Powołanie nowych dowodów w apelacji

Pytanie:

Sąd orzekł rozwód na niekorzyść pozwanego. Pozwany wniósł apelację i w piśmie procesowym wnioskował o powołanie świadków, którzy posiadali istotne informacje na temat powódki i wcześniej nie zeznawali. Sąd apelacyjny ich nie wezwał. Pozwany czeka na uzasadnienie wyroku. Czy Sąd miał prawo nie wezwać świadków pozwanego? Czy i gdzie pozwany może się odwołać od wyroku sądu apelacyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

30.5.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powołanie nowych dowodów w apelacji

Zgodnie z art. 381 Kodeksu postępowania cywilnego sąd drugiej instancji może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je powołać w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, chyba że potrzeba powołania się na nie wynikła później. Przepis ten nie zabrania powoływania nowych okoliczności faktycznych i dowodów dla wykazania wadliwości orzeczenia sądu I instancji. Zasadą jest przeprowadzenie postępowania dowodowego i rozstrzygnięcie sprawy na rozprawie przed sądem pierwszej instancji, natomiast postępowanie odwoławcze ma jedynie charakter kontrolny prawidłowości wydania orzeczenia przez sąd I instancji. Dlatego sąd II instancji ma prawo pominąć nowe fakty i dowody powołane po raz pierwszy przed sądem II instancji, jeżeli strona miała możliwość powołania ich przed sądem I instancji. Zakaz ten nie ma charakteru bezwzględnego i uznaniu sądu pozostawiono ocenę czy w danych okolicznościach faktycznych dopuścić nowe fakty i dowody przedstawione przez stronę po raz pierwszy w postępowaniu odwoławczym, jeżeli strona miała możliwość przedstawienia go na rozprawie prowadzonej przez sąd I instancji.

Od wyroku sądu apelacyjnego co do zasady przysługuje skarga kasacyjna. Jednakże skarga kasacyjna jest niedopuszczalna w sprawach o rozwód.

Może Pan też rozważyć wniesienie skargi o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem, jeżeli spełnione są przesłanki do wniesienia skargi. Niedopuszczalna jest jednak skarga o wznowienie postępowania od wyroku orzekającego rozwód, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po jego uprawomocnieniu się nowy związek małżeński.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Najem lokalu

2.3.2018 przez: -

Dowód z monitoringu przeciw policji

13.7.2016 przez: NoJusticeNoPeace