Postępowanie układowe z konwersją na udziały

Pytanie:

"W ub. roku otrzymaliśmy informację o otwarciu postępowania układowego naszego dłużnika z konwersją długu na udziały. W tej informacji była wymieniona kwota naszej wierzytelności jak i numer pozycji na liście. Oddaliśmy głos przeciwko takiej formie układu (nie byliśmy zainteresowani konwersją). Od marca do chwili obecnej nie mieliśmy żadnej informacji w tej sprawie ... aż otrzymujemy zawiadomienie o zgromadzeniu wspólników (układ został zatwierdzony i staliśmy się mimo woli wspólnikami spółki X). Czy w związku z tym (na przyszłość) mamy jakieś możliwości, aby w przypadku układów (z konwersją) nie uczestniczyć w takim postępowaniu? "

Odpowiedź prawnika: Postępowanie układowe z konwersją na udziały

Zgodnie z art. 285 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze układ zostaje przyjęty, jeżeli wypowie się za nim większość wierzycieli z każdej z list wierzycieli obejmujących kategorie interesów wierzycieli mających łącznie nie mniej niż dwie trzecie ogólnej sumy wierzytelności, które uprawniają do uczestniczenia w głosowaniu. 

Mimo nieuzyskania niezbędnej większości, chociażby co do jednej z list wierzycieli, układ zostaje przyjęty, jeżeli większość wierzycieli z każdej z pozostałych list wyraziła zgodę na przyjęcie układu, a wierzyciele z tej listy, którzy wypowiedzieli się przeciwko przyjęciu układu, zostaną zaspokojeni na podstawie układu w stopniu nie mniej korzystnym niż w przypadku przeprowadzenia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku upadłego. 

Układ przyjęty przez zgromadzenie wierzycieli zatwierdza sąd,  a rozprawa wyznaczona w celu zatwierdzenia układu odbywa się nie wcześniej niż po upływie tygodnia od zgromadzenia wierzycieli. O terminie rozprawy w celu zatwierdzenia układu zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. O terminie rozprawy w celu zatwierdzenia układu zawiadamia się przez obwieszczenie, chyba że sędzia-komisarz zawiadomił o tym na zgromadzeniu wierzycieli. 

Wierzyciel, który nie zgadza się z treścią układu może na zgromadzeniu wierzycieli lub po zawarciu układu w terminie tygodnia zgłosić zarzuty, w których wskaże na niedopuszczalność zawarcia układu lub na inne uchybienia procesowe. W takim przypadku wyznacza się rozprawę, na którą wzywa się zgłaszających zarzuty. Zarzuty zgłoszone na zgromadzeniu wierzycieli powinny być wpisane do protokołu zgromadzenia wierzycieli. Zarzuty zgłoszone po upływie tygodnia od zawarcia układu pozostawione zostaną bez rozpoznania. 

Z opisu sytuacji nie wynika jasno, czy zgłosili Państwo zarzuty prawidłowo i w terminie, co warunkowałoby wyznaczenie rozprawy, o której mowa wyżej.  To jest bowiem droga do kwestionowania układu.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż konwersja wierzytelności na udziały lub akcje jest obecnie jednym z rodzajów układu, wymienionym wprost przez ustawodawcę (art. 270 ust. 1 pkt 4 ustawy).

Zgodnie z art. 288 sąd ma obowiązek odmówić zatwierdzenia układu, jeżeli narusza on prawo albo jeżeli jest oczywiste, że układ nie będzie wykonany.  A może odmówić, jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciwko układowi i zgłosili zarzuty. 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika