Przychód a zmnieszenie i zawieszenie emerytury

Pytanie:

Emeryt, który pracuje na umowę o pracę otrzymuje od pracodawcy oprócz wynagrodzenia ryczałt samochodowy za jazdy lokalne. Czy wartość tego ryczałtu jest doliczana do przychodu, który jest brany pod uwagę przy określaniu kwoty powodującej zawieszenie emerytury?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.2.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przychód a zmnieszenie i zawieszenie emerytury

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu jednak przepisu tego nie stosuje się do emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności). Za przychód, o którym mowa wyżęj, uważa się również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, i kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego. Wynika, z tego, iż ryczałt samochodowy za jazdy lokalne nie jest jest do tego przychodu wliczany.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa