Treść odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

Pytanie:

Na czym polega odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady sprzedanej rzeczy?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Treść odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej

W doktrynie odpowiedzialność z tytułu rękojmi określa się też jako bezwzględną (obiektywną), czyli opartą na zasadzie ryzyka (S. Buczkowski, w: Kodeks cywilny. Komentarz, s. 1299, a także Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska, Zobowiązania. Część szczegółowa, s. 34), co nawiązuje do oderwania tej odpowiedzialności jedynie od winy (a nie - także wiedzy) sprzedawcy. (Również W.J. Katner, w: System prawa cywilnego, s. 129 kwestionuje posługiwanie się pojęciem ryzyka, preferując określenie „odpowiedzialność obiektywna"). Ściśle mówiąc, wystarczającą przesłanką faktyczną tego rodzaju odpowiedzialności, która powstaje już po wykonaniu świadczenia z
umowy przez sprzedawcę (umorzeniu jego zobowiązania), jest ustalenie, że wydana i odebrana przez kupującego rzecz wykazuje cechy kwalifikujące ją w danym stosunku prawnym jako rzecz wadliwą (Czesława Żuławska w: Komentarz do kodeksu cywilnego.
Porady prawne
Księga trzecia. Zobowiązania. Tom II, ss. 1098).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne