Poddanie odpowiedzialności za wykroczenie

Pytanie:

"Kto według Kodeksu wykroczeń może zostać poddany odpowiedzialności za wykroczenie?"

Odpowiedź prawnika: Poddanie odpowiedzialności za wykroczenie

Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany. Nie popełnia wykroczenia
sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać winy w czasie czynu. Wykroczenie uważa się za popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić.
Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie (chyba, że ustawa przewiduje w danym przypadku odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika