Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

Pytanie:

"Zamierzam sprzedać gazecie poradnik w wersji elektronicznej (plik HTML na płycie CD), który będzie dodatkiem do jednego z wydań czasopisma. Jakie elementy musi zawierać umowa, abym mogła zachować prawa autorskie do tego materiału i możliwość wykorzystania tekstu i zawartych na płycie obrazów do innych prac. Jaki rodzaj działalności gospodarczej według PKD muszę mieć wpisany do rejestru działalności, aby móc sprzedawać takie dodatki?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż praw autorskich wydawnictwu

W opisanym stanie faktycznym należy odwołać się do przepisów ustawy o prawo autorskie i prawa pokrewne. Z opisu wynika, iż w chwili obecnej jest Pani właścicielem praw autorskich majątkowych do tekstów zamieszczonych w poradniku (odrębną kwestią pozostają prawa autorskie do oprogramowania). Zakładając, że całość materiału jest Pani autorstwa, koniecznym będzie spisanie umowy, na podstawie której nie przeniesie Pani własności praw autorskich majątkowych do tego produktu na wspomnianą gazetę, ale udzieli Pani jej licencji. W umowie zatem powinno znaleźć się postanowienie, zgodnie z którym udziela Pani jednorazowo licencji na wykorzystanie Pani utworu (ponieważ w obliczu prawa tym właśnie jest ów poradnik) na konkretnie wskazanym umową polu eksploatacji. Pole eksploatacji określić Pani powinna sama, dostosowując do potrzeb sformułowanie takiego postanowienia. Umowa licencyjna to umowa o korzystanie z utworu. Pani w takiej umowie powinna wskazać, iż gazeta może skorzystać z Pani utworu tylko w taki sposób, iż jednokrotnie zezwala Pani na dołączenie go do jednego z wydań. Wskazanym byłoby ponadto określenie w licencji, czy gazeta będzie uprawniona czy też nie do sprzedaży tego dodatku z gazetami w późniejszym czasie, dla czytelników, którzy zamówią je jako wydanie archiwalne. Zgodne z prawem i umową będzie korzystanie z poradnika przez gazetę tylko w taki sposób, jaki określony zostanie w umowie. Pani natomiast będzie mogła jeszcze wielokrotnie skorzystać z tego poradnika udzielając kolejnych licencji innych wydawcom, czy też sprzedając prawa autorskie majątkowe.

Praktycznie całe Pani działanie w zakresie zagadnienia, o które Pani pyta powinno opierać się na postanowieniach artykułów 67 i 68 ustawy prawo autorskie. Zgodnie z artykułem twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. Wskazanym zatem byłoby, aby w umowie wszystkie te elementy zostały opisane. Proszę ponadto pamiętać, iż jeżeli umowa nie będzie zawierać upoważnienia do dalszego korzystania z Pani utworu, gazeta nie będzie mogła udzielać tzw. sublicencji (czyli możliwości korzystania z Pani utworu w takich granicach, w jakich sama uzyskała licencję). Umowa licencyjna wyłączna wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika