Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pytanie:

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał się z umowy o refundację tzn. oddałam starostę z upoważnienia, w imieniu którego działa dyrektor urzędu pracy. Sąd odrzucił mi pozew powołując się na art. 199 § 1 pkt. 3 kpc. Kogo należy pozwać starostę czy dyrektora urzędu pracy, który podpisał tę umowę?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pomiędzy Pani firmą a starostą została zawarta umowa o refundację kosztów związanych z wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku zrefundowania tych kosztów w wysokości określonej w umowie dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (art. 46 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Nie znając treści złożonego pozwu jedynie przypuszczamy, że powodem jego odrzucenia było niewłaściwe oznaczenie strony pozwanej. Art. 199 § 1 pkt 3 kpc stanowi, że sąd odrzuci pozew m.in. ze względu na brak zdolności sądowej jednej ze stron. Zdolność sądowa jest to zdolność do występowania w procesie jako strona.

Porady prawne

Powiatowy urząd pracy jest jednostką organizacyjną powiatu, której jednak ustawodawca nie przyznał zdolności prawnej, a konsekwencją tego jest brak zdolności sądowej w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W związku z powyższym samo wskazanie urzędu pracy w pozwie byłoby niewystarczające i również skończyłoby się odrzuceniem takiego pisma. Z kolei starosta powiatu stosownie do art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Ponadto starosta jest też kierownikiem starostwa, zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz zwierzchnikiem służb, inspekcji i straży. Jak wynika z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2006 r. (sygn. IV CSK 176/2006) taki status ustrojowy starosty jednoznacznie wskazuje, że nie ma on zdolności sądowej, a skoro tak, to nie zachodzi tu przypadek występowania braków w zakresie zdolności sądowej, o których mowa w art. 70 § 1 kpc i 199 § 1pkt. 3 kpc (a więc są to braki których nie można uzupełnić i które jednocześnie uniemożliwiają działanie strony postępowania). W związku z powyższym jeśli w pozwie jako strona pozwana został oznaczony np. Starosta X (nazwa miejscowości lub z imienia i nazwiska), to było to oznaczenie jako strony podmiotu, który nie ma zdolności sądowej – sąd więc musiał odrzucić pozew na podstawie art. 199 § 1 pkt. 3 kpc.

Z ustawy o samorządzie powiatowym wynika jednoznacznie, że to powiat, a nie starosta czy urząd pracy ma osobowość prawną (art. 2 ust. 2 ustawy). Skoro to powiat ma osobowość prawną, to właśnie on będzie stroną postępowania, ale w pozwie należy też wskazać przez jaką jednostkę powiat działa (np. niewłaściwie wykonując umowę o refundację kosztów). Zatem prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie powinno wyglądać następująco: Powiat X- Powiatowy Urząd Pracy w X.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne