Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego

Pytanie:

Jakie dokumenty należy przedstawić w Urzędzie stanu cywilnego, gdy chce się wziąć ślub z obcokrajowcem?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.7.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ślub z obcokrajowcem a dokumenty potrzebne w Urzędzie stanu cywilnego

Jeżeli chodzi o dodatkowe dokumenty, to ze strony obcokrajowca pracownik US zażąda dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu, czy wizy, przetłumaczonego na język polski przez tłumacza przysięgłego, a także zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa- również
przetłumaczone. Zaświadczenie takie może być wydane również przez pracownika ambasady lub właściwy organ w kraju cudzoziemca. Dokument taki oprócz danych osobowych cudzoziemca oraz stanu cywilnego winien zawierać wyraźne stwierdzenie, że zgodnie z prawem kraju, którego
jest obywatelem ma możność zawarcia związku małżeńskiego w Polsce z Polką.
Porady prawne
Jest to dokument urzędowy, wydany przez właściwy organ krajowy obcego państwa albo też przez placówkę dyplomatyczną lub konsularną obcego państwa w Polsce. O możności zawarcia małżeństwa rozstrzyga bowiem w stosunku do każdej  ze stron jej prawo ojczyste; Jednak zdolność cudzoziemca do zawarcia małżeństwa powinna być oceniona nie tylko w świetle jego prawa ojczystego, ale również z punktu widzenia zgodności tego prawa z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest również przedstawienie postanowienia sądu rejonowego zwalniającego obcokrajowca od obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Takie postanowienia sąd wydaje jednak w wyjątkowych sytuacjach, np. gdy w kraju pochodzenia cudzoziemca trwa wojna, a w związku z tym utrudnione jest uzyskanie wspomnianego dokumentu.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne