Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Pytanie:

"Chodzi o wyrok w sprawie karnej. Czy wyrok sądu rejonowego (pierwszej instancji) w sprawie karnej musi posiadać uzasadnienie, czy też o wydanie takiego uzasadnienia należy się zwrócić do sądu?"

Odpowiedź prawnika: Sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie karnej

Generalną zasadę dotyczącą sporządzania uzasadnienia do wyroku sądu I instancji statuuje art. 422 § 1 KPK, który stanowi, iż o uzasadnienie należy wystąpić w terminie zawitym 7 dni od ogłoszenia wyroku. Natomiast w przypadku, gdy oskarżony pozbawiony wolności nie posiada obrońcy oraz nie był na ogłoszeniu wyroku wówczas w/w termin biegnie od daty (art. 422 §2 kpk). Wynika stąd, że co do zasady uzasadnienie jest sporządzane na wniosek.

Uzasadnienie to powinno być sporządzone w terminie 14 dni od daty sporządzenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W wyjątkowych sytuacjach (zawiłość sprawy, niemożność sporządzenia w terminie) prezes sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

Od tej reguły jest jeden wyjątek. Mówi o nim art. 114 § 3 kpk. który nakazuje sporządzić uzasadnienie z urzędu, jeżeli przy wyrokowaniu zostało zgłoszone zdanie odrębne. Termin sporządzenia takiego uzasadnienia wynosi 7 dni od dnia wydania orzeczenia. Jednakże należy pamiętać, że sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia od konieczności złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia (art. 422 § 1 zd. 2 kpk).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika