Uchylenie bądź zmiana układu

Pytanie:

Wierzyciel wraz z dłużnikiem przystąpili do układu. Według tego układu dłużnik miał spłacać wierzytelność w ratach. Tak też się działo przez pierwszy rok. Po czym dłużnik zaprzestał spłaty wierzytelności. Czy istnieje jakaś prawna możliwość aby nakazać realizowanie dłużnikowi spłaty należności?

Masz inne pytanie do prawnika?

4.7.2008

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Uchylenie bądź zmiana układu

W przypadku, gdy upadły nie wykonuje układu sąd na wniosek wierzyciela uchyli układ oraz zmieni postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego i ustanawia sędziego-komisarza oraz syndyka (art. 302 ust. 1 w zw. z art. 304 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze).

Innymi słowy upadły traci zarząd swoim majątkiem, który ulega likwidacji w toku postępowania upadłościowego. Przeważnie jest to znaczna dolegliwość dla dłużnika. Wierzyciel może zatem dochodzić zaspokojenia już w toku likwidacji masy upadłości, tym bardziej iż dotychczasowi wierzyciele dochodzić będą swoich roszczeń w ich pierwotnej wysokości, a odsetki nalicza się do dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu. Wypłacone na podstawie układu sumy zalicza się natomiast na poczet dochodzonych wierzytelności (art. 305 ust. 1 w/w. ustawy).

Innym krokiem może być wezwanie dłużnika do wykonywania układu z zagrożeniem, iż jeżeli nie uczyni tego, to wierzyciel złoży ww. wniosek o uchylenie układu. Wezwanie takie nie jest jednakże odrębną instytucją prawną, nie jest również wymagane jako akt staranności przed złożeniem wniosku o uchylenie układu.

W przypadku, gdy zaprzestanie wykonywania układu wynika z nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych, która w sposób istotny wpływa na trwały wzrost lub zmniejszenie dochodu z przedsiębiorstwa upadłego, wierzyciel może złożyć wniosek o zmianę układu (art. 298 w/w. ustawy).

Wspomniana zmiana stosunków gospodarczych może mieć różny charakter. Może wynikać ze zmiany koniunktury gospodarczej, a może także wynikać ze zmian zaszłych na lokalnym rynku, na którym działał upadły. Ważnym jest, aby ta zmiana wpływała na wzrost lub zmniejszenie dochodu przedsiębiorstwa upadłego. Możliwość zmiany układu istnieje tylko wtedy, gdy układ ma restrukturyzacyjny charakter i upadły nadal jest właścicielem przedsiębiorstwa. Zmiana układu natomiast nie jest możliwa, gdy układ miał likwidacyjny charakter. W takim bowiem wypadku majątek upadłego został zlikwidowany. Nie ma już przedsiębiorstwa upadłego, o którym mowa w art. 298 (Komentarz do art.298 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U.03.60.535), [w:] A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze, 2003, publ. LEX).

Sąd po rozpatrzeniu wniosku obwieszcza postanowienie o zmianie układu oraz zwołuje zgromadzenie wierzycieli, w którym:

  • uczestniczą wierzyciele, którzy mieli prawo uczestniczyć w zgromadzeniu, na którym doszło do zawarcia układu. Głosują oni z sumą swoich wierzytelności, z jaką głosowali na zgromadzeniu, na którym doszło do zawarcia układu,

  •  mogą także uczestniczyć ci wierzyciele, których wierzytelności były sporne, a które po zawarciu układu zostały stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ostateczną decyzją administracyjną,

  • nie mają prawa uczestniczyć wierzyciele, których wierzytelności zostały w całości zaspokojone (art. 300).

Nowo zawarty układ może przewidywać np. ustanowienie zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem upadłego, ustanowienie zabezpieczeń wierzytelności oraz inne sposoby restrukturyzacji zobowiązań dłużnika (zob. art. 270 ustawy). Układ może przewidywać również zaspokojenie wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego (układ likwidacyjny), bądź likwidację majątku upadłego przez przejęcie majątku przez wierzycieli (zob. art. 271, 274 ustawy).

Możliwe jest zatem zawarcie układu zabezpieczającego w większym stopniu interesy wierzycieli.

Możliwość zmiany postanowień układu w upadłości

Uchylenie układu (w upadłości)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września (...)

Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna

Zmiany w układach zbiorowych pracy - opinia prawna

Stan faktyczny Czy można wprowadzić zmiany, na surowsze, przesłanek warunkujących nabycie prawa do premii protokołem dodatkowym? Czy związki zawodowe mogą odmówić pertraktacji w tej sprawie? Od kiedy zmiany takie zaczną obowiązywać? Opinia prawna Zmiany do układu wprowadza się w drodze (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia (...)

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

Umorzenie, ukończenie i uchylenie postępowania upadłościowego - stan prawny aktualny do dnia 30 września 2003 r.

  Wreszcie w postępowaniu upadłościowym nadchodzi taki moment, że można powiedzieć – to już koniec! Zakończenie postępowania upadłościowego może nastąpić w trojaki sposób. Po pierwsze postępowanie to może być: umorzone ukończone na skutek podziału między wierzycieli (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Czemu ma służyć nowelizacja ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych?13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, (...)

Zmiany w samorządach prawniczych

Zmiany w samorządach prawniczych

Z dniem 9 czerwca 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw. Wprowadza ona przede wszystkim zmiany w funkcjonowaniu samorządów adwokackiego, radcowskiego i notarialnego zaliczanych do tzw. samorządów (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Od 25 maja 2018 r. ze względu na wejście do stosowania nowych przepisów regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz wejście w życie nowej ustawy o ochronie danych osobowych straciły moc wcześniej obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji przetwarzania danych (...)

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia

Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadziła m.in. nową procedurę: o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych wyroków. Na mocy tej nowelizacji zmiany w procedurze rozstrzygania sporów (...)

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

Co nowego tarcza 4.0. przyniosła pracodawcom i pracownikom?

W okresie epidemii wprowadzono tymczasowe rozwiązania dotyczące organizacji pracy i relacji pracodawca – pracownik. Sprawdź, co Tarcza 4.0 może zmienić w twojej firmie. Tarcza 4.0, czyli ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Jak można dokonać zmian w stosunku pracy?

Zmiana stosunku pracy polega na zmianie ustalonych warunków pracy (np. wynagrodzenia, rodzaju pracy, miejsca pracy). Może być dokonana na podstawie porozumienia zmieniającego lub wypowiedzenia zmieniającego.  Porozumienie zmieniające Jest to umowa między pracownikiem a pracodawcą. (...)

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Łatwiej wyciąć drzewa i krzewy

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie sławetna ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. Wprowadziła ona m. in. ważne zmiany w systemie przepisów regulujących usuwanie drzew i krzewów,  w odniesieniu do obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie, (...)

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

Opłaca się zapytać - interpretacja przepisów podatkowych przez urząd skarbowy - stan do 1 lipca 2007 r.

  Kto dokonuje pisemnej interpretacji przepisów na wniosek przedsiębiorcy? Zgodnie z art. 10 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu wniosek o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Zawieszenie postanowień regulaminu pracy

Ze względu na określone problemy z zamówieniami pracodawca chce skrócić czas pracy do 4 dni i odpowiednio zmniejszyć wynagrodzenie. Firma posiada regulamin pracy i wynagrodzenia. Czy pracodawca może w porozumieniu z pracownikami dokonać takich zmian i jakie przepisy to regulują oraz jak postąpić (...)

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Zmiania trybu postępowania upadłościowego

Jakie środki prawne przysługują w przypadku, gdy nie przysługuje skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego z likwidacji majątku dłużnika na możliwość zawarcia układu? W sprawie występują liczne błędy, na przykład: 1) (...)

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

Uchylenie i zmiana decyzji administracyjnej

W 2002 roku otrzymałem negatywną decyzję dotyczącą nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w oparciu o nieobowiązującą już ustawę z 2001 roku. Obecnie zwróciłem się do gminy o zmianę lub uchylenie tejże decyzji na decyzję korzystną (...)

Na czym polega zmiana przeznaczenia lokalu?

Na czym polega zmiana przeznaczenia lokalu?

Na czym polega zmiana przeznaczenia lokalu? Zmiana sposobu użytkowania lokalu polega na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub w jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa przeciwpożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno - sanitarne, ochrony środowiska (...)

Zmiana i uchylenie wyroku

Zmiana i uchylenie wyroku

Przeciwnik złożył apelację wnosząc o zmianę wyroku. Czy mimo takiego wniosku sąd II instancji ma możliwość prawną wyrok uchylić (zakładamy, że nie ma przesłanek nieważności postępowania)? Prócz wskazanego w treści pytania przypadku nieważności postępowania, sąd II instancji (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz poprzez przyjęcie nowego wspólnika wpłacającego określoną sumę. Obecnie stan (ilość) udziałów (...)

Zmiana warunków pracy

Zmiana warunków pracy

Pracownica zatrudniona w sekretariacie szkoły w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 ma mieć zmienione godziny pracy w następujący sposób: poniedziałek i czwartek 7:00 - 15:30, wtorek i środa 7:00 - 15:00, piątek 7:00 - 14:00. Powyższe wynika (...)

Odwołanie zeznań przez pokrzywdzonego

Odwołanie zeznań przez pokrzywdzonego

Moje pytanie dotyczy następującej kwestii: Czy poszkodowany (chodzi o napad rabunkowy) może wycofać swoje zeznania (ze śledztwa) na rozprawie? Ten sam problem dotyczy świadka (oczywiście poszkodowany także jest świadkiem). Wycofać zeznania to może oznaczać bądź je zmienić bądź odmówić (...)

Odszkodowanie od organu

Odszkodowanie od organu

Na wniosek sąsiada toczyło się postępowanie rozgraniczeniowe naszych sąsiadujących działek. Sąsiad zajmuje ok. 1200m2 mojego gruntu. W brew mojemu stanowisku Wójt umorzył postępowanie rozgraniczeniowe jako bezprzedmiotowe, uzasadniając decyzję wycofaniem wniosku przez sąsiada. Skierowałem (...)

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

Czy jeśli rodzeństwo mojej mamy "zapomniało" ją podać jako jednego ze spadkobierców po śmierci babki (jej matki) - nastąpił wtedy sądowy dział spadku (testamentu nie było), to czy są teraz jakieś szanse na odzyskanie należnej mojej matce części spadku? Jeśli tak to jakie przepisy znalazłyby (...)

Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

Wyeliminowanie ostatecznej decyzji z obrotu

Ostateczna decyzja funkcjonuje w obrocie prawnym dwa lata. Jest ona niezgodna z prawem i może wyrządzić duże szkody materialne obywatelowi. Jakie możliwości ma urząd żeby wyeliminować ją z obrotu prawnego? Proszę o podanie wszystkich możliwych rozwiązań , z których mogą skorzystać urzędnicy. (...)

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

W nieprawomocnym orzeczeniu o nabyciu spadku jest błąd. Jedna z osób uznana za spadkobiercę nie powinna odziedziczyć całego udziału. Pewna część powinna przypaść jej dzieciom (obecnie pełnoletnim), które nie były stroną.Czy w takiej sytuacji prawowity spadkobierca nie będący stroną (...)

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Postępowanie na skutek wydania wyroku zaocznego

Sąd uchylił wyrok zaoczny zawierający rygor natychmiastowej wykonalności. Jako powód uchylenia podał fakt, iż pełnomocnik wierzyciela złożył na rozprawie wniosek o rezygnacji z części roszczeń zawartych w pozwie. Mocodawca nie dał takiego zlecenia pełnomocnikowi. Dodatkowo roszczenia, (...)

Zmiana systemu czasu pracy

Zmiana systemu czasu pracy

W mojej firmie mam wprowadzony dla kilku pracowników system równoważny czasu pracy, natomiast pozostali pracownicy pracują w systemie podstawowym. Od nowego roku chciałabym wprowadzić dla wszystkich pracowników podstawowy system czasu pracy. Zatrudniam 15 pracowników. Nie wiem czy miałabym w (...)

Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Rezygnacja z regulaminu pracy i wynagradzania

Spółka z o. o. zatrudniała ponad 50 pracowników od 2003 r. Sukcesywnie liczba pracowników się zmniejsza. Od pół roku jest już tylko zatrudnionych 4 pracowników. Do tej pory obowiązuje u nas regulamin pracy oraz wynagradzania. Chciałbym zlikwidować regulaminy. Jak prawidłowo wycofać regulaminy? (...)