Odpisy aktualizacyjne

Pytanie:

Firma prowadzi pełną księgowość. Jakie znaczenie dla ustalenia zobowiązań podatkowych mają odpisy aktualizacyjne zapasów zmieniające ich wartość (tak na plus, jak i na minus)?

Masz inne pytanie do prawnika?

15.6.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odpisy aktualizacyjne

Wedle art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego trzeba stosować się do zasady ostrożnej wyceny, a więc w wyniku finansowym trzeba uwzględnić zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego należy w ciągu roku poddawać okresowemu przeglądowi. Przy sporządzaniu spisu z natury materiałów, towarów, wyrobów gotowych warto podawać w arkuszach spisowych informacje o przydatności ekonomicznej niektórych rodzajów zapasów (np. przeterminowanych). Zmniejszenie wartości użytkowej lub handlowej zapasów może być spowodowane np. posezonowością czy uszkodzeniem. Zasada ostrożności wymaga wówczas dokonywania odpisu aktualizującego, tak aby wartość składnika zapasów wynikającą z ksiąg rachunkowych doprowadzić do ceny sprzedaży netto, a w razie jej braku - do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. W celu aktualizacji zapasów ważne jest porównanie cen nabycia (zakupu) materiałów i towarów oraz kosztu wytworzenia produktów z możliwymi do uzyskania cenami sprzedaży netto. W przypadku materiałów za cenę sprzedaży netto uważa się cenę stosowaną przez dostawcę materiałów (bez VAT). Przy wycenie materiałów w cenach nabycia cenę sprzedaży netto należy powiększyć o koszty ponoszone przy zakupach materiałów. Dla produktów i towarów, w zależności od ich rodzaju, ceny sprzedaży netto mogą wynikać z umów z odbiorcami, z cennika itp. Zgodnie z MSR 2 „Zapasy” należy wyceniać je w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia albo wartości netto możliwej do uzyskania - zależnie od tego, która z kwot jest niższa.

Porady prawne

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje wyraźnie, kiedy aktualizacja powinna zostać przeprowadzona i ujęta w księgach rachunkowych. Jednostka powinna we własnym zakresie określić zasady dokonywania odpisów aktualizujących. Odpisy aktualizujące wartość zapasów powinny być dokonywane na bieżąco w ciągu roku obrotowego, tak aby zapewnienić realność wyników finansowych, a najpóźniej na dzień bilansowy.

Obniżenie wartości zapasów w związku z utratą ich wartości oraz wyceną według cen sprzedaży netto, zamiast cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia, zalicza się w ciężar konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne”.

Wedlug przepisów podatkowych odpisów aktualizujących nie uznaje się jednak za koszt uzyskania przychodów (zob. art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W tym przypadku przykładowo na dzień bilansowy na koncie 34 będzie saldo kredytowe z tytułu odpisu aktualizującego wartość bilansową zapasów materiałów, o którego wielkość zmniejsza się wartość zapasu materiałów w aktywach bilansu. Odpis aktualizujący wartość materiałów będzie utrzymywany na koncie 34 do czasu pozostawania w zapasie materiałów objętych aktualizacją wyceny ich wartości.

Jeśli zaś stwierdzono, iż ustały przyczyny, dla których dokonano uprzednio odpisów z tytułu utraty wartości zapasów, to równowartość całości lub odpowiedniej części dokonanego odpisu zwiększa wartość zapasów i podlega księgowaniu na konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne” (Ma). Taka zwiększona ponownie wartość zapasów, zaksięgowana do pozostałych przychodów operacyjnych, również nie będzie stanowić przychodów podatkowych.

Dopiero przy sprzedaży zapasów objętych aktualizacją wyceny podatkowym kosztem uzyskania przychodu będzie wartość ich zakupu, a dla produktów - koszt ich wytworzenia. Zatem do kosztów uzyskania przychodów będzie można zaliczyć wartość np. materiałów w cenie zakupu dopiero z chwilą sprzedaży tych materiałów czy przeznaczenia do zużycia. Aby więc koszty uzyskania przychodów wpłynęły na zmniejszenie zobowiązań podatkowych firmy, konieczne jest nie tylko dokonanie odpisu aktualizującego wartość bilansową materiałów, towarów czy produktów, ale także ich "upłynnienie" czy zużycie.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Podstawowe obowiązki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej

Gdzie zgłosić działalność gospodarczą? Jeżeli zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą jako osoba fizyczna musimy uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej, także po 1 stycznia 2005r. Ewidencja działalności gospodarczej Chcąc rozpocząć działalność gospodarczą, (...)

Usługi dla notariuszy w e-Urzędzie Skarbowym

Usługi dla notariuszy w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym (e-US) udostępniono nową usługę przeznaczoną dla notariuszy – możliwość złożenia deklaracji PCC-2 i SD-2. W okresie przejściowym PCC-2 i SD-2 będą mogły być składane zarówno przez e-Urząd Skarbowy, jak i przez dotychczasowe formularze dostępne (...)

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji elektronicznej. Poznajcie naszą nową e-usługę. - Chcemy maksymalne przyspieszyć obsługę (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Czym zajmuje się Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych? Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje, na wniosek, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Nowelizacja (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów (...)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Jak dostać lek w aptece?

Jak dostać lek w aptece?

Dowiedz się o receptach lekarskich, receptach transgranicznych, receptach farmaceutycznych i odpisie recepty. Recepta lekarska Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Wystawiona przez (...)

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich dokumentów. Jakie dokumenty osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo obowiązana (...)

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Czym zajmuje się deweloper?  Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej. Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu (...)

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu niesie ze sobą wiele wydatków. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i jak go otrzymać. Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy? Może go dostać każdy, kto spełni (...)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  Czym jest amortyzacja? Amortyzacja odzwierciedla stopniowy proces zużywania się środków trwałych lub wartość niematerialnych i prawnych. Istota konstrukcji uwidacznia się wyraźnie, jeżeli amortyzację potraktuje się jako funkcję matematyczną przedstawiającą spadek wartości (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Odpis z KRS może być wcześniejszy niż pełnomocnictwo

Odpis z KRS może być wcześniejszy niż pełnomocnictwo

Zarządzeniem z dnia 14 września 2006 r. przewodniczący wezwał pozwanego do usunięcia braku formalnego sprzeciwu od wyroku zaocznego przez złożenie oryginału bądź uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego z dnia 6 stycznia 2003 r. oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego, (...)

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, nadanie dziecku obcego imienia oraz nowy dowód osobisty - takie ułatwienia i zmiany możliwe będą od 1 marca 2015 roku. Za to już od 1 stycznia, po sporządzeniu aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa lub zgonu - jeden skrócony odpis (...)

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe? Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.   Zasady przyznawania (...)

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

Odpis aktu stanu cywilnego teraz od ręki

Potrzebujesz odpisu aktu urodzenia lub małżeństwa? Nie musisz iść do urzędu, nie tylko po to, by zawnioskować o ten dokument, ale i by go dostać. Od dziś możesz go mieć od ręki – w wersji elektronicznej. Poznajcie naszą nową e-usługę. - Chcemy maksymalne przyspieszyć obsługę (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, (...)

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą, co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków (...)

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Jak uzyskać odpis księgi wieczystej lub zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej?

Czym zajmuje się Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych? Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych wydaje, na wniosek, odpisy ksiąg wieczystych, wyciągi z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej. Dokumenty te mają moc dokumentów wydawanych przez sąd. Nowelizacja (...)

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

Podstawowe rejestry oraz uczestnicy procedury zakupu mieszkania

  Ogólnie o rejestrach związanych z zakupem mieszkania Najważniejszym rejestrem, do którego przy okazji zakupu mieszkania trzeba zajrzeć, niezależnie od tego czy transakcja dotyczyć będzie mieszkania nowego czy mieszkania z rynku wtórnego, są księgi wieczyste prowadzone (...)

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Amortyzacja w podatku dochodowym od osób prawnych

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), co do zasady, nie mogą zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednak do kosztów uzyskania przychodów (...)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która (...)

Jak dostać lek w aptece?

Jak dostać lek w aptece?

Dowiedz się o receptach lekarskich, receptach transgranicznych, receptach farmaceutycznych i odpisie recepty. Recepta lekarska Recepta to pisemne polecenie lekarza skierowane do farmaceuty. Dotyczy ono leków, które mają zostać użyte w farmakoterapii pacjenta. Wystawiona przez (...)

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Niezbędne formalności do zawarcia małżeństwa

Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński obowiązane są przedtem do dokonania szeregu formalności. Dotyczy to głównie złożenia kierownikowi urzędu stanu cywilnego odpowiednich dokumentów. Jakie dokumenty osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo obowiązana (...)

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

Jak sprawdzić dewelopera - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

  Czym zajmuje się deweloper?  Działalność dewelopera polega na realizacji inwestycji budowlanej. Deweloper pilotuje budowę mieszkań od samego początku – od analizy potrzeb rynku, potencjalnych klientów, wyboru miejsca pod lokalizację inwestycji, przez rozpoznanie stanu (...)

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Organizacja pogrzebu niesie ze sobą wiele wydatków. Dlatego pamiętaj, że możesz dostać zasiłek pogrzebowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Sprawdź, kto może dostać taki zasiłek i jak go otrzymać. Kto może uzyskać zasiłek pogrzebowy? Może go dostać każdy, kto spełni (...)

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

  Czym jest amortyzacja? Amortyzacja odzwierciedla stopniowy proces zużywania się środków trwałych lub wartość niematerialnych i prawnych. Istota konstrukcji uwidacznia się wyraźnie, jeżeli amortyzację potraktuje się jako funkcję matematyczną przedstawiającą spadek wartości (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód (...)

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta?

  Podpisujesz bardzo ważną umowę z kontrahentem? Nie jesteś pewien czy można mu zaufać, czy jest wypłacalny? Chcesz dowiedzieć się, czy w przeszłości twój kontrahent nie oszukał kogoś innego, i czy Ciebie nie spotka podobny los? Jak można sprawdzić czy kontrahent nie jest dłużny (...)

Odpis z KRS może być wcześniejszy niż pełnomocnictwo

Odpis z KRS może być wcześniejszy niż pełnomocnictwo

Zarządzeniem z dnia 14 września 2006 r. przewodniczący wezwał pozwanego do usunięcia braku formalnego sprzeciwu od wyroku zaocznego przez złożenie oryginału bądź uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa procesowego z dnia 6 stycznia 2003 r. oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzającego, (...)

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Ślub poza urzędem i nowe dowody. Od kiedy?

Zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego, nadanie dziecku obcego imienia oraz nowy dowód osobisty - takie ułatwienia i zmiany możliwe będą od 1 marca 2015 roku. Za to już od 1 stycznia, po sporządzeniu aktów stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa lub zgonu - jeden skrócony odpis (...)

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Becikowe 2015 - dokumenty, zasady przyznawania

Dla kogo becikowe? Becikowe jest świadczeniem rodzinnym wypłacanym po urodzeniu dziecka, nie później niż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Jest to jednorazowa zapomoga wypłacana na wniosek opiekuna dziecka: rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego.   Zasady przyznawania (...)

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno do organów administracyjnych jak i do jednostek uczestniczących w sprawie. Jakie elementy (...)

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy

Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy

Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS, jeśli w marcu wystąpiły uciążliwe warunki pracy dla kilku osób? Pracodawca dokonał pierwszej wpłaty na rachunek ZFŚS przyjmując odpis na jednego zatrudnionego (...)

Treść odpisu zupełnego z księgi wieczystej

Treść odpisu zupełnego z księgi wieczystej

Co zawiera odpis zupełny z księgi wieczystej? Kto ma prawo o wystąpienie o odpis zupełny? Zgodnie z artykułem 36[2] ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Odpisy ksiąg wieczystych według (...)

Doręczenie odpisu wyroku

Doręczenie odpisu wyroku

Osoba działająca bez pełnomocnika złożyła skargę do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez organ administracyjny. Sąd rozpatrzył sprawę i oddalił skargę. Osoba składająca skargę (...)

Jak sporządzić odpis oryginału umowy?

Jak sporządzić odpis oryginału umowy?

Jak sporządzić odpis umowy którą posiada lokator? Czy wystarczy umieszczenie nagłówka ODPIS na umowie najmu i przepisanie poniżej dokładnie jej treści, podpis jako wynajmującego przystawiając (...)

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

W jakim terminie powinien nastąpić odpis na fundusz socjalny? Chodzi o zakład państwowy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych (...)

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Przeprowadzam sprawę o zniesienie współwłasności i dział spadku. W sprawie wyszło, że współwłaścicielami mogą być osoby i ich zstępni. Nie są oni zainteresowani przeprowadzeniem spraw. (...)

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Pozew rozwodowy składany jest w sądzie w dwóch egzemplarzach. Czy załączone do niego dokumenty tzn. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka też muszą być złożone w 2 egzemplarzach (...)

Akta sądowe

Akta sądowe

W sprawie, która ma się odbyć rozprawa z powództwa byłego męża Sąd Rejonowy w miejscowości X odesłał mi odpis na pozew wraz załącznikami. Jak widać na kartkach, są one wypięte z akt sprawy. (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Odpis testamentu

Odpis testamentu

Proszę o podanie podstawy prawnej do ubiegania się na etapie sądowym o kopię oryginału testamentu z podpisem testatora. Dodam, iż chodzi o podejrzenie podszycia się przy sporządzaniu testamentu (...)

Uwierzytelniony odpis decyzji

Uwierzytelniony odpis decyzji

Jak powinien wyglądać uwierzytelniony odpis decyzji wójta gminy? Zagadnienie doręczania decyzji administracyjnych jak i ich odpisów było i pozostaje przedmiotem rozważań doktryny jak i sądownictwa (...)

Aktualny odpis z KRS do pozwu

Aktualny odpis z KRS do pozwu

Mam dłużnika, którego chcę pozwać o zapłatę. Z uwagi na fakt, że posługiwał się różnymi adresami siedziby spółki zrobiłam odpis z KRS. Chcę go załączyć do pozwu choćby z uwagi na właściwość (...)

Pełnomocnictwo do wydania wypisu z rejestru gruntu

Pełnomocnictwo do wydania wypisu z rejestru gruntu

Mój ojciec jest współwłaścicielem nieruchomości. Do założenia sprawy o zniesienie współwłasności potrzebuje wypisu z rejestru gruntów. Ze względu na to że nie ma on w tej chwili czasu napisał (...)

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe

Czy w sprawie rozwodowej odpis aktu urodzenia dziecka może być sprzed czterech lat, czy musi być aktualny? Generalnie odpis aktu urodzenia jest dokumentem bez określonej daty jego "ważności". Mogą (...)

Odbiór wpisu w księdze wieczystej

Odbiór wpisu w księdze wieczystej

Czy można odebrać wypis z KW za pośrednictwem innej osoby niż właściciel nieruchomości? Odpis z księgi wieczystej powinien być doręczony osobie, która złożyła wniosek o jego udzielenie. Ma (...)

Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy

Odpis na ZFŚS - uciążliwe warunki pracy

Jak prawidłowo naliczyć odpis na ZFŚS, jeśli w marcu wystąpiły uciążliwe warunki pracy dla kilku osób? Pracodawca dokonał pierwszej wpłaty na rachunek ZFŚS przyjmując odpis na jednego zatrudnionego (...)

Treść odpisu zupełnego z księgi wieczystej

Treść odpisu zupełnego z księgi wieczystej

Co zawiera odpis zupełny z księgi wieczystej? Kto ma prawo o wystąpienie o odpis zupełny? Zgodnie z artykułem 36[2] ustawy o księgach wieczystych i hipotece „Odpisy ksiąg wieczystych według (...)

Doręczenie odpisu wyroku

Doręczenie odpisu wyroku

Osoba działająca bez pełnomocnika złożyła skargę do sądu administracyjnego na decyzję wydaną przez organ administracyjny. Sąd rozpatrzył sprawę i oddalił skargę. Osoba składająca skargę (...)

Jak sporządzić odpis oryginału umowy?

Jak sporządzić odpis oryginału umowy?

Jak sporządzić odpis umowy którą posiada lokator? Czy wystarczy umieszczenie nagłówka ODPIS na umowie najmu i przepisanie poniżej dokładnie jej treści, podpis jako wynajmującego przystawiając (...)

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

Termin wpłaty odpisu na konto ZFŚS

W jakim terminie powinien nastąpić odpis na fundusz socjalny? Chodzi o zakład państwowy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych równowartość dokonanych (...)

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Właściwość urzędu stanu cywilnego

Przeprowadzam sprawę o zniesienie współwłasności i dział spadku. W sprawie wyszło, że współwłaścicielami mogą być osoby i ich zstępni. Nie są oni zainteresowani przeprowadzeniem spraw. (...)

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Odpisy aktu małżeństwa i urodzenia dzieci

Pozew rozwodowy składany jest w sądzie w dwóch egzemplarzach. Czy załączone do niego dokumenty tzn. odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia dziecka też muszą być złożone w 2 egzemplarzach (...)

Akta sądowe

Akta sądowe

W sprawie, która ma się odbyć rozprawa z powództwa byłego męża Sąd Rejonowy w miejscowości X odesłał mi odpis na pozew wraz załącznikami. Jak widać na kartkach, są one wypięte z akt sprawy. (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Odpis testamentu

Odpis testamentu

Proszę o podanie podstawy prawnej do ubiegania się na etapie sądowym o kopię oryginału testamentu z podpisem testatora. Dodam, iż chodzi o podejrzenie podszycia się przy sporządzaniu testamentu (...)

Uwierzytelniony odpis decyzji

Uwierzytelniony odpis decyzji

Jak powinien wyglądać uwierzytelniony odpis decyzji wójta gminy? Zagadnienie doręczania decyzji administracyjnych jak i ich odpisów było i pozostaje przedmiotem rozważań doktryny jak i sądownictwa (...)

Aktualny odpis z KRS do pozwu

Aktualny odpis z KRS do pozwu

Mam dłużnika, którego chcę pozwać o zapłatę. Z uwagi na fakt, że posługiwał się różnymi adresami siedziby spółki zrobiłam odpis z KRS. Chcę go załączyć do pozwu choćby z uwagi na właściwość (...)

Pełnomocnictwo do wydania wypisu z rejestru gruntu

Pełnomocnictwo do wydania wypisu z rejestru gruntu

Mój ojciec jest współwłaścicielem nieruchomości. Do założenia sprawy o zniesienie współwłasności potrzebuje wypisu z rejestru gruntów. Ze względu na to że nie ma on w tej chwili czasu napisał (...)

Postępowanie rozwodowe

Postępowanie rozwodowe

Czy w sprawie rozwodowej odpis aktu urodzenia dziecka może być sprzed czterech lat, czy musi być aktualny? Generalnie odpis aktu urodzenia jest dokumentem bez określonej daty jego "ważności". Mogą (...)

Odbiór wpisu w księdze wieczystej

Odbiór wpisu w księdze wieczystej

Czy można odebrać wypis z KW za pośrednictwem innej osoby niż właściciel nieruchomości? Odpis z księgi wieczystej powinien być doręczony osobie, która złożyła wniosek o jego udzielenie. Ma (...)

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Czy przy pracy w mikroklimacie zimnym (chłodni), gdzie współczynnik VCI wynosi 446 oraz przy pracy w hałasie pracodawca powinien zwiększyć odpis na ZFŚS do poziomu 50% średniego wynagrodzenia w (...)

FORUM PRAWNE

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego za granicą? Czy jest taki sam proceder zbierania tych dokumentów? (...)

Odpis wyroku!!!

Odpis wyroku!!! Witam, Natychmiast potrzebuję odpis wyroku o rozwód, czy jak się zgłoszę do sądu to otrzymam go od ręki. Jak to wygląda? Czy muszę napisać jakieś podanie? Czy wiąże się to (...)

Wydanie wyroku

Wydanie wyroku Witam, dnia 14.11.2013 r mam sprawę o alimenty jeśli sędzia tego dnia wyda wyrok kiedy i gdzie mogę jak najszybciej starać się o dokument potwierdzający wydanie tego wyroku ? bardzo (...)

Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich?

Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wnoszę o: ograniczenie władzy rodzicielskiej (...)

rozwód bez orzekania!

rozwód bez orzekania! Mam 23 lata i jestem prawie 9 miesięcy po slubie cywilnym. Niestety juz jestem zdecydowana na rozwód bez orzekania bo nie mam swiadkow ani dowodow na to co robil :( a bil mnie, (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH POMÓŻCIE mój były mąż przyjeżdża w odwiedziny do dziecka i miesza mu w głowie mnie przy dziecku wyzywa od najgorszych i mówi,że ukradnie mi małego. Oprócz tego (...)

Skrócony odpis aktu urodzenia

Skrócony odpis aktu urodzenia Witam! Ktory urzad wydaje skrocony odpis aktu urodzenia? Z gory dziekuje za odpowiedz. Urzad Stanu Cywilnego, i to podobno bezplatnie. ;) Pawel Jesli ktos mieszka w USA i (...)

gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego?

gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego? gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego? Urzad stanu cywilnego rzada ode mnie oryginalu wyroku rozwodowego.niestey zostal on uzyty w innej (...)

Wzór podania o separację

Wzór podania o separację Poszukuję wzoru podania do sądu o ustalenie separacji (era2001) Kraków, dnia ....................................... Do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny Wnioskodawcy: Wojciech (...)

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą

jakie zaświadczenie na zawarcie małżeństwa za granicą Jak uzyskać zaświadczenie pozwalające na zawarcie związku małżeńskiego za granicą? Czy jest taki sam proceder zbierania tych dokumentów? (...)

Odpis wyroku!!!

Odpis wyroku!!! Witam, Natychmiast potrzebuję odpis wyroku o rozwód, czy jak się zgłoszę do sądu to otrzymam go od ręki. Jak to wygląda? Czy muszę napisać jakieś podanie? Czy wiąże się to (...)

Wydanie wyroku

Wydanie wyroku Witam, dnia 14.11.2013 r mam sprawę o alimenty jeśli sędzia tego dnia wyda wyrok kiedy i gdzie mogę jak najszybciej starać się o dokument potwierdzający wydanie tego wyroku ? bardzo (...)

Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich?

Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Jak napisać wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich? Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej Wnoszę o: ograniczenie władzy rodzicielskiej (...)

rozwód bez orzekania!

rozwód bez orzekania! Mam 23 lata i jestem prawie 9 miesięcy po slubie cywilnym. Niestety juz jestem zdecydowana na rozwód bez orzekania bo nie mam swiadkow ani dowodow na to co robil :( a bil mnie, (...)

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka

alimenty dla pełnoletniego uczącego się dziecka Tydzień temu otrzymałam rozwód bez orzekania o winie. Rozwodem zajmowałam się sama bo nie mam pieniędzy na adwokata, dlatego też zwracam się z (...)

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH

POZBAWIENIE PRAW RODZICIELSKICH POMÓŻCIE mój były mąż przyjeżdża w odwiedziny do dziecka i miesza mu w głowie mnie przy dziecku wyzywa od najgorszych i mówi,że ukradnie mi małego. Oprócz tego (...)

Skrócony odpis aktu urodzenia

Skrócony odpis aktu urodzenia Witam! Ktory urzad wydaje skrocony odpis aktu urodzenia? Z gory dziekuje za odpowiedz. Urzad Stanu Cywilnego, i to podobno bezplatnie. ;) Pawel Jesli ktos mieszka w USA i (...)

gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego?

gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego? gdzie uzyskać oryginał odpisu wyroku rozwodowego? Urzad stanu cywilnego rzada ode mnie oryginalu wyroku rozwodowego.niestey zostal on uzyty w innej (...)

Wzór podania o separację

Wzór podania o separację Poszukuję wzoru podania do sądu o ustalenie separacji (era2001) Kraków, dnia ....................................... Do Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny Wnioskodawcy: Wojciech (...)

odpis na zfśs 2012

odpis na zfśs 2012 Ile wynosi odpis na ZFŚS dla nauczycieli w tym roku? dane o wzroście w % wydatkach powinna podać ci jednostka nadrzędna i o ten procent podwyższasz kwotę z tego roku renata23 (...)

Porady prawne