*Prawo najmu lokalu funkcyjnego

Pytanie:

Jestem z moją byłą żoną w trakcie postępowania o podział majątku wspólnego. Zgodnie z wnioskiem skierowanym do sądu, wnioskodawczyni żąda by w podziale majątku uwzględnić jej prawo najmu lokalu. Sprecyzuję: Mieszkanie funkcyjne zostało przyznane mi przez zakład pracy (PKP) w roku 1981 w czasie trwania naszego małżeństwa jako dla pracownika wchodzącego w skład pogotowia produkcyjnego i technicznego. Z dniem 1 września 2001 r. z pozwu mojej małżonki wyrokiem sądu została ustanowiona rozdzielność majątkowa w małżeństwie. Pod koniec września 2001 r. moja małżonka wraz z dziećmi wyprowadziła się z mieszkania oraz się z niego wymeldowała, zamieszkując w mieszkaniu, które dziadkowie kupili mojemu starszemu synowi. Obecnie mieszkanie to jest już przejęte przez byłą żonę na własność wskutek zrzeczenia się tego mieszkania przez syna na swoją matkę. Moją córkę wskutek długotrwałego nie zamieszkiwania w moim mieszkaniu (zamieszkiwała z matką) administracyjnie wymeldowałem. Rozwód z mojego pozwu został ustanowiony w kwietniu 2003 r. bez orzekania o winie. W grudniu 2004 r. wskutek sprzedaży przez PKP mieszkań zakładowych, mieszkanie w którym zamieszkiwałem wykupiłem na własność. Sąd rozpatrujący sprawę o podział majątku wspólnego powołał biegłego, w celu oszacowania wartości prawa najmu do lokalu mieszkalnego. Biegły w swojej opinii wartość tego prawa najmu oszacował na ok. 20000 zł, powołując się na poniższe podstawy materialno-prawne: 1) Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 2) Uchwała z dnia 24 maja 2002 r. sygn. Akt III CZP 28/02 Sądu Najwyższego Izby Cywilnej w Warszawie). Uchwała Sądu Najwyższego, na którą powołuje się biegły w zasadzie dotyczy mieszkań komunalnych i spółdzielczych a nie funkcyjnych (zakładowych). Ponadto chciałbym dodać, że w Pouczeniu jakie znajduje się na odwrotnej stronie Decyzji z roku 1981 o przyznaniu dla mnie mieszkania funkcyjnego jest odnotowane w pkt. 2: \"W razie ustania stosunku pracy lub zaprzestania wykonywania funkcji uprawniającej do zajmowania mieszkania funkcyjnego nastąpi cofnięcie przydziału z równoczesnym przekwaterowaniem do lokalu zamiennego lub pomieszczenia zastępczego\", w pkt. 6: \"Prawo do lokalu zamiennego nie będzie przysługiwało w razie rozwiązania stosunku pracy z winy pracownika, porzucenia pracy, wymierzenia kary dyscyplinarnej, zwolnienia ze służby, wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego przez pracownika, przejście do innego zakładu pracy na podstawie wzajemnego porozumienia stron\" oraz w pkt. 10: \"Osoba rozwiedziona mieszkająca w mieszkaniu funkcyjnym, na które przydział posiada były małżonek zachowuje prawo do zamieszkiwania w tym mieszkaniu do czasu uzyskania we własnym zakresie innego lokalu\". Czy w powyżej przedstawionej sytuacji mojej byłej małżonce przysługuje prawo najmu lokalu do zamieszkiwanego przeze mnie mieszkania, które w chwili wyprowadzenia się małżonki było mieszkaniem funkcyjnym (zakładowym) i żądania połowy wartości prawa najmu wyliczonego przez biegłego? Ponadto biegły przy ustalaniu wartości rynkowej prawa najmu i ustaleniu długości prawdopodobnego okresu trwania najmu - ustalił dla mnie wiek emerytalny mężczyzn (65 lat) czyli w moim przypadku 15 lat (w momencie wyprowadzenia się mojej byłej małżonki miałem 45 lat). Jak to się ma w stosunku do tego, że wskutek zatrudnienia na PKP (ponad 15 lat) w warunkach szczególnych na emeryturę przejdę gdy osiągnę 60 lat życia?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.4.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: *Prawo najmu lokalu funkcyjnego

Powołana w pytaniu uchwała Sądu Najwyższego dotyczyła co prawda mieszkania komunalnego, ale w uzasadnieniu tejże uchwały Sąd Najwyższy wyjaśnił zasady dotyczące obliczania wartości najmu w każdym przypadku, gdy jest to najem związany z płaceniem niższego czynszu niż rynkowy. Jeżeli taki najem wchodził w skład wspólności majątkowej małżeńskiej, to współmałżonek, któremu nie przysądzono prawa najmu, może żądać odpowiedniej spłaty. Nie ma tu znaczenia, czy uzyskał on prawo do innego lokalu. Chodzi o to, iż ponosi on swego rodzaju uszczerbek na majątku przez fakt, iż nie może już korzystać z „tańszego” lokalu, w którym czynsz jest niższy niż rynkowy. Sytuacja opisana w pytaniu jest bardziej skomplikowana. Z zacytowanej przez Pana decyzji wynika, iż Pańska eks-żona straciła prawo do korzystania z lokalu z momentem uzyskania we własnym zakresie innego lokalu.

Porady prawne

Wysokość spłaty jest zależna od hipotetycznego okresu trwania umowy najmu lokalu. Ustalenie jego długości jest zależne od konkretnych okoliczności.

Wydaje się, że od momentu, w którym Pańska żona utraciła prawo do korzystania z mieszkania służbowego, do momentu, który sąd uzna za hipotetyczny koniec okresu trwania najmu, może należeć się pańskiej żonie spłata.

Należy pamiętać, iż ów hipotetyczny okres nie musi być ustalany na podstawie okresu, jaki pozostał Panu do przejścia na emeryturę. Poza tym, w pytaniu podał Pan, iż w momencie wyprowadzenia się małżonki miał Pan 45 lat. Biegły ustalił hipotetyczny okres trwania najmu na 15 lat, a więc na moment, gdy skończy Pan 60 lat (45+15=60). W związku z tym wydaje się, że nawet uwzględniając Pański punkt widzenia na kwestię ustalenia hipotetycznego okresu trwania najmu, wyliczenie było prawidłowe.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność (...)

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

Kiedy można starać się o mieszkanie komunalne?

  Co to jest mieszkaniowy zasób gminy? Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań gminy. Gmina powinna zapewnić lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokajać potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Czy możesz przekształcić swoje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu w inne?

Nie ulega wątpliwości, że zakup własnościowego mieszkania jest inwestycją bardzo kosztowną. Z drugiej strony każdy człowiek musi posiadać jakiś lokal, w którym będzie mieszkał. Należy to do pewnego minimum egzystencjalnego. Osoba, której po prostu nie stać na nabycie własnościowego (...)

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Jakie są różnice między spółdzielczym lokatorskim a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu?

Spółdzielcze formy zamieszkiwania lokali stanowią jeden z najbardziej popularnych sposobów posiadania mieszkania w Polsce. Co do zasady (doznającej wyjątku w przypadku własnościowego prawa do lokalu) posiadanie takiego prawa związane jest z przynależnością do spółdzielni (...)

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Umowa najmu lokalu - jak bezpiecznie ją zawrzeć? Podstawowe obowiązki wynajmującego i najemcy

Na czym polega umowa najmu lokalu? W umowie najmu lokalu wynajmujący zobowiązuje się do oddania najemcy lokalu do używania na czas oznaczony lub nieoznaczony. Najemca natomiast zobowiązuje się płacić w zamian określony czynsz. Jakie są podstawowe prawa i obowiązki wynajmującego i najemcy? Wynajmujący: Wynajmujący (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Na czym polegają ograniczenia używania lokalu przez najemcę? Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Uprawnienie najemcy (...)

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

Jak zamienić mieszkanie, czyli uwag kilka o przepisach dotyczących zamiany

W życiu często nasze dotychczasowe miejsce zamieszkania przestaje odpowiadać. Powiększenie rodziny, zbyt wysokie rachunki - powodów może być wiele. Jeżeli znajdziesz osobę, która dysponuje odpowiednim dla Ciebie lokalem, możecie dokonać zamiany. Jak? Odpowiedź znajdziesz poniżej. (...)

Najem lokali użytkowych

Najem lokali użytkowych

Charakterystyka najmu lokalu użytkowego Umowa najmu lokalu użytkowego uregulowana jest w Kodeksie cywilnym i nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. Sam Kodeks nie zawiera definicji (...)

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Czy Twoje lokatorskie prawo do lokalu może wygasnąć?

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje na skutek zawarcia przez spółdzielnię z jej członkiem umowy o ustanowienie takiego prawa, którą zazwyczaj poprzedza zawarcie między tymi samymi podmiotami umowy o wybudowanie lokalu. Na mocy umowy o ustanowienie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Wypowiedzenie umowy najmu - Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania lub lokalu?

Do najmu lokali mieszkalnych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, zwaną dalej ustawą. Ma ona zastosowanie wyłącznie do lokali służących do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, a także lokali (...)

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Prawo do mieszkania z zasobów WAM po śmierci głównego lokatora - opinia prawna

Stan faktyczny  Od ok. 1990 roku mieszkam (bez zameldowania) z moją mamą w lokalu mieszczącym się w budynku należącym do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej (WAM) w Warszawie. Na 160 lokali ok. 60 %, zostało już wykupionych przez lokatorów, którzy założyli wspólnotę mieszkaniową. WAM (...)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

Wstąpienie w stosunek najmu (stan prawny do 10.07.2001)

  Kiedy można wstąpić w stosunek najmu? Może się zdarzyć, że podczas trwania stosunku najmu, wynajmujący zbędzie (np. sprzeda lub daruje) przedmiot tego najmu (np. mieszkanie). Przepisy stanowią, że w takiej sytuacji nabywca rzeczy wstępuje w miejsce zbywcy rzeczy najętej. Tak więc (...)

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Jakie osoby są uprawnione do wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy?

Czym jest najem lokalu mieszkalnego? Przez najem lokalu mieszkalnego należy rozumieć stosunek prawny, w ramach którego jedna ze stron (wynajmujący) zobowiązuje się do oddania lokalu mieszkalnego do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a druga strona (najemca) zobowiązuje się (...)

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie okazjonalnie?

Jeśli chcesz wynająć mieszkanie i mieć „względne” poczucie bezpieczeństwa, podpisz umowę o najem okazjonalny i dopełnij wszystkich wymogów przewidzianych przez ustawę. Wysiłek związany z wymogami formalnymi może zaprocentować wówczas, gdy lokator okaże się nierzetelny (...)

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Gdy spółdzielnia nie proponuje wykupu mieszkania ... – opinia prawna

Stan faktyczny Mieszkanie babci zostało jej przydzielona przez elektrownię w 1945 r. (jest to część lokalu mieszkalnego w Warszawie), druga część - Pani X (obca osoba). Babcia po kilku latach umarła. W 1977 r. w tym lokalu został zameldowany syn, babci – mój tata, a w 1981 r. moja (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo, iż został wcześniej uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi.

Jestem w trakcie tworzenia umowy najmu mieszkania obcokrajowcowi. W jaki sposób zabezpieczyć się w umowie na wypadek kiedy będę chciała eksmitować takiego najemcę? Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (...)

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Eksmisja z mieszkania emerytowanego policjanta

Mój tata jest emerytowanym policjantem, zamieszkuje od 25 lat w mieszkaniu funkcyjnym wraz z żoną, 10 lat temu bez żadnych wcześniejszych informacji z komendy stołecznej policji mieszkanie zostało kupione przez prywatna osobę tzn. wykupił cześć budynku w wraz z mieszkaniem moich rodziców (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny?

Czy można wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi bez podania przyczyny? Chcę się pozbyć niechcianego lokatora, niestety wcześniej podpisałam z nim umowę najmu na czas nieokreślony z dwu miesięcznym wypowiedzeniem.   Niniejsza opinia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy (...)

Prawo do lokalu socjalnego

Prawo do lokalu socjalnego

W 1995 r. zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego z właścicielką kamienicy na okres 10 lat. W umowie zaznaczono również, że po okresie 10 letnim umowa przechodzi na czas nieokreślony (ręczny dopisek właścicielki z jej podpisem). Za mieszkanie zapłacono odstępne oraz gruntownie wyremontowano (...)

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

Zwrot partycypacji TBS a rozwód

W kwietniu 2003 r. wyszłam za mąż, w sierpniu 2003 r. podpisaliśmy z mężem umowę najmu z PTBS, wpłaciliśmy kaucję. Partycypantem została moja mama i jest nim do dzisiaj. Cesja partycypacji nie została przeprowadzona. W umowie najmu , jako najemca widniejemy razem z mężem ze spójnikiem (...)

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Przejęcie budynku a prawa najemcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa chce nieodpłatnie przekazać na rzecz gminy budynek mieszkalny wraz z mieszkańcami. W budynku tym część osób posiada prawomocne wyroki sądowe o eksmisje z prawem do lokalu socjalnego, część osób ma zawarte umowy najmu lokalu. Przy czym przekazanie budynku nie obejmuje (...)

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Prawo do najmu i wykupu mieszkania komunalnego

Witam, moja matka ma mieszkanie komunalne, które jeszcze nie zostało wykupione. Jest również głównym najemca tego mieszkania. Podanie o wykup zostało złożone w styczniu 2010. UM Toruń odpowiedział ze w przeciągu najbliższego roku wykup mieszkań komunalnych zostaje wstrzymany ze względu (...)

Ustanie stosunku najmu

Ustanie stosunku najmu

W lokalu mieszkało małżeństwo, zameldowani rozeszli się, on się wyprowadził, mieszkanie było zadłużone na 7000zł. Z uwagi na ten fakt, ta Pani wyprowadziła się do rodziny i wymeldowała się z tego mieszkania (zdewastowanego), oddając klucze właścicielowi domu. Właściciel domu zaczął (...)

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

Ustanowienie odrębnej własności lokalu

W kamienicy stanowiącej współwłasność zostały wyodrębnione 4 mieszkania (zgoda współwłaścicieli w formie aktu notarialnego + wnioski o założenie księgi wieczystej), jednakowoż tylko moje mieszkanie jest nadal zajmowane przez lokatorów z "przydziału" sprzed kilkudziesięciu laty (teraz (...)

Ochrona praw lokatorów

Ochrona praw lokatorów

Jestem najemcą lokalu mieszkalnego należącego do gminy. Lokal wynajmuję na podstawie umowy najmu na czas nieokreślony. Jestem osobą samotną, a wynajmowany przeze mnie lokal składa się z 3 pokoi o łącznej powierzchni mieszkalnej 65 m2. Czy gmina ma prawo, wbrew mojej woli, zmusić mnie do zamiany (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu

Wynajmuję mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas określony 1 roku. W umowie istnieją zapisy, że wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca jeśli najemca zalega z opłatami za media za conajmniej 2 miesiące, jeśli oddaje w używanie przedmiot najmu (...)

Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania

Zwrot nakładów na wyposażenie mieszkania

Jestem właścicielem kamienicy, w której jeden z lokatorów (najem na podstawie przydziału) będzie się wkrótce wyprowadzał z mieszkania, które zajmował przez kilkanaście lat. Podczas tego okresu lokator ten urządził na swój koszt łazienki (kafle, piece gazowe, armatura), kuchnię (szafki, (...)

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Podstawy rozwiązania umowy najmu lokalu

Pomiędzy wynajmującym i najemcą zawarto umowę najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony - 12 m-cy. Wynajmujący planuje sprzedać lokal będący przedmiotem umowy w drodze przetargu nieograniczonego. Zaproponował najemcy prawo pierwokupu, z którego najemca nie skorzystał. Czy wynajmujący ma (...)

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Jak wstąpić w stosunek najmu po zmarłym najemcy

Kilka dni temu umarła moja babcia, która była głównym lokatorem mieszkania komunalnego. Ja jestem zameldowana w tym mieszkaniu od ok. 15 lat. Jakie kroki muszę podjąć, aby stać się głównym lokatorem mieszkania? Jakie kroki muszę podjąć, aby wykupić to mieszkanie na własność? Czy status (...)