Odpowiedzialność za powierzone mienie

Pytanie:

Pracodawca w zarządzeniu organizacyjnym narzuca na nas pewne obowiązki gromadzenia dokumentów i ponoszenia za te dokumenty pełnej odpowiedzialności. Jednak nie zapewnia się pomieszczeń i odpowiednich warunków do przechowywania tych dokumentów, brak odpowiedniej ilości szaf i niewłaściwe zabezpieczenia. Czy pracodawca może w takiej sytuacji żądać pełnej odpowiedzialności, i czy ja mogę ponosić odpowiedzialność za powierzone mi dokumenty kiedy nie mam technicznej możliwości danej przez pracodawcę spełnienia tego obowiązku?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za powierzone mienie

Zgodnie z art. 124 kodeksu pracy pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu. Pracownik odpowiada w pełnej wysokości również za szkodę w mieniu innym niż wymienione powyżej, powierzonym mu z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Od odpowiedzialności wyżej określonej pracownik może się uwolnić, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Pracownik odpowiada w pełnej wysokości szkody zarówno wtedy, gdy szkoda została wyrządzona z winy umyślnej, jak i wtedy, gdy została wyrządzona z winy nieumyślnej. Pełna wysokość szkody obejmuje rzeczywistą stratę i utracone korzyści. Przesłanką odpowiedzialności pracownika za szkodę w mieniu powierzonym jest wina, ale obowiązuje domniemanie prawne, że szkoda powstała z winy pracownika. Zgodnie z art. 124 § 3 kp pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych.

Niezbędnym warunkiem, aby mogła w ogóle powstać odpowiedzialność pracownika za szkodę w mieniu powierzonym, jest prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi przez pracodawcę.

Skuteczne powierzenie mienia powinno spełniać ogólne warunki, tj.:

  1. pracownik musi wyrazić zgodę na powierzenie mu mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się,

  2. mienie musi zostać wydane pracownikowi w taki sposób, aby mógł sprawdzić jego stan ilościowy i jakościowy, objąć je w posiadanie i sprawować nad nim pieczę.

Zgoda pracownika na przyjęcie odpowiedzialności za mienie powierzone może wynikać:

  • bądź z faktu zawarcia umowy o pracę na stanowisku, z którym związana jest odpowiedzialność materialna za powierzone mienie;

  • bądź z faktu przyjęcia określonego składnika mienia pracodawcy do używania i sprawowania nad nim pieczy;

  • bądź z faktu zawarcia przez kilku pracowników umowy z pracodawcą o wspólnej odpowiedzialności materialnej (art. 125).

Przedmiotem powierzenia może być każdy składnik mienia, który pracownik może objąć w posiadanie i sprawować nad nim rzeczywistą pieczę. Składniki mienia, do których dostęp ma nie kontrolowany krąg pracowników, nie mogą być skutecznie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się. Pracownik może się uwolnić od odpowiedzialności za mienie powierzone, jeżeli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia.

Pracownik odpowiada na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone tylko za braki ilościowe (niedobory) w mieniu powierzonym. Natomiast w sytuacji, gdy mienie powierzone uległo uszkodzeniu, pracownik ponosi ograniczoną odpowiedzialność materialną na podstawie przepisów o odpowiedzialności materialnej za szkodę w innym mieniu niż powierzone, jeżeli wykaże, że szkodę wyrządził nieumyślnie.

W związku z powyższym, będzie Pan mógł uwolnić się od odpowiedzialności za powierzone mienie, gdyż pracodawca nie zapewnił warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia oraz powierzenie nie było skuteczne ze względu na dostęp do mienia nie kontrolowanego kręgu pracowników. Nie wyłącza to obowiązku pracowników sygnalizacji o braku odpowiednich warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. Jednakże ciężar udowodnienia niewinności będzie spoczywał na Panu i pracownikach, którym zostało mienie powierzone.

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie - opinia prawna

  Stan faktyczny   Jestem pracownikiem magazynu, z uwagi na to, że nie ma tu wyodrębnionego pomieszczenia do wydawania towarów, uprzedzono mnie (ale niczego nie podpisywałem), o obostrzonej odpowiedzialności jaka na mnie ciąży za powierzony towar. Powiedziano mi, że także za (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Jakie są przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie?Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się: pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz (...)

Czy pracownik ponosi ryzyko utraty mienia powierzonego?

Czy pracownik ponosi ryzyko utraty mienia powierzonego?

Kodeks pracy w art. 114 stanowi, że pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną. Jeżeli pracownik przez niewykonanie swych obowiązków lub ich nienależyte wykonanie (...)

Weksle w stosunku pracy

Weksle w stosunku pracy

  Zasadą jest, że pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy z winy nieumyślnej w wysokości realnej szkody ograniczonej do trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zasada ta może jednak zostać przełamana. Niebezpieczeństwo takie niesie podpisanie weksla przez pracownika. (...)

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

Zakres odpowiedzialności komandytariusza

  Charakter prawny odpowiedzialności komandytariusza Komandytariusz odpowiada ze zobowiązania spółki w sposób bezpośredni, solidarny, subsydiarny, osobisty i ograniczony do wysokości sumy komandytowej. Osobisty charakter odpowiedzialności oznacza ponoszenie jej całym swoim majątkiem (...)

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

Odpowiedzialność osoby współpracującej za zobowiązania spółki jawnej - opinia prawna

  Stan faktyczny Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda odpowiedzialność za powierzone obowiązki, osoby współpracującej w firmie, tj. spółce jawnej, w której jest 2 wspólników, i jednym z nich jest mój małżonek. Panowie mają 50/50 % udziałów (...)

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Spółka za granicą? Jaką spółkę wybrać LTD, GmbH czy UG?

Coraz częściej przedsiębiorcy zakładają spółki w Anglii lub Niemczech. Gdzie najlepiej zrejestrować odpowiednik Polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Poniższe zestawienie ma na celu ułatwienie podjęcia w tym zakresie decyzji.    ##baner## Spółka (...)

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

Odpowiedzialność majątkowa członków zarządu spółek prawa handlowego

 Odpowiedzialność materialna członków zarządu spółek prawa handlowegoCzłonkowie zarządów spółek prawa handlowego mają szeroki zakres kompetencji i daleko posuniętą niezależność w sprawowaniu swych funkcji. Niejednokrotnie za pełnienie obowiązków (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

Jaka jest odpowiedzialność głównego księgowego za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości oraz za zobowiązania podatkowe? – opinia prawna

  Stan faktyczny   Jaka jest odpowiedzialność Głównego Księgowego za rachunkowość w firmie ( wynikająca z przepisów Ustawy o Rachunkowości oraz innych przepisów regulujących kwestię odpowiedzialność w tym zakresie), za podatki w firmie (wynikająca z przepisów (...)

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zarządu i rozporządzania majątkiem? Moment ogłoszenia upadłości to moment wydania postanowienia uwzględniającego wniosek o ogłoszenie upadłości. Postanowienie to wydaje sąd I instancji i jest ono momentem ogłoszenia upadłości niezależnie (...)

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Zasady odpowiedzialności członków zarządu spółek kapitałowych za zaległości podatkowe.

Po serii artykułów dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 kodeksu spółek handlowych, nadszedł czas by przybliżyć tematykę odpowiedzialności (...)

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Czynności członków zarządu spółek działających na podstawie umów cywilnoprawnych a VAT

Interpretacja ogólna MRiF 6 października 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów, w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe, wydał interpretację ogólną (nr PT3.8101.11.2017, Dz.Urz. MRiF z 2017 r., poz. 203) w sprawie (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Wypowiedzenie umowy o pracę - wszystko, co musisz wiedzieć

Tematem artykułu jest zagadnienie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę oraz wskazanie przykładowych błędów, jakie w tych sytuacjach popełniają strony stosunku pracy. Omówiono w nim podstawowe przyczyny, które mogą stanowić uzasadnienie rozwiązania umowy o pracę. (...)

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

Jak rozwiązać umowę o pracę w zależności od jej rodzaju?

  Prawo przewiduje różne sposoby rozwiązywania umów o pracę: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (...)

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Tymczasowe zatrudnianie pracowników

Możliwe jest na terenie RP zatrudnianie pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją pracy tymczasowej. Tego właśnie dotyczy ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nadto dotyczy ona także zasad kierowania tych pracowników i osób niebędących (...)

Okres wypowiedzenia - Ile wynosi i kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia - Ile wynosi i kiedy możliwe jest skrócenie okresu wypowiedzenia?

Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy o pracę następuje wówczas z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:  3 dni robocze, jeżeli (...)

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Jak bronić się przed znęcaniem się?

Znęcanie się stanowi przestępstwo. Każdy ma prawo do życia w wolności od strachu, poniżenia, wymuszeń. Nie należy ignorować stodowania przemocy psychicznej, aby takie milczenie nie zostało odebrane jako przyzwolenie oraz aby sytuacja nie wymknęła się spod kontroli. ##baner## Znęcanie (...)

Prezes spółki może się zwolnić z odpowiedzialności za zaległy podatek

Prezes spółki może się zwolnić z odpowiedzialności za zaległy podatek

Pewna spółka złożyła deklarację VAT-7 za miesiąc wrzesień 2004 roku, ale nie uiściła przy tym należnego podatku. Powstała zaległość podatkowa i wszczęto postępowanie egzekucyjne, które z uwagi na jego bezskuteczność zostało umorzone. Naczelnik Urzędu Skarbowego orzekł (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku kierowcy odpowiada materialnie za powierzone mienie (samochód dostawczy). Pojazd uległ poważnej awarii (uszkodzenie silnika), co wg opinii rzeczoznawcy było (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

Czy z pracownikiem, któremu dano w używanie laptop, telefon komórkowy i samochód służbowy, można podpisać umowę o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie? Czy w przypadku zagubienia (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Czy pracownik przejmujący magazyn wraz ze zmianą stanowiska pracy musi podpisać umowę odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie oraz weksel in blanco? Jakich konsekwencji może się spodziewać (...)

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy policji za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu

Czym charakteryzuje się umowa o wspólną odpowiedzialność materialną funkcjonariuszy za szkody spowodowane powstaniem niedoboru w powierzonym im łącznie mieniu? Wskazać należy w sposób (...)

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Jednoosobowa odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Czy do przyjęcia odpowiedzialność jednego pracownika za powierzone mienie konieczna jest odrębna umowa? W przeciwieństwie do umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, (...)

Odpowiedzialność materialna pracowników

Odpowiedzialność materialna pracowników

Pracuję w jednym z oddziałów sklepu jubilerskiego z dwiema innymi dziewczynami plus szefowie. Każdy z nas ma dostęp do biżuterii, niejednokrotnie bardzo drogiej. Wszystkie zatrudnione osoby podpisały (...)

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Odpowiedzialność pracownika wobec pracodawcy

Pracownik zatrzymał pieniądze firmowe na poczet przypadającej mu wypłaty i porzucił pracę. Czy są podstawy prawne do domagania się zwrotu pieniędzy od pracownika i odszkodowania za porzucenie (...)

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Kradzież w firmie a zwolnienie dyscyplinarne

Pracownik, który pełni w firmie obowiązki kierowcy zaopatrzeniowca przywłaszczał sobie pieniądze od odbiorców za dostarczony towar. Było to trudne do natychmiastowego wykrycia ponieważ odbiorcy (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Odpowiedzialność pracownika za powierzoną gotówkę

Jak kształtuje się odpowiedzialność pracownika za powierzoną mu sumę pieniężną? Zasadniczą kwestią podlegającą rozstrzygnięciu w niniejszej odpowiedzi jest określenie w jakim reżimie (...)

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu

Odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu

Jak wygląda odpowiedzialność pracownika za wyrządzenie szkody w powierzonym mu mieniu? Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze (...)

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą

Czym jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej, zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą? Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej – zgodnie z art. 125 Kodeksu pracy (...)

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Podejrzenie o kradzież przez pracowników

Jestem właścicielem pawilonu handlowego. Sprzedażą towaru zajmuje się sam, jak i zatrudniam kilku pracowników. Od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że towary giną. Jestem przekonany, że dzieje (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

W jaki sposób pracownik może uwolnić się od odpowiedzialności za prawidłowo powierzone mu mienie z obowiązkiem zwrotu? Koniecznym elementem odpowiedzialności pracownika w omawianym przypadku jest (...)

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Odpowiedzialność pracownika za mienie inne niż mu powierzone

Czy pracownik ponosi odpowiedzialność za mienie niepowierzone? Za mienie inne niż powierzone pracownik odpowiada na zasadzie winy. Przesłankami odpowiedzialności są:1) bezprawność zachowania pracownika,2) (...)

Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym przez pracownika - wina

Wyrządzenie szkody w mieniu powierzonym przez pracownika - wina

Czy jest różnica czy pracownik wyrządził szkodę w mieniu powierzonym umyślnie czy nieumyślnie? Zachodzi różnica w wyrządzeniu szkody w mieniu innym niż powierzone z winy umyślnej i nieumyślnej. (...)

FORUM PRAWNE

PILNE! ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA POWIERZONE MIENIE-POMOCY!

PILNE! ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA ZA POWIERZONE MIENIE-POMOCY! Pracuję na stanowisku kasjera w prywatnej firmie. Pracodawca sporządził inwentaryzację i wykazał niedobór. Powiedział, że albo (...)

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa

sklep spożywczy a odpowiedzialność majątkowa Takie oświadczenie musieli podpisać pracownicy sklepu spozywczego pod groźbą zwolnienia z pracy. Chciałbym się dowiedzieć czy coś takiego zobowiązuje (...)

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa

Oświadczenie o odpowiedzialności a umowa Mam pytanie czy oświadczenie o odpowiedzialności materialnej takie jak poniżej jest ważne nawet jak się nie ma podpisanej żadnej umowy z pracodawca? Ja (...)

nieuczciwy pracodawca

nieuczciwy pracodawca Mój pracodawca w czasie mojego zwolnienia zarzadzil inwentaryzacje o której nic nie wiedziałem następnie zwolnił mnie dyscyplinarnie a teraz złożył sprawe do sądu pracy. (...)

Umowa o odpowiedzialność

Umowa o odpowiedzialność Czy pracodawca może zmusić pracownika do podpisania umowy o odpowiedzialności za powierzone mienie ? Pracodawca nie może zmusić do podpisania takiej umowy. Pracownik jako (...)

Były pracownik i jego odpowiedzialność materialna

Były pracownik i jego odpowiedzialność materialna Witam, [B]Tytułem wstępu:[/B] do 31 maja br. pracowałem w pewnej firmie i miałem odpowiedzialność materialną za powierzony mi towar. Zanim odszedłem (...)

Proszę o ocenę treści umowy o zlecenie

Proszę o ocenę treści umowy o zlecenie Witam, Firma przedstawiła mi umowę o zlecenie do podpisania (jest to już kolejna umowa). Została ona trochę zmieniona w stosunku do poprzedniej i czytając (...)

Umowa o odpowiedzialności materialnej

Umowa o odpowiedzialności materialnej Witam proszę o pomoc w następującej sprawie: W dniu 30.06.2008 podpisaliśmy (wszyscy pracownicy łącznie 8 osób) umowę materialną za powierzone mienie (...)

UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ

UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ WITAM, PRACUJĘ POSIADAJĄC UMOWĘ ZLECENIE, DZIS PRZYSZŁA MI UMOWA O ODPOWIEDZIALNOSCI MATERIALNEJ ZA POWIERZONE MIENIE. JAKOŚ NIE PASUJE MI JEDNO DO DRUGIEGO. (...)

Niewiarygodne manko w sklepie osiedlowym

Niewiarygodne manko w sklepie osiedlowym Witam, Potrzebuję pomocy i porady kompetentnej!!!!!!!! Postaram się napisać o wszystkim w wielkim skrócie. Jestem zatrudniona w małym wioskowym sklepie spożywczo-przemysłowym. (...)

umowa o odpowiedzialnosci

umowa o odpowiedzialnosci taka odpowiedzialnosc dostałam do podpisu w sklepis spozywczym. pracownik oswiadcza,ze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosc materialna na siebieza powierzone mienie .zgodnie (...)

Porady prawne