone tymi przepisami do uzyskania tej pomocy. W świetle cyt. Rozporządzenia, pomoc finansową przyznaje się jednorazowo funkcjonariuszowi, który spełnia warunki do przydzielenia mu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, a lokalu takiego nie otrzymał. Pomoc finansową w formie decyzji administracyjnej przyznają, odmawiają przyznania lub orzekają o jej zwrocie wymienione w rozporządzeniu organy, w moim przypadku - dyrektor zakładu karnego. W odpowiedzi na mój wniosek otrzymałem Postanowienie Dyrektora Zakładu Karnego, wydane na podstawie art. 36 Kpa o odroczeniu terminu rozpatrzenia mojego wniosku o udzielenie pomocy mieszkaniowej na okres 12 miesięcy. W uzasadnieniu powołano się na brak środków finansowych z przeznaczeniem na udzielenie przez ZK pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego dla funkcjonariusza. Stwierdzono również, iż od postanowienia nie przysługuje odwołanie. Czy taka forma załatwienia mojego wniosku, tj. poprzez wydanie postanowienia, jest zgodna z prawem?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.1.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niezałatwienie sprawy w terminie

Przyznawanie pomocy na cele mieszkaniowe odbywa się w trybie postępowania administracyjnego, a skoro tak, to organ prowadzący to postępowanie jest uprawniony do tego, by na podstawie wspomnianego w pytaniu art. 36 kodeksu postępowania administracyjnego poinformować Pana o zwłoce w załatwieniu sprawy. Z opisu wynika, iż wszystkie wymagania przepisu zostały spełnione, gdyż art. 36 wymaga, aby o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej zawiadamiał strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne