Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki

Pytanie:

"Czy Zarząd odpowiada za zaległości podatkowe wynikające z nieprawidłowo zastosowanej stawki podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki

Zgodnei z art. 116 Ordynacji podatkowej, za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

  • nie wskazał, że:
  1. we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo
  2. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;
  • nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części. 

Odpowiedzialność członków zarządu, obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu.

Szersze informacje na temat odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe znajduja się w artykule: Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich

Odrębną kwestię stanowi problematyka odpowiedzialności wynikającą z Kodeksu karnego skarbowego.  Zgodnie z nim, odpowiedzialność spoczywa na podatniku, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na uszczuplenie podatku, jak również na osobie, która  wystawia w sposób nierzetelny fakturę lub rachunek.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika