Pakiety medyczne a ZUS

Pytanie:

"Na fali dyskusji toczącej się w prasie na temat oskładkowania abonamentów medycznych finansowanych przez pracodawców spotkałem się z informacją podaną prze DGP nr 215 na stornie B6, że pracodawca może zachęcić pracowników do dopłacenia do abonamentów nawet 1 zł, wtedy abonamenty nie podlegają oskładkowaniu. Czy dopłacanie przez pracowników do abonamentów medycznych zwalnia takie abonamenty od oskładkowania składkami ZUS? Prosimy o podanie podstawy prawnej."

Odpowiedź prawnika: Pakiety medyczne a ZUS

Zasadniczo po wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie 7 sędziów z dnia 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10) nie ma argumentów przemawiających za tym by podstawa wymiaru składek nie była powiększona o wartość pakietów medycznych. Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma podstawy prawnej do nieuwzględniania wartości pakietów w wymiarze składek, gdyż nie ma ich w wyłączeniach zawartych w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zatem jeśli pakiety są opodatkowane, to powinny być również objęte składkowaniem ZUS.

Mając na uwadze powyższe - jak wskazuje się w literaturze podatkowej - firmy coraz częściej namawiają pracowników na współfinansowanie abonamentu medycznego. Wystarczy bowiem, że pracownik dopłaci do fundowanego przez pracodawcę abonamentu jedną złotówkę, a firma już nie musi płacić składek od całego abonamentu. Aby to było możliwe, firma na podstawie wewnętrznych przepisów płacowych powinna mieć możliwość zaoferować swoim pracownikom prawo do zakupu abonamentu po cenie niższej niż detaliczna. Warunkiem wyłączenia z podstawy wymiaru składek korzyści materialnych, jakie uzyskują pracownicy z abonamentów medycznych, jest bowiem częściowa odpłatność ponoszona przez pracownika.

Powyższe nie ma bezpośredniej podstawy prawnej a wywodzi się ją z tego, że skoro pakiet nie jest nieodpłatny, to nie stanowi przychodu podatnika i jednocześnie nie podlega oskładkowaniu ZUS. Czas pokaże jak do tej praktyki podejdą organy i sądy. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika