Opodatkowanie pakietów medycznych dla pracowników

Pytanie:

"Spółka z o.o. wykupiła dla pracowników pakiety medyczne. Otrzymuje za to fakturę, na której nie są wyszczególnieni poszczególni pracownicy ani też liczba osób, której pakiet dotyczy, a jedynie zbiorcza kwota ryczałtowej opłaty. Jednak w umowie ustalona jest kwota ryczałtu za pakiet medyczny za 1 osobę. Pakiet ten obejmuje zarówno obowiązkowe badania medycyny pracy wynikające z przepisów, jak też świadczenia dodatkowe (np. wizyty lekarskie i badania podczas choroby). Przy tym kwota ryczałtu nie wyodrębnia tych dwóch składników świadczeń. Czy wobec tego takie świadczenie medyczne powinna spółka doliczyć do przychodów pracownika oraz naliczyć podatek i ZUS? Jeśli tak, to od jakiej kwoty, skoro świadczenia dodatkowe nie zostały wydzielone kwotowo ze stawki ryczałtu?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie pakietów medycznych dla pracowników

Dodatkowe świadczenia medyczne dla pracowników nie są wymienione na liście świadczeń zwolnionych od podatku dochodowego po stronie pracownika (art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), więc co do zasady podlegają opodatkowaniu. Jak wskazuje się jednak w literaturze (por. K. Jędrzejewska, Świadczenia dla pracowników z obciążeniami, Rzeczpospolita z 22 marca 2006 r.), nawet jeśli świadczenie nie jest wymienione na liście zwolnień od podatku, nie oznacza to automatycznie, że zostanie ono opodatkowane u danego pracownika. Może być bowiem problem z ustaleniem kwoty przychodu z tego tytułu. Tak będzie np., gdy pracodawca pokrywa wydatki na leczenie pracowników w formie zryczałtowanej, nawet jeśli kwota jest skalkulowana na podstawie ilości pracowników. Wprawdzie wartość świadczeń medycznych jest zasadniczo przychodem pracownika, ale - jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów w piśmie z 7 stycznia 1998 r. (PO 3-7301/722770/WK/970) - "za świadczenia takie, a tym samym za przychód ze stosunku pracy, nie uznaje się również świadczeń związanych z innymi usługami leczniczymi, o ile określenie ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe, np. gdy pracodawca wydatki te pokrywa w formie ryczałtu bez względu na to, czy pracownik korzysta ze świadczeń leczniczych, czy też z nich nie korzysta". Jeżeli bowiem nie można wyliczyć, jaka kwota za świadczenie przypada faktycznie na jednego pracownika, tj. jaka wartość pakietu została wykorzystana przez danego pracownika, to pracodawca nie powinien ustalić przychodu pracownika i nie powinien pobrać od niego zaliczki na podatek i składek na ubezpieczenia społeczne (patrz pismo Podlaskiego Urzędu Skarbowego z 4 listopada 2004 r., P-I/423/60/MW/04).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika