Strony postępowania karnego

Pytanie:

W usługach ochrony mienia zdarzają się sporadyczne przypadki usiłowania włamań, kradzieży bądź uszkodzeń mienia. W dochodzeniu prowadzonym przez policję czy w sądzie, stronami są właściciel/administrator obiektu do którego należało mienie i sprawca/y. Zwykle zdarza się, że po miesiącu policja umarza śledztwo z "powodu nie wykrycia sprawcy przestępstwa". W międzyczasie służby firmy ochroniarskiej zdobywają wiedzę i dane o przestępcach, którą policja czy prokuratura po umorzeniu postępowania z przyczyn jak wyżej - odmawia przyjęcia lub ponownego wszczęcia sprawy, ponieważ nie jesteśmy stroną. Właścicielowi ochranianego obiektu też nie zależy na ujawnieniu, m.in. dlatego, bo firma ochroniarska i tak pokryje szkody, a głównie z obawy zeznawania na policji i stawania przed sądem, aby nie narazić się sprawcom, którzy jako strona mają wgląd do akt sprawy - chodzi o dane personalne świadków,adresy zamieszkania itp. Jakie czynności prawne należy podjąć, aby np. szef firmy ochroniarskiej miał uprawnienia strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.2.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Strony postępowania karnego

Stronami w postępowaniu przygotowawczym są pokrzywdzony oraz podejrzany. W postępowaniu karnym przed sądem stronami są prokurator i oskarżony. Pokrzywdzony może występować jako oskarżyciel posiłkowy. Firmy świadczącej usługi ochrony mienia nie można uznać za pokrzywdzonego w postępowaniu dotyczącym włamań, kradzieży czy uszkodzeń chronionego przez nią mienia. Dlatego też nie może ona uzyskać statusu strony.

Można jednak pośrednio skłonić właściciela obiektu do wykorzystania zdobytych dowodów. Z pytania wynika, iż firma ochroniarska jest zobowiązana do pokrycia szkód w razie umorzenia postępowania. Można odmówić wypłaty takiego odszkodowania i w razie procesu sądowego powołać się na przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub zwiększenia szkody (art. 362 kc) poprzez zaniechanie odpowiednich kroków w postępowaniu przygotowawczym, gdy istniały realne szanse na wykrycie sprawcy przez organy ścigania.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność (...)

Sądy 24-godzinne

Sądy 24-godzinne

  Już działają tzw. sądy 24-godzinne. 12 marca br. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, a także rozporządzenia wykonawcze. Wskutek nowelizacji w Kodeksie postępowania karnego pojawił si sądy 24-godzinne, postępowanie (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

  Rozdział 1 działu II Kodeksu postępowania karnego (dalej: k.p.k.) określa właściwość i skład sądu karnego. W których sprawach orzeka sąd rejonowy? Właściwość sądów jest wyznaczana przez przedmiot orzekania, a nie przez ilość wysiłku organizacyjnego właściwość (...)

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy może nastąpić warunkowe umorzenie postępowania karnego?

Kiedy sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne? Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli: wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości,  a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo warunkowe (...)

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne w postępowaniu administracyjnym

Nowe zasady ogólne postępowania administracyjnego Zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego (np. zasada praworządności, zasada dążenia do ustalenia prawdy obiektywnej czy zasada szybkości postępowania) to najważniejsz zasady ogólne, zasada proporcjonalności, (...)

Zawieszenie postępowania podatkowego

Zawieszenie postępowania podatkowego

  Kiedy możliwe jest zawieszenie postępowania podatkowego? Postępowanie może być zawieszone z urzędu lub na wniosek strony. W pierwszym

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

Jak przygotować pismo w postępowaniu przed sądem administracyjnym?

  W postępowaniu sądowym pisma stron zawierają przede wszystkim określone wnioski oraz oświadczenia. Poniższe warunki odnoszą się do pism wszystkich uczestników postępowania, zarówno do organów administracyjnych jak i do jednostek uczestniczących w sprawie. Jakie elementy (...)

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

Kiedy dochodzi do zawieszenia postępowania cywilnego?

  Jakie są przyczyny zawieszenia postępowania cywilnego? Zawieszenie postępowania cywilnego spowodowane jest różnymi czynnikami. W niektórych przypadkach przyczyną zawieszenia będzie wina lub wola stron, w innych nadzwyczajne okoliczności, niezależne ani od stron ani od sądu, (...)

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Obowiązek ujawniania dodatkowych danych osobowych stron (PESEL, KRS, NIP) po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 8 lipca 2013 roku weszły w życie kolejne zmiany ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U z 1964 roku, Nr 43, poz. 296 ze zm., dalej „k.p.c.”). Jedną z wprowadzonych zmian jest wprowadzenie obowiązku ustalenia przez sąd lub powoda dodatkowych danych identyfikujących strony (...)

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Jakie prawa i obowiązki ma świadek w postępowaniu karnym?

Podstawowe informacje o statusie świadka w postępowaniu karnym Jeżeli zostałeś wezwany w charakterze świadka, masz obowiązek stawić się i złożyć zeznania (zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu postępowania karnego - k.p.k.). Zeznania świadka m prawo, obowiązek, świadek, postępowanie karne, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przesłanie wyroku i prawomocność

Przesłanie wyroku i prawomocność

Czy sąd po uprawomocnieniu się wyroku ma obowiązek go przesłać do zainteresowanych stron (oskarżyciel, skazany) z urzędu, czy trzeba złożyć wniosek o przesłanie wyroku ? Jak długo czeka się na uprawomocnienie się wyroku? Strony postępowania karnego powinny brać udział w procesie, a (...)

Nagrywanie przesłuchania w prokuraturze

Nagrywanie przesłuchania w prokuraturze

Dostałem wezwanie zgłoszenia się do prokuratury jako świadek. Mam uzasadnione podejrzenia, że być może prokurator będzie chciał manipulować moimi zeznaniami. Wskazuje na to zarówno mój status świadka, a nie pokrzywdzonego, oraz dotychczasowy przebieg śledztwa, przewlekłość postępowania. (...)

Groźba karalna, cofnięcie wniosku

Groźba karalna, cofnięcie wniosku

Chciałbym się dowiedzieć kiedy mogę cofnąć wniosek o ściganie osoby z przestępstwa groźby karalnej? Wniosek o ściganie będzie mógł Pan wycofać w postępowaniu przygotowawczym za zgodą prokuratora, a jeśli sprawa trafiłaby do sądu to cofnąć wniosek można za zgodą sądu do chwili (...)

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Zlekceważone powiadomienie o przestępstwie

Złożyłem zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 233 kk. Współwłaściciele naszej nieruchomości wspólnej celem uzyskania postanowienia jak i decyzji w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego złożyli niezgodne ze stanem faktycznym oświadczenie do dysponowania nieruchomością (...)

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Znieważenie powoda w piśmie procesowym

Pełnomocnik strony przeciwnej w doręczonym sądowi piśmie procesowym, znieważył powoda i pomówił go o czyny naganne, nie będąc do tego uprawnionym. Sąd podczas rozprawy jawnej odczytał to pismo. Jako oskarżyciel prywatny wystąpiłem do sądu rejonowego z prywatnym aktem oskarżenia. Sąd (...)