Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Pytanie:

Naczelnik urzędu skarbowego powołał rzecznika dyscyplinarnego nie informując o tym związków zawodowych. Na jakiej podstawie prawnej i w jaki sposób winien być powoływany rzecznik dyscyplinarny?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Powołanie rzecznika dyscyplinarnego w US

Powoływanie i kompetencje rzecznika dyscyplinarnego są zwykle regulowane odrębnie dla konkretnej grupy pracowników, czy to dla pracowników urzędów państwowych, pracowników samorządowych czy też członków korpusu służby cywilnej. Powoływanie rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do pracowników urzędu skarbowego będzie przede wszystkim regulowane ustawą o pracownikach urzędów państwowych, a w stosunku do pracowników tego urzędu, będących jednocześnie pracownikami służby cywilnej, zastosowanie będą miały przepisy ustawy o służbie cywilnej.

Art. 361 ust. 1 ustawy o pracownikach urzędów państwowych przewiduje, iż rzecznika dyscyplinarnego urzędu, na okres kadencji komisji dyscyplinarnej, powołuje kierownik urzędu spośród podległych mu urzędników państwowych mianowanych. Z kolei art. 117 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej przewiduje, że rzecznika dyscyplinarnego dla członków korpusu służby cywilnej urzędu powołuje dyrektor generalny urzędu spośród podległych mu członków korpusu.

Porady prawne

Z powyższych przepisów wynika, że powołanie rzecznika dyscyplinarnego stanowi wyłączną kompetencję kierownika urzędu, jakim niewątpliwie jest naczelnik urzędu skarbowego. Jednocześnie powołane powyżej przepisy nie przewidują w tym zakresie specjalnej procedury wyłaniania i powoływania rzecznika. Żaden z przepisów wymienionych wyżej ustaw, jak również przepisy o związkach zawodowych, nie statuują szczególnych kompetencji związków do uczestniczenia (np. w formie opiniowania czy informowania) o powoływaniu rzecznika dyscyplinarnego. Opinia zakładowej organizacji związkowej, np. wg ustawy o pracownikach urzędów państwowych, jest natomiast potrzebna przy powoływaniu członków komisji dyscyplinarnej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Przełomowe zmiany w służbie komorników?

Rządowe dwa projekty ustaw, przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości, całościowo reformują działalność komorników. Przełomowe regulacje zawarte zostały w propozycji zupełnie nowej, liczącej wraz z uzasadnieniem prawie 200 stron, kompleksowej ustawy o komornikach sądowych, a także odrębnej ustawy o kosztach komorniczych. Zmiany zapobiegają nadużyciom i służą zwiększeniu (...)

Reforma ustaw sądowych

Reforma ustaw sądowych

Celem nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw jest uporządkowanie kwestii z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zmiany mają m.in. rozwiązać problem braków kadrowych w sądach i usprawnić działanie prokuratury. Nowelizacja zawiera także np. rozwiązania zmierzające do poprawy efektywności Krajowej Rady Sądownictwa. Ustawa przewiduje (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenia kontroli w przypadku (...)

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Porządek w wymiarze sprawiedliwości

Sejm ostatecznie przyjął ustawę gwarantującą konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości Sejm nie zgodził się 23 stycznia 2020 r. na wnioskowane przez Senat odrzucenie ustawy, która gwarantuje konstytucyjny porządek w wymiarze sprawiedliwości i usprawnia pracę sądów - wskazuje MS. Nowa ustawa, będąca wynikiem inicjatywy poselskiej, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich

  Jaki nauczyciel akademicki i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Mianowany nauczyciel akademicki podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczycielskiego. Jaką karą dyscyplinarną może zostać ukarany nauczyciel akademicki? Rodzaje kar dyscyplinarnych: upomnienie, nagana,   (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów zawodów zaufania publicznego. Stanowi ona nowelizację trzech ustaw korporacyjnych głównie (...)

Postępowanie dyscyplinarne w korporacji adwokackiej

Postępowanie dyscyplinarne w korporacji adwokackiej

Minister sprawiedliwości upomina korporację adwokacką za brak informacji o prowadzonych postępowaniach dyscyplinarnych. Utrudnia mu to właściwy nadzór (...)Na mocy rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do adwokatów i aplikantów adwokackich (§ 12 ust. 3) rzecznik dyscyplinarny ma obowiązek zawiadamiać MS o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego. (...)

Jawność postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata

Jawność postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata

17 lutego 2009 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Dariusza R. dotyczącą jawności postępowania dyscyplinarnego wobec adwokata.Skarżący Dariusz R. wystąpił do okręgowej izby adwokackiej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec adw. Roberta G. Zgodnie z zawartą miedzy nimi umową adwokat sporządził pozew przeciwko spółce o zwrot kosztów zakupu ciągnika (...)

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Wyrok TSUE wskazał kryteria oceny, czy Izba Dyscyplinarna SN jest niezawisła

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 19 listopada 2019 r. wydał w trybie prejudycjalnym wyrok w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18 A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz CP i DO przeciwko Sądowi Najwyższemu. Wynika z niego, iż sąd odsyłający powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej polskiego Sądu Najwyższego w celu ustalenia, czy ten (...)

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

Czy będzie zwrot akcyzy od sprowadzanych samochodów?

W oczekiwaniu na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości... 9 sierpnia 2005 do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie Maciej Brzeziński przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej w Warszawie. W czerwcu 2004 r. M. Brzeziński, skarżący w postępowaniu (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Odpowiedzialność za reformę ochrony zdrowia – polityka a fakty

Odpowiedzialność za reformę ochrony zdrowia – polityka a fakty

W dniu 10 grudnia 2008 roku Minister Zdrowia Ewa Kopacz i Sekretarz Stanu Jakub Szulc, odnosząc się do przyszłotygodniowego głosowania nad wetem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, podsumowali prace nad pakietem ustaw zdrowotnych reformujących polską ochronę zdrowia.  Omówili też możliwe skutki, jakie niosłoby za sobą wdrożenie projektu ustawy o ZOZ, autorstwa posłów Ludwika (...)

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Jak przeprowadzane są zwolnienia grupowe?

Zwolnienia grupowe to szczególny tryb rozwiązywania umów o pracę z grupą pracowników, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Przeczytaj, w jaki sposób przeprowadzić zwolnienia grupowe i jakie obowiązki ma pracodawca, który to robi. ##baner## Co to są zwolnienia grupowe? Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umowy o pracę, z przyczyn (...)

PKPP Lewiatan o siedmiu grzechach związków zawodowych

PKPP Lewiatan o siedmiu grzechach związków zawodowych

Zdaniem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, realizację słusznego hasła „Godna praca - godna emerytura", które ma towarzyszyć piątkowej manifestacji NSZZ Solidarność, utrudnia siedem grzechów związków zawodowych. Po pierwsze, związki zawodowe w myśleniu o gospodarce, o społeczeństwie, o rozwoju, stosują manipulację, która (...)

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Z jakich uprawnień korzystają członkowie związków zawodowych?

Związki zawodowe mają szereg różnorakich uprawnień. Jednak mogą z nich korzystać, gdy spełnią określone warunki. I tak prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych właśnie ma reprezentatywna organizacja związkowa. Oczywiście uprawnień tych związki zawodowe nie mogą – co jest zupełnie logiczne (...)

Dostępne tarcze antykryzysowe

Dostępne tarcze antykryzysowe

Z jakich rozwiązań mogą korzystać przedsiębiorcy? W okresie epidemii wywołanej COVID-19 wprowadzono instrumenty mające na celu wsparcie utrzymania działalności i miejsc pracy w przedsiębiorstwach. Sprawdź, które instrumenty wprowadzane w kolejnych tarczach antykryzysowych pozostają dostępne w październiku 2020 roku. ##baner## Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników (...)

Związkom zawodowym pod rozwagę

Związkom zawodowym pod rozwagę

29 sierpnia odbyła się w Warszawie manifestacja Solidarności. Jej główne hasło brzmiało „Godna praca, godna emerytura". Popieram to wezwanie. Uważam jednak, że związkowa metoda dojścia do tego celu prowadzi do kryzysu - pisze Henryka Bochniarz, prezydent PKPP lewiatan. Jej artykuł na ten temat ukazał się w „Rzeczpospolitej" z 28 sierpnia. Cytujemy go, ponieważ (...)

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

Za co i w jaki sposób odpowiada dyscyplinarnie nauczyciel?

    Jaki nauczyciel i za co podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nauczyciele mianowani i dyplomowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom związanym z rzetelnym realizowaniem zadań związanych z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspieraniem każdego (...)

Odpowiedzialność syndyka (Porada sporządzona na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 roku została uchwalona nowa ustawa)

Odpowiedzialność syndyka (Porada sporządzona na starym prawie upadłościowym. 28 lutego 2003 roku została uchwalona nowa ustawa)

Syndyk jest zobowiązany do pełnienia swoich obowiązków należycie, zgodnie z powagą swego urzędu i ze składaną przysięgą. Przed przystąpieniem do czynności syndyk składa bowiem wobec sędziego-komisarza przyrzeczenie sumiennego wykonywania obowiązków.   Odpowiedzialność dyscyplinarna syndyka Sędzia-komisarz może syndyka i zarządcę, zaniedbujących swoje obowiązki, (...)

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna sędziów

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna sędziów

Czy sprawy dyscyplinarne sędziów muszą być rozpatrywane po wyroku karnym? - na to pytanie odpowie Sąd Najwyższy   Popełniający przestępstwo sędzia odpowiada karnie i dyscyplinarnie. Czy sprawa dyscyplinarna powinna czekać na zakończenie sprawy karnej? To poważny problem, a zdania są podzielone. W efekcie jedne sądy sądzą równolegle, a inne zawieszają sprawę i czekają na wyrok (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie więziennej przed przełożonym

Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbie więziennej przed przełożonym

Służbę Więzienną czekają zmiany. W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowano projekt zupełnie nowej ustawy, dzięki której ma się ona stać nowoczesną formacją - przejrzystą, wysoko wykwalifikowaną i poza wszelkimi podejrzeniami. - Nie chcemy zmieniać modelu służby, bo ten się sprawdził, ale musimy dostosować go do dzisiejszych realiów - tłumaczy „Rz" Marian (...)

Nowa ustawa o służbie cywilnej

Nowa ustawa o służbie cywilnej

Jakie nowe przepisy dotyczą urzędników?24 marca 2009 r. wejdzie w życie większość przepisów nowej ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (część zaś zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010 r.). Co regulują nowe przepisy?W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa ustanowiono służbę cywilną. (...)

Równy dostęp do stanowisk urzędniczych

Równy dostęp do stanowisk urzędniczych

Co przewiduje proponowana nowelizacja ustawy o służbie cywilnej? Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw jest obecnie przedmiotem prac sejmowych. Dotyczy on przywrócenia otwartego i konkurencyjnego dostępu do służby cywilnej, powszechności odbywania służby przygotowawczej przez osoby podejmujące pracę w służbie cywilnej, a (...)

Dyplomaci nie będą już służbą cywilną

Dyplomaci nie będą już służbą cywilną

Dyplomaci stracą prawo do dodatku służby cywilnej. Ponadto do pracy w placówkach zagranicznych będzie można oddelegować urzędników innych instytucji państwowych. Takie zmiany przewiduje projekt założeń nowelizacji ustawy z 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. Projekt, który trafił już do konsultacji, przewiduje podział na dwa korpusy osobowe: służbę cywilną i zagraniczną. (...)

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023

Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej. ##baner## Co zakłada plan? W latach 2021-2023 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej: 2021 r. – 30 osób; 2022 r. – 40 osób; 2023 r. – 40 osób. Skąd (...)

Rząd zmniejszy wydatki na usługi telefoniczne dla urzędników

Rząd zmniejszy wydatki na usługi telefoniczne dla urzędników

  Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Arabski poinformował o ogłoszonym przez KPRM przetargu na wspólne usługi telefonii komórkowej dla urzędów administracji rządowej. – Ten przetarg jest pilotażem nowego podejścia do administracji. Ma ona być skromna, skuteczna i sprawna – mówił dzisiaj szef kancelarii premiera na konferencji prasowej.Tomasz (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu badania efektywności pracy urzędników administracji publicznej oraz przeprowadzania kontroli, (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy. dodajDoknrtodocid('a684860002','317'); O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi? Ustawę (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Polskie urzędy nie lubią się z komputerami. Raport NIK

Tylko nieliczne miasta mogą pochwalić się e-administracją z prawdziwego zdarzenia. Większość nowych i zmodernizowanych miejskich systemów informatycznych współpracuje ze sobą w ograniczonym zakresie - wynika z wniosków po kontroli NIK. Co gorsza, urzędnicy nie przykładają wystarczającej wagi do bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W ocenie NIK przed samorządami jeszcze (...)

Co nowego dla patriotów?

Co nowego dla patriotów?

Święta, święta i po świętach - sprawdźmy, co po nich pozostanie. Prezydent podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego Prezydent Andrzej Duda w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę podpisał deklarację o restytucji Pałacu Saskiego w Warszawie.   – "Zważywszy, że Pałac Saski wraz z Grobem Nieznanego Żołnierza jest trwale obecny w zbiorowej (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Nierzetelne postępowanie dyscyplinarne w Policji

Przeciwko policjantowi prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne w sposób tendencyjny, nieobiektywny, z rażącym naruszeniem podstawowych zasad postępowania (nie przesłuchano istotnych świadków, (...)

Odpowiedzialność obrońcy za przedłużenie procesu

Odpowiedzialność obrońcy za przedłużenie procesu

Jest oczywiste, że każdy ma prawo do obrony z udziałem adwokata. Czy w stosunku do adwokata, który działając wyłącznie z chęci zarobienia "dużych pieniędzy" działając na rzecz dłużnika (w (...)

Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Odwołanie od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej

Czy można się odwołać od decyzji Okręgowej Rady Adwokackiej o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko adwokatowi? W sprawach dyscyplinarnych orzekają sąd dyscyplinarny izby adwokackiej (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata

Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokata

W sprawie o zachowek adwokat reprezentujący pozwanego złożył w dniu 05.05.2005r.wniosek w którym przedstawił jako dowód (na dokonanie przedpłaty za mieszkanie z majątku odrębnego pozwanego) zaświadczenia (...)

Wzruszenie prawomocnego wyroku rozwodowego

Wzruszenie prawomocnego wyroku rozwodowego

W maju 2003 roku ogłoszono wyrok w sprawie o rozwód. Adwokat, który był moim pełnomocnikiem, pomimo moich próśb nie złożył odwołania od wyroku w określonym sądownie terminie, w związku z (...)

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Zwolnienie z kosztów i prawo pomocy przed WSA/NSA

Nasz podopieczny, osoba uboga wniosła skargę do WSA na wójta o nieudostępnienie jej informacji publicznej w postaci odpisu protokołu z sesji RG. Mimo trudnej sytuacji materialnej, uprawniającej ją (...)

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Reprezentacja pracowników przez związki zawodowe

Jakie są zasady reprezentowania prawi i interesów pracowników przez związki zawodowe?  Ustawa o związkach zawodowych stanowi: Art. 1. 1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją (...)

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Wezwanie do zapłaty zaległości pracowniczych

Na wezwanie związku zawodowego, pracownicy złożyli do pracodawcy wnioski o wyrównanie niewłaściwie wyliczanych należności za pracę i wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży prywatnej do celów (...)

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakres uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Zakładowa Organizacja Związkowa dopatrzyła się nieprawidłowości w przetargach przeprowadzanych przez Zakład pracy, w którym organizacja funkcjonuje (m.in. doszło do złożenia fałszywego oświadczenia (...)

Współpraca ze związkami zawodowymi

Współpraca ze związkami zawodowymi

W zakładzie funkcjonują dwa związki zawodowe. Jeden z nich informuje kwartalnie o ilości członków, od której zależą jego uprawienia. Drugi związki od roku takiej informacji nie podaje. W związku (...)

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Ryczałt za delegacje działaczy związkowych

Takie zróżnicowanie prawa do ryczałtu w zależności od rodzaju urlopowania do czynności związkowych, nie wzięło się z postanowień Regulaminu wynagradzania, tylko czegoś w rodzaju wytycznych (...)

Pracownik samorządowy

Pracownik samorządowy

Jakie konsekwencje dyscyplinarne może wyciągnąć pracodawca (starosta) wobec dyrektora placówki będącej w strukturach powiatowych, jeśli złamał on ustawę z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach (...)

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

Odpowiedzialność dyscyplinarna prokuratora

W jakich sytuacjach można pociągnąć do odpowiedzialności Prokuratora, za brak należytej staranności w czynnościach śledczych i niesłuszne aresztowanie? Podstawą dochodzenia odszkodowania za (...)

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Odpowiedzialność funkcjonariusza Straży Granicznej

Ujawniłem, iż w postępowaniu przygotowawczym nadzorowanym przez prokuraturę funkcjonariusz straży granicznej, który dokonywał bezpośrednio przesłuchań świadków, wpływał na ich treść i dopuszczał (...)

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania?

Czy od radcy prawnego lub adwokata zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia można żądać odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązania? Należy rozważyć odpowiedzialność za nienależyte (...)

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Kandydowanie urzędnika skarbowego do samorządu

Jestem urzędnikiem skarbowym chciałbym startować w wyborach samorządowych. Czy pracownik Urzędu Skarbowego nie mianowany członek korpusu służby cywilnej może kandydować w wyborach samorządowych, (...)

Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Nagroda jubileuszowa dla poborcy podatkowego

Jestem poborcą skarbowym zatrudnionym na pełnym etacie. Moje wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego oraz prowizji. Prowizja zależy od efektywności pracy i jest kwotą zmienną. Mam (...)

Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

Powoływanie naczelnika urzędu skarbowego

Kto powołuje i kto może odwołać Naczelnika Urzędu Skarbowego w danym mieście? Czy takie uprawnienia posiada Rada Gminy, w której znajduje się Urząd Skarbowy? Naczelnik  urzędu skarbowego (...)

Odprawa emerytalna pracownika służby cywilnej

Odprawa emerytalna pracownika służby cywilnej

W październiku 2006 r. nabywam prawo do wcześniejszej emerytury (55 lat życia) i oczywiście chcę z tego skorzystać. Czy jako pracownik administracji państwowej mam prawo do 6-miesięcznej odprawy (...)

Oświadczenia majątkowe urzędników

Oświadczenia majątkowe urzędników

Czy urzędnicy szczebla podstawowego w ministerstwie są zobowiązani do składania deklaracji majątkowych? Jaki akt prawny omawia składanie deklaracji przez urzędników państwowych? Kwestie składania (...)

Dodatkowe zajęcie pracownika urzędu skarbowego

Dodatkowe zajęcie pracownika urzędu skarbowego

Pracownik pobliskiego urzędu skarbowego, prowadzi dokumentację (książki przychodu i rozchodu) jednego z miejscowych sklepów. Czy wolno świadczyć tego rodzaju usługi pracownikom US? Czy jest to (...)

Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

Prawo do odprawy dla pracownika urzędu

Czy na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych pracownik nabywa prawo do odprawy w związku z przejściem na rentę po ustaniu stosunku pracy. Choroba (...)

Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy

Uwierzytelnianie odpisów z akt sprawy

Przedmiotem mojego zainteresowania jest uwierzytelnianie dokumentów znajdujących się w aktach postępowania administracyjnego. Kto jest upoważniony do ich uwierzytelnienia (np. zwykły urzędnik prowadzący (...)

FORUM PRAWNE

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej a rzecznik dyscyplinarny

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej a rzecznik dyscyplinarny Czy jeśli w ustawie mowa o rzeczniku odpowiedzialności zawodowej wtedy mowa iest również o rzeczniku dyscyplinarnym? Przykład: Ustawa (...)

Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej

Potrzebna pomoc w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej Witam, Potrzebuję pomocy w zastosowaniu wykładni językowej, systemowej i celowościowo-funkcjonalnej dotyczącego (...)

Zbigniew Cichoń i Paweł Gieras, adwokaci z Krakowa

Zbigniew Cichoń i Paweł Gieras, adwokaci z Krakowa Uwaga! Chciałbym wszystkich potencjalnych klientów adwokatów Zbigniewa Cichonia i Pawła Gierasa z Krakowa przestrzec przed ich usługami. Panowie (...)

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego

Postępowanie dyscyplinarne wobec sędziego Skierowano skargę do prezesa S.R. w sprawie niewłasciwej postawy sędziego w trakcie proceu w sprawie cywilnej, który wielokrotnie łamał prawo, kłamał (...)

Podkupiony adwokat

Podkupiony adwokat Mam pytanie.... - czy istnieje jakas instytucja, do ktorej moge sie pozalic na mojego adwokata?? Wynajalem go kiedys do sprawy rodzinnej... po czasie zaczal dzialac na moja niekorzysc.. (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

jak wypełnić nip 2 związki zawodowe? jak wypełnić nip 2 związki zawodowe?

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACE I NOWA OFERTA PRACY Jestem zatrudniony w spółce akcyjnej od 1.03.1989r.Dnia 17.06.2003 zostałem zwolniny karnie na podstawie art.52 par.1,p.1.Na podstawie wyroku Sądu Pracy (...)

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych?

Czy pracodawca może zmienić warunki pracy członkowi zarządu związków zawodowych? Witam, Czy pracodawca może zmienić drastycznie warunki pracy pracownikowi który jest chroniony przez związki (...)

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna

Dodatek dla pielęgniarek umowa cywilno-prawna Witam jestem pielęgniarzem pracującym w dwóch szpitalach. W jednym szpitalu zatrudniony jestem na umowie o prace. Natomiast w drugim szpitalu zatrudniony (...)

Funkcjonowanie PKZP

Funkcjonowanie PKZP Witam serdecznie. Próbowałem pomóc sobie sam, ale temat jest dość skomplikowany. Rozporządzenie ws. PKZP, dość stare zresztą, reguluje zasady działania PKZP. Kto za co odpowiada, (...)

Co grozi za aborcje kobiecie i lekarzowi?

Co grozi za aborcje kobiecie i lekarzowi? Witajcie moje pytanie nie będzie łatwe. Chodzi mi o temat aborcji, interesuje mnie temat prawa karnego i wyroku a nie samej aborcji od razu zaznaczam. Jakie (...)

Nadzór pedagogiczny

Nadzór pedagogiczny zatrudnienie na stanowisku wizytatora , czy to jest służba cywilna , nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy (andi)

Proceder podrzucania śmieci wciąż żywy.

Proceder podrzucania śmieci wciąż żywy. Witam, jestem mieszkańcem kamienicy. Pisze w związku z zaistniałym faktem, powrotu do podrzucania śmieci przez sąsiadów sąsiadom i obcych ludzi w środku (...)

mieszkanie po policji

mieszkanie po policji A co jeżeli lokal /budynek mieszkalny/ decyzją Wojewody w 1992 został przekazany nieodpłatnie z zasobów Skarbu Państwa dla Miasta , obecnie administrowany przez MPGKN do którego (...)

Ustawa kominowa.

Ustawa kominowa. Ustawa kominowa powinna regulować i ograniczać zarobki szefów spółek państwowych do 22 tys. złotych. Jak to jest w takim razie że co roku jest coraz więcej społek państwowych (...)

Trwa rekrutacja do II Edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości

Trwa rekrutacja do II Edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości Weź udział w drugiej edycji Akademii Liderów Sprawiedliwości! Fundacja Altum i Ministerstwo Sprawiedliwości zapraszają do udziału (...)

Skarga na urzędnika w 2011 - przewlekanie sprawy - jaka kara dla urzędnika ??

Skarga na urzędnika w 2011 - przewlekanie sprawy - jaka kara dla urzędnika ?? Gdy organ wyższego stopnia stwierdzi, że zażalenie jest uzasadnione, to wyznaczy urzędowi termin na załatwienie sprawy. (...)

Zwolnienia za wiek ?!

Zwolnienia za wiek ?! Pracodawcy nie będą mogli wypowiedzieć stosunku pracy urzędniczkom, które osiągnęły wiek emerytalny, tj. 60 lat. Tak wynika ze zmiany ustawy o pracownikach urzędów państwowych (...)

Porady prawne