Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Pytanie:

"Jestem osobą bezrobotną nie zarejestrowaną w urzędzie pracy, natomiast ojciec pracuje, czy moje dziecko może korzystać z opieki lekarskiej bezpłatnie?"

Odpowiedź prawnika: Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Polityka w zakresie zdrowia publicznego zmierza do sytuacji, w której każde dziecko będące obywatelem polskim i mające miejsce zamieszkania w kraju może korzystać z opieki medycznej. Kwestia ubezpieczenia zdrowotnego dzieci i młodzieży została rozwiązana zapisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W pierwszej kolejności dzieci są „objęte tytułem” ubezpieczenia ich rodziców, jeśli choć jedno z nich podlega ubezpieczeniu. Co do zasady, ubezpieczenie dziecka jako członka rodziny jest możliwe do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku pobierania nauki (np.: szkoła, studia) - do 26. roku życia. Jak wskazuje ustawa o świadczeniach:

Art.3.1.Ubezpieczonymi są:

(...)

5)członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

Powyższy przepis wskazuje osoby, które w sytuacji spełnienia warunków określonych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6 powinny zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członkowie rodziny ubezpieczonego opłacającego składkę na obowiązkowe lub dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wskazuje literatura prawnicza: „W myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 u.ś.o.z. - w przypadku obywateli UE i EFTA do objęcia ich ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce wystarczy już sam fakt np. zatrudnienia w Polsce, bez konieczności zamieszkiwania w tym kraju czy przebywania w Polsce na podstawie np. zezwolenia na osiedlenie się. Istotne jest jedynie, aby osoba zatrudniona w Polsce posiadała obywatelstwo jakiegokolwiek państwa członkowskiego UE lub EFTA i zamieszkiwała na terenie któregoś z tych państw. Na podstawie tego zapisu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu najliczniejsza grupa osób. Obejmuje on bowiem m.in. obywateli polskich zamieszkujących w Polsce, którzy spełniają warunki do objęcia ich obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym”1

Jeśli pochodzenie dziecka od ojca zostało odpowiednio udokumentowane (został on wpisany jako ojciec w akcie urodzenia) to dziecko powinno podlegać ubezpieczeniu poprzez objęcie tytułem ubezpieczenia ojca.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika