Szkoda komunikacyjna całkowita

Pytanie:

Firma ubezpieczeniowa w trakcie likwidacji szkody stwierdza, iż nie pokryje kosztów naprawy, bo są większe niż wartość pojazdu, tym samym stwierdza szkodę całkowitą. Następnie dokonuje rozliczenia szkody, w którym najpierw ustala wartość pojazdu przed szkodą, następnie wartość pojazdu po szkodzie i z różnicy tych składników powstaje wartość odszkodowania. Właściciel pojazdu nie jest w stanie sam zagospodarować wraku samochodu, wartość pojazdu po szkodzie znacznie przewyższa wartość złomowania lub sprzedaży pojazdu. Przyjmując, iż wyceniając wartość pojazdu po wypadku ubezpieczyciel przyjmował jego wartość rynkową, czyli według ubezpieczyciela realną do uzyskania na rynku, czy można - powołując się na zapisy kodeksu cywilnego lub ogólnych przepisów dotyczących ubezpieczeń z OC (szkoda rozliczana z oc sprawcy) – spowodować, aby wrak przejęła firma ubezpieczeniowa, ponieważ jest domniemanie, iż skoro ustaliła taką cenę za pojazd po wypadku, to bez problemu go sprzeda na rynku. Bo to ceny rynkowe wg ubezpieczyciela wyznaczyły wartość pojazdu po szkodzie. Reasumując: czy właściciel pojazdu w każdej sytuacji jest przepisami prawa związany do samodzielnego i we własnym zakresie zagospodarowania wraku pojazdu? Jestem świadom, iż wypłata odszkodowania nie może być większa niż szkoda, bo to niezasadne. Jakimi środkami prawnymi można scedować zajęcie się wrakiem pojazdu na firmę ubezpieczeniową przyjmując, że wycena wraku odpowiada wartości rynkowej, więc ubezpieczyciel może sprzedać wrak za kwotę własnej wyceny? W takim przypadku kwotą wypłaty odszkodowania powinna być wartość wyceny pojazdu przed szkodą.

Masz inne pytanie do prawnika?

7.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Szkoda komunikacyjna całkowita

W pierwszej kolejności należy podkreślić, iż definicje poszczególnych pojęć na potrzeby zawartej przez Pana umowy ubezpieczenia zawierać powinny tzw. ogólne warunki ubezpieczenia, które stanowią zawsze integralną część umowy ubezpieczenia. Dlatego też o tym, czy w rozumieniu Pana umowy rzeczywiście miała miejsce szkoda całkowita decydują zapisy tego właśnie dokumentu. Przykładowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia w pewnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym definicja taka została sformułowana w następujący sposób: „SZKODA CAŁKOWITA to kradzież pojazdu, jego całkowite zniszczenie lub takie uszkodzenie, że orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody”.

Porady prawne

W wyżej wspomnianym dokumencie powinien także znaleźć się zapis dotyczący sposobu ustalenia wielkości przysługującego Panu odszkodowania.

Odpowiedź na pytanie, czy postępowania Pana ubezpieczyciela jest prawidłowe w Pana przypadku znajdzie Pan w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Tam też w przypadku wielu ubezpieczycieli znajdują się zapisy dotyczące kwot, które w efekcie stwierdzenia szkody całkowitej będą wypłacane. Przykładowo w tym samym wspomnianym powyżej Towarzystwie Ubezpieczeniowym, w ogólnych warunkach ubezpieczenia (chodzi oczywiście o ubezpieczenia komunikacyjne) znajduje się także zapis:
„Wartość szkody całkowitej zmniejsza się o wartość pozostałości tj.:

  1. nie uszkodzonych bądź uszkodzonych w niewielkim stopniu części, które przedstawiają: wartość użytkową i majątkową a także

  2. całego pojazdu lub jego zespołów w stanie uszkodzonym, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub sprzedaży”.

Swoistym „kruczkiem prawnym” w takich wypadkach bywa zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia, iż wartość pozostałości ustala się na podstawie aktualnych cen, przy uwzględnienia stopnia ich zużycia. Częstym jest, iż ubezpieczyciel operuje w takim wypadku swoimi wewnętrznymi „tabelami zużycia”, z którymi wprawdzie może się pan zapoznać (ma Pan do tego prawo), jednakże nie sposób ich właściwie podważyć. Nie sposób ich podważyć szczególnie wtedy, gdy ubezpieczyciel powołuje się na fakt, iż owe tabele dają gwarancję jednakowego/sprawiedliwego traktowania wszystkich ubezpieczonych, gdyż wykluczają dowolność oceny zużycia przez poszczególnych likwidatorów.

Faktycznie możliwe jest przeniesienie własności pozostałości szkody całkowitej na rzecz ubezpieczyciela, jednakże nie ma sposobu o jaki Pan pyta, aby zmusić do tego ubezpieczyciela.

Pomimo powyżej przedstawionych informacji zawsze może Pan i powinien powoływać się na ogólnie przyjętą definicję szkody całkowitej. Definicja ta uznana jest przez Rzecznika Ubezpieczonych oraz znajduje potwierdzenie w orzeczeniu: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 lutego 1992 r. (s.apel. I ACr 30/92) opublikowany w OSA 1993/5/32  „Szkoda częściowa ma miejsce wówczas, gdy uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy, a koszt naprawy nie przekracza wartości w dniu ustalenia przez zakład ubezpieczeń tego odszkodowania. Szkoda całkowita występuje wówczas, gdy pojazd uległ zniszczeniu w takim stopniu, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekroczyłyby wartość pojazdu w dniu likwidacji szkody.”


Podsumowując: szkoda całkowita ma miejsce wówczas, gdy łączny koszt naprawy przekracza wartość pojazdu w stanie przed wystąpieniem szkody. W przypadku wystąpienia takiej szkody przysługuje odszkodowanie odpowiadające aktualnej wartości rynkowej pojazdu w stanie technicznym sprzed wypadku. Przy szkodzie całkowitej w pojeździe, odszkodowanie powinno umożliwić osobie poszkodowanej zakup takiego samego pojazdu, jaki został zniszczony tj. tej samej marki, tego samego roku produkcji, typu, standardu, przebiegu itd.

Praktyka ukształtowała dwa sposoby likwidacji szkody całkowitej:

  • zakład ubezpieczeń przejmuje za zgodą poszkodowanego wrak pojazdu (nazywany też pozostałościami) i wypłaca odszkodowanie w pełnej wysokości, to znaczy w kwocie odpowiadającej wartości rynkowej pojazdu, zbliżonego parametrami technicznymi do zniszczonego pojazdu,

  • w posiadaniu poszkodowanego pozostaje wrak pojazdu, zatem o jego wartość pomniejszana jest kwota wypłacanego odszkodowania, odpowiadająca wartości rynkowej pojazdu, zbliżonego parametrami technicznymi do zniszczonego pojazdu.

W ogólnych warunkach Pana ubezpieczenia powinno zostać wskazane, która z metod jest przyjmowana przez Pana ubezpieczyciela.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Likwidacja szkody komunikacyjnej z OC - typowa procedura

Czego nie powinieneś zaniedbać, jeśli chcesz, by zakład ubezpieczeń pokrył szkody spowodowane przez Ciebie? Żeby zakład ubezpieczeń był zobowiązany wobec poszkodowanego do zapłaty odszkodowania, konieczne jest przeprowadzenie pewnych czynności, które noszą nazwę likwidacji szkody. Likwidację (...)

Za brak prądu należy się odszkodowanie

Za brak prądu należy się odszkodowanie

Gospodarstwo domowe może otrzymać nawet 5 tys. złotych za szkody, powstałe na skutek przerw w dostawie prądu. Przedsiębiorcy mogą dostać o wiele więcej - dla nich ustawodawca nie wyznaczył limitów rekompensaty. Wchodząca dziś w życie nowelizacja prawa energetycznego (Dz.U. nr (...)

Koniec z zaniżaniem odszkodowań OC?

Koniec z zaniżaniem odszkodowań OC?

Jak się okazuje, zakłady ubezpieczeń dbają głównie o swoje własne interesy – nie o interesy ubezpieczonych. Działania kontrolne i nadzorcze (m. in. Rzecznika Ubezpieczonych) wykazały wiele nieprawidłowości w kwestii odszkodowań, m. in.:   nieterminowe wypłacanie świadczeń, wypłacanie (...)

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Może przydarzyć mu się praktycznie wszystko – klęska żywiołowa, niewypłacalność (...)

Ubezpieczenie majątkowe - bardzo trudna umowa

Ubezpieczenie majątkowe - bardzo trudna umowa

Niska znajomość prawa ubezpieczeniowego w naszym kraju szkodzi zarówno klientom, jak i samym zakładom ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia jest jednym z bardziej złożonych stosunków prawnych. Laikowi trudno się odnaleźć w gąszczu technicznych sformułowań prawniczych i ubezpieczeniowych. Jest (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie (...)

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. (...)

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Informacje o tym w jaki sposób zakład powinien ustalić wysokość składki, a także o możliwości zmiany wysokości składki w trakcie (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

9 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Kto (...)

Ubezpieczenie od niepewnego gruntu

Ubezpieczenie od niepewnego gruntu

Wielu inwestorów chętnie kupuje grunty i biurowce o niewyjaśnionej sytuacji prawnej. Ubezpieczają się jednak od ryzyka, które się z tym wiążeW dużych miastach dobrze sprzedają się grunty położone w atrakcyjnych punktach. - Często mają one niejasną sytuację prawną - mówi (...)

W planach obowiązkowe ubezpieczenie od żywiołów

W planach obowiązkowe ubezpieczenie od żywiołów

Rząd razem z Polską Izbą Ubezpieczeń opracowuje powszechny system ubezpieczeń od żywiołów. Projekt ma być gotowy za kilka tygodni - powiedział wicepremier Grzegorz Schetyna we wsi Rusinowice (gmina Koszęcin, woj. śląskie). Wyborcza.pl, Marek Mamoń, 13.08.2009r. ubezpieczenie, ubezpieczenie (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość (...)

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Funkcjonariusze sami płacą ubezpieczenie autocasco za używane samochody służbowe. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w tej sprawie Rzecznik w wystąpieniu do komendanta głównego policji postuluje, ażeby w trybie pilnym objąć pojazdy służbowe policji ubezpieczeniem AC. Większość (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o udzielenie porady prawnej w następującym przedmiocie: czy spółka z o.o. nie mająca w nazwie kasa ani bank słowa może stworzyć coś na wzór "wzajemnej asekuracji" w przedmiocie: wzór: osoba płaci składkę co miesiąc po np. 30 PLN, gdy po /od pół roku straci pracę (...)

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Ubezpieczenie firmy – Twoja niezbędna ochrona

Prowadzenie działalności gospodarczej to oprócz potencjalnych zysków także pewne ryzyko. Chociaż przedsiębiorca zdaje sobie z niego sprawę, to nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. Może przydarzyć mu się praktycznie wszystko – klęska żywiołowa, niewypłacalność (...)

Ubezpieczenie majątkowe - bardzo trudna umowa

Ubezpieczenie majątkowe - bardzo trudna umowa

Niska znajomość prawa ubezpieczeniowego w naszym kraju szkodzi zarówno klientom, jak i samym zakładom ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia jest jednym z bardziej złożonych stosunków prawnych. Laikowi trudno się odnaleźć w gąszczu technicznych sformułowań prawniczych i ubezpieczeniowych. Jest (...)

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie (...)

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Co gwarantuje Ci Twoje autocasco?

Ubezpieczenie AC (autocasco) jest coraz bardziej popularnym ubezpieczeniem. Coraz bardziej popularnym wśród bardziej zapobiegliwych, obawiających się na przykład kradzieży. Autocasco jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdu właśnie przed kradzieżą lub innymi zdarzeniami losowymi (np. pożar, (...)

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Jakie obowiązki wynikają z umowy ubezpieczenia (ubezpieczenie majątkowe)?

Praktycznie każdy z nas miał lub będzie miał do czynienia z zakładem ubezpieczeń. W chwili obecnej ubezpieczyć można praktycznie wszystko – poprzez mieszkanie, samochód po życie, kredyt bankowy, a nawet głos w przypadku piosenkarza czy nogi w przypadku piłkarza. Ochrony ubezpieczeniowa (...)

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia majątkowego

Roszczenie z umowy ubezpieczenia – zarówno w stosunku do zakładu o wypłatę umówionego świadczenia – jak i w stosunku do ubezpieczonego – o zapłatę składki, jako roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Do upływu terminu przedawnienia roszczenia mogą być skutecznie dochodzone. (...)

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

W jakiej wysokości i jak często mam opłacać składki na ubezpieczenie majątkowe?

Uiszczanie składki ubezpieczeniowej jest podstawowym obowiązkiem ubezpieczonego. Składka, ustalana przez zakład ubezpieczeń ma zawsze wymiar pieniężny. Informacje o tym w jaki sposób zakład powinien ustalić wysokość składki, a także o możliwości zmiany wysokości składki w trakcie (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

Rolnicy dostaną dopłaty do ubezpieczeń

9 września 2005 r. wchodzi w życie ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która określa zasady stosowania dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. Kto (...)

Ubezpieczenie od niepewnego gruntu

Ubezpieczenie od niepewnego gruntu

Wielu inwestorów chętnie kupuje grunty i biurowce o niewyjaśnionej sytuacji prawnej. Ubezpieczają się jednak od ryzyka, które się z tym wiążeW dużych miastach dobrze sprzedają się grunty położone w atrakcyjnych punktach. - Często mają one niejasną sytuację prawną - mówi (...)

W planach obowiązkowe ubezpieczenie od żywiołów

W planach obowiązkowe ubezpieczenie od żywiołów

Rząd razem z Polską Izbą Ubezpieczeń opracowuje powszechny system ubezpieczeń od żywiołów. Projekt ma być gotowy za kilka tygodni - powiedział wicepremier Grzegorz Schetyna we wsi Rusinowice (gmina Koszęcin, woj. śląskie). Wyborcza.pl, Marek Mamoń, 13.08.2009r. ubezpieczenie, ubezpieczenie (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Ubezpieczenia turystyczne

Ubezpieczenia turystyczne

Wiele osób spędza swój urlop za granicą korzystając z ofert biur podróży lub organizując wyjazd i pobyt we własnym zakresie. W obu wypadkach warto rozważyć wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia, które pomoże nam zabezpieczyć się w sytuacjach choroby, wypadku, kradzieży (...)

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Szkoda poniesiona w wypadku, czyli jaki samochód zastępczy wypożyczyć - opinia prawna

Stan faktyczny Spółka Jawna jest właścicielem pojazdu wysokiej klasy, który brał udział w kolizji. Spółka jest wg policji poszkodowanym. Samochodem jechał właściciel spółki. Samochód jest poważnie uszkodzony (prawdopodobna kasacja). Ocena PZU w trakcie. Jakiej klasy i jaką wartość (...)

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Policjant sam opłaca autocasco za radiowóz

Funkcjonariusze sami płacą ubezpieczenie autocasco za używane samochody służbowe. Rzecznik praw obywatelskich interweniuje w tej sprawie Rzecznik w wystąpieniu do komendanta głównego policji postuluje, ażeby w trybie pilnym objąć pojazdy służbowe policji ubezpieczeniem AC. Większość (...)

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Działalność gwarancyjna spółki z o.o. - opinia prawna

Stan faktyczny Proszę o udzielenie porady prawnej w następującym przedmiocie: czy spółka z o.o. nie mająca w nazwie kasa ani bank słowa może stworzyć coś na wzór "wzajemnej asekuracji" w przedmiocie: wzór: osoba płaci składkę co miesiąc po np. 30 PLN, gdy po /od pół roku straci pracę (...)

Spada zapotrzebowanie na AC

Spada zapotrzebowanie na AC

Polacy nie chcą ubezpieczać używanych samochodów od kradzieży i innych szkód. Bo po co? Auta są tak tanie, a składki tak wysokie, że AC dla wielu to tylko zbędny wydatek. Od momentu, kiedy na polski rynek zaczęły napływać stare auta z importu, ubezpieczyciele coraz mniej sprzedają polis (...)

Będzie droższe OC

Będzie droższe OC

Nowelizacja ustawy o świadczeniach zdrowotnych, nad którą pracuje resort zdrowia, zakłada podwyżkę stawek obowiązkowego ubezpieczenia OC o 20 proc. od przyszłego roku. Według założeń Zbigniewa Religi, ministra zdrowia, koszty leczenia ofiar wypadków drogowych mają być finansowane przez (...)

Odszkodowanie z OC dla żony

Odszkodowanie z OC dla żony

W wypadku spowodowanym przez jednego małżonka, obrażenia odniósł drugi. Czy należy mu się odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia OC męża lub żony? O rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do Sądu Najwyższego rzecznik ubezpieczonych. Pytał w związku ze sprawami, (...)

Zmiany w ubezpieczeniach?

Zmiany w ubezpieczeniach?

Ministerstwo Finansów proponuje zmiany w prawie ubezpieczeniowym. Zakład ubezpieczeń będzie odpowiadał za wypadek komunikacyjny tylko do określonej kwoty. Klient otrzyma znacznie mniej informacji o umowie ubezpieczenia. Umyślne spowodowanie szkody przez osoby objęte obowiązkiem ubezpieczenia (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Dochodzenie odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

46 dni temu miała miejsce szkoda komunikacyjna, jako poszkodowany zgłosiłem to 45 dni temu, wtedy też miało miejsce szacowanie szkody, sprawca też nie uchylał się od odpowiedzialnosci i złożył (...)

Przejęcie wraku przez zakład ubezpieczeń

Przejęcie wraku przez zakład ubezpieczeń

Od ponad miesiąca rozliczam szkodę, która likwiduję z OC sprawcy. Rzeczoznawca orzekł szkodę całkowitą. Zakład ubezpieczeń chce wypłacić część kwoty z wyceny, a pozostałą część oddać (...)

Czas likwidacji szkody z OC

Czas likwidacji szkody z OC

W dniu 16.05.2006 r. została zgłoszona szkoda komunikacyjna z polisy OC sprawcy, wraz z kompletem niezbędnej dokumentacji (łącznie z notatką policji oraz oświadczeniem sprawcy). Do dnia dzisiejszego (...)

Odszkodowanie za wynajem samochodu

Odszkodowanie za wynajem samochodu

2 lata temu jeden z pojazdów firmowych został uszkodzony z OC. Była to szkoda całkowita. Na czas likwidacji szkody nie wynajęliśmy pojazdu zastępczego - po prostu w tym okresie inni nasi kierowcy (...)

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Egzekucja nawiązki z wyroku sądu karnego

Miałam wypadek komunikacyjny. Sprawca dostał wyrok w zawieszeniu i zasądzono mu grzywnę na rzecz schroniska i nawiązkę dla mnie. Do kiedy ma ją wypłacić? Jeśli się ociąga, jak powinnam postąpić? (...)

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu

W jakiej formie mogę domagać się odszkodowania za uszkodzenie pojazdu mechanicznego? Najważniejszym przepisem, który ogranicza możliwość dochodzenia odszkodowania w art. 363 k.c. Art. (...)

Ubezpieczenie domu w kilku towarzystwach

Ubezpieczenie domu w kilku towarzystwach

Cena rynkowa domku jednorodzinnego wynosi 250 000,00zł. Hipotetycznie zakładając, gdyby ubezpieczyć domek jednorodzinny u dwóch ubezpieczycieli od ognia i innych klęsk żywiołowych w zakresie kwoty (...)

Odszkodowanie z OC lub Autocasco

Odszkodowanie z OC lub Autocasco

W trakcie kolizji został poważnie uszkodzony mój pojazd VW Passat 1998 r. Posiadam pełne autocasco bez udziału własnego oraz OC w PZU (kompleksowe ubezpieczenie). Przybyła na miejsce Policja stwierdziła (...)

Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

Korekta VAT w przypadku sprzedaży wraku pojazdu

Samochód amortyzowany jako środek trwały uległ wypadkowi i szkoda ta została zakwalifikowana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jako szkoda całkowita. Wrak samochodu został sprzedany trzeciej firmie (...)

Powództwo na podstawie noty obciążeniowej

Powództwo na podstawie noty obciążeniowej

Najemca uszkodził trwale pojazd z wypożyczalni (szkoda całkowita). W związku z umową najmu, Najemca został obciążony 2 notami za przestoje. W miesiącu grudniu i styczniu wystawiono kolejno 2 noty (...)

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

Odszkodowanie za zniszczony środek trwały

Samochód osobowy z homologacją ciężarową został kupiony w 2003. W 2006 uległ uszkodzeniu, które przez towarzystwo ubezpieczeniowe zostało zakwalifikowane jako szkoda całkowita. Kwota pozostała (...)

Uznanie przychodu przez korzystającego

Uznanie przychodu przez korzystającego

Naczepa ciężarowa, będąca przez 20 miesięcy w leasingu operacyjnym, została uszkodzona w wyniku wypadku. Czas trwania umowy leasingu wynosił 4 lata. Ubezpieczyciel zakwalifikował tę szkodę jako (...)

Odszkodowanie za złamaną rękę z ZUS-u

Odszkodowanie za złamaną rękę z ZUS-u

Moja babcia (emerytka) złamała sobie rękę we własnym mieszkaniu, spadając z taboretu. Czy należy jej się jakieś odszkodowanie od ZUS? Niestety nie. Ubezpieczenie społeczne (z racji którego (...)

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Klient nie opłacił w terminie, wyznaczonym w polisie, raty za ubezpieczenie majątkowe, Pech chciał, że kilka dni po terminie płatności miała miejsce szkoda (włamanie i kradzież mienia). Klient (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Czy kancelarie prawnicze mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (np. od podejmowania złych decyzji) i w jakiej wysokości są to ubezpieczenia? To nie kancelarie prawnicze, (...)

Odszkodowanie za złamaną rękę z ZUS-u

Odszkodowanie za złamaną rękę z ZUS-u

Moja babcia (emerytka) złamała sobie rękę we własnym mieszkaniu, spadając z taboretu. Czy należy jej się jakieś odszkodowanie od ZUS? Niestety nie. Ubezpieczenie społeczne (z racji którego (...)

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Niezapłacenie raty składki a umowa ubezpieczenia

Klient nie opłacił w terminie, wyznaczonym w polisie, raty za ubezpieczenie majątkowe, Pech chciał, że kilka dni po terminie płatności miała miejsce szkoda (włamanie i kradzież mienia). Klient (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Obowiązkowe ubezpieczenie OC prawników

Czy kancelarie prawnicze mają obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (np. od podejmowania złych decyzji) i w jakiej wysokości są to ubezpieczenia? To nie kancelarie prawnicze, (...)

Skutki nieopłacenia składki OC

Skutki nieopłacenia składki OC

Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami nie wypowiedziano umowy ubezpieczenia 0C i ubezpieczyciel naliczył zaległe składki, to jaki w tym przypadku jest termin przedawnienia tych opłat? Od jakiego (...)

Wspólność majątkowa a odszkodowanie z AC

Wspólność majątkowa a odszkodowanie z AC

W trakcie małżeństwa mieliśmy samochód, który nam skradziono (było ubezpieczony) Obydwoje z mężem jesteśmy współwłaścicielami tego samochodu, jesteśmy w trakcie rozwodu. Zwrot za auto się (...)

Powody odmowy wypłaty odszkodowania

Powody odmowy wypłaty odszkodowania

Pewien ubezpieczyciel uznał, że samochód rozbity w wypadku (w 2002 roku) podlegał pod rozliczenie szkody jako szkody całkowitej i tutaj byliśmy zgodni. Towarzystwo nie wypłaciło 40000 zł na jaką (...)

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Zalanie mieszkania a brak ubezpieczenia

Miesiąc temu zalaliśmy mieszkanie sąsiada, w sumie dwóch, ponieważ mieszkamy na 2 piętrze. Zepsuł się wąż z automatu i zalało wszystko, w tym sąsiadów. Niestety my nie mieliśmy ubezpieczonego (...)

Współwłasność samochodu - zniżki na OC

Współwłasność samochodu - zniżki na OC

Jestem właścicielem samochodu od kilku lat. Chcę aby od października samochód ten był współwłasnością moją i kuzyna. Kuzyn nie miał jeszcze własnego auta. Ja mam 60 % zniżki OC. Jak zarejestrować (...)

Odszkodowanie z polisy ojca a majątek małżonków

Odszkodowanie z polisy ojca a majątek małżonków

Jestem w trakcie rozwodu. Od paru miesięcy mam zniesioną ustawową wspólność majątkową na mocy wyroku sądu - bez podziału majątku dorobkowego. Małżonkowi zmarł ostatnio rodzic. Czy odszkodowanie (...)

Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Opodatkowanie pieniędzy z polisy ubezpieczeniowej

Mój zmarły niedawno brat był ubezpieczony w PZU. Byłam osobą upoważnioną do pobrania pieniędzy z polisy. Czy pieniądze te podlegają opodatkowaniu? Czy muszę to zgłosić do Urzędu Skarbowego? (...)

Rabaty i zniżki na ubezpieczenie samochodu

Rabaty i zniżki na ubezpieczenie samochodu

Od prawie 30 lat posiadam prawo jazdy kat.B. Do chwili obecnej prowadziłam samochód, który był rejestrowany i ubezpieczany na męża, a mąż korzystał z pełnych zniżek za bezszkodowość w AC i (...)

Auto zastępcze dla ubezpieczonego

Auto zastępcze dla ubezpieczonego

Jestem właścicielem wypożyczalni samochodów. Często przychodzą do nas klienci poszkodowani z OC pytając czy nie mogliby wynająć u nas samochodu "bezgotówkowo", a rozliczyć się przez scedowanie (...)

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Odszkodowanie od ubezpieczyciela

Skradziono nam samochód, który był ubezpieczony, obydwoje z mężem jesteśmy współwłaścicielami na polisie, jesteśmy w trakcie rozwodu, mamy dwa różne miejsca zamieszkania. PZU przysłało zawiadomienie (...)

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Zalanie mieszkania a zdarzenie losowe, za które przysługuje odszkodowanie od ubezpieczyciela

Czy zalanie mojego mieszkania przez sąsiada jest szkodą powstała w wyniku zdarzeń losowych i tym samym czy przysługuje mi za to odszkodowanie od ubezpieczyciela? Odszkodowanie przysługuje (...)

Skuteczne zawarcie umowy

Skuteczne zawarcie umowy

Pani X zgłosiła się do agenta ubezpieczeniowego celem zawarcia umowy z brokerem Y ubezpieczenia OC z tytułu wykonywanego zawodu. Agentka wypisała oryginalny druk brokera (polisę) w miejscu właściwym (...)

FORUM PRAWNE

Szkoda całkowita z OC

Szkoda całkowita z OC Na początku listopada miałem wypadek samochodowy. Jadąc przez skrzyżowanie z drogi podporządkowanej wyjechał mi inny samochód. Policja przyznała jego winę . Po oględzinach (...)

Szkoda komunikacyjna-przedawnienie

Szkoda komunikacyjna-przedawnienie Szkoda komunikacyjna-przedawnienie Dzien dobry! Chcialabym sie dowiedziec czy moje zobowiazanie wobez PZU jest przedawnione. Szkode miala miejsce 07.04.2003r. Przez jakis (...)

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC

WARTA zaniża wypłatę odszkodowanie z OC 2 tygodnie temu miałem wypdek. Zostałem uderzony przez samochód. Sprawca jest ubezpieczonu w Warcie. Tam też zgłosiłem szkodę. Przedstawiono mi kosztorys (...)

ubezpieczenie a szkoda całkowita

ubezpieczenie a szkoda całkowita Witam i proszę o odpowiedź. Mój pojazd uległ spaleniu i rzeczoznawca ubezpieczyciela stwierdził szkodę całkowitą.Samochód był ubezpieczony na kwotę 33100zł.Do (...)

Szkoda całkowita w OC

Szkoda całkowita w OC Mój samochód został uszkodzony w kolizji nie z mojej winy. PZU wyceniło wartość naprawy auta przekraczającą 70% jego wartości i zaliczono to jako szkodę całkowitą bo (...)

ubezpieczenie AC

ubezpieczenie AC Witam, W październiku miałem szkodę z AC (uderzenie w jelenia). Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela w przeciągu 3 dni. Ponadto szkodę przejęła firma mojego znajomego zajmująca (...)

Wypłata odszkodowania AC, szkoda całkowita

Wypłata odszkodowania AC, szkoda całkowita witam. mialem ostatnio niemila przygode, najechalem swoim autem na tyl poprzedzajacego mnie auta, wina moja, auto posiada ubezpieczenie AC warsztat w PZU. samochod (...)

szkoda całkowita - czy sie odwoływac?

szkoda całkowita - czy sie odwoływac? Witam, Miałam niedawno zderzenie, uszkodzone zderzaki, reflektor, nadkole. Zgłosiłam szkode z mojego AC. Z wyliczeń otrzymanych z Avivy wynika ze wartość (...)

Czy mogę więcej?

Czy mogę więcej? Witam! Jestem posiadaczem samochodu Renault Laguna 97 kombi RN, który ma kratkę i jest odliczany w firmie czyli wiem, że liczą się kwoty netto, ale ja tu wszystko opiszę w brutto (...)

Zaniżenie wysokości odszkodowania z OC

Zaniżenie wysokości odszkodowania z OC Jakiś miesiąc temu miałam wypadek na motorze. Stwierdzono winę drugiego kierowcy. Jego ubezpieczyciel ( Alianz) wycenił moje szkody na ok. 2 800 PLN. Problem (...)

AUTOCASCO - szkoda całkowita, a naprawa w innym warsztacie

AUTOCASCO - szkoda całkowita, a naprawa w innym warsztacie Dzień dobry. Miałem drobną kolizję drogową. Auto ubezpieczone w WARTA, próba naprawy z AC. W ASO wyceniono naprawę na kwote przekraczającą (...)

Porady prawne