Odsetki od należności obciążających osoby trzecie

Pytanie:

Jak wygląda przerwa w naliczaniu odsetek od zaległości z terminem płatności do końca 2002 r. w podatku VAT powstałych z tytułu przeniesienia odpowiedzialności na osobę trzecią? Jeśli wydana jest decyzja orzekająca o przeniesieniu odpowiedzialności na wspólnika spółki za zaległości tej spółki w podatku VAT, a zaległości dotyczą 2001 roku, to czy jest w tym przypadku przerwa w naliczaniu odsetek?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odsetki od należności obciążających osoby trzecie

Osoba trzecia powinna uiścić w terminie obciążające ją należności podatkowe, w przeciwnym przypadku będą ją obciążały odsetki za zwłokę. Art. 109 § 2 Ordynacji podatkowej stanowi bowiem, iż w razie niedotrzymania terminu płatności osoba trzecia odpowiada również za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności podatkowej odsetki za zwłokę.

Termin dokonania płatności, zgodnie z art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej w związku z jej art. 109 § 1, wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. W razie niedotrzymania tego terminu osoba trzecia odpowiada rów­nież za naliczone po dniu wydania decyzji o jej odpowiedzialności odsetki za zwłokę. W tym przypadku osoba trzecia — inaczej niż w przypadku odpowiedzialności za cudze należności podat­kowe wynikające z nieprawidłowych działań podmiotów nimi obarczonych — odpowiada za własne działania, polegające na niewykonaniu obciążających ją należno­ści publicznoprawnych.

Podsumowując, po wydaniu decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej ma ona 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji na zapłacenie należności. W tym czasie nie nalicza się odsetek, w związku z czym mamy do czynienia z przerwą w naliczaniu odsetek. Jeżeli jednak należności nie zostaną uregulowane w tym terminie odsetki nalicza się od wydania decyzji - czyli nie ma przerwy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: