Treść świadectwa pracy

Pytanie:

"Czy w pkt. 8 ust. 4 świadectwa pracy pracodawca ma obowiązek umieścić informację, że dana osoba była zatrudniona w warunkach narażenia na hałas, jeśli na zajmowanym przez nią stanowisku był przekroczony hałas? Jak prawidłowo sformułować brzmienie tego punktu: "praca w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze - w hałasie od ... do .... na stanowisku?"

Odpowiedź prawnika: Treść świadectwa pracy

W świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym. Na żądanie pracownika w świadectwie pracy należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach. W owym punkcie, o którym mowa należy podać okres wykonywania (świadczenia) pracy w szczególnych warunkach oraz rodzaj owej pracy (stanowisko, rodzaj, szkodliwość czynnika np. pyłów, hałasu). Sposób zapisu jest dowolny, byle wskazywał, że praca w szczególnych warunkach miała miejsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika