umowa cesji

Pytanie:

"Mam zamiar kupić polisę ubezpieczeniową z funduszami inwestycyjnymi (np. Plan Inwestycyjny AXA, Multi PIN 2008 Aegon). Zakup na zasadzie cesji. Inny ubezpieczony chce odsprzedać polisę, towarzystwo ubezpieczeniowe dopuszcza taką możliwość w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych. Ubezpieczyciel dysponuje drukami do przeniesienia takich praw, jednak trwa to kilka dni. Towarzystwo ubezpieczeniowe zastrzega sobie prawo do niewykonania cesji jeżeli stwierdzą niezgodności. Postanowiłem się zabezpieczyć i spisać dodatkową umowę cesji z osobą od której odkupuję polisę.Jakie niezbędne elementy powinna zawierać umowa cesji? Czy musi być podpisana u notariusza?"

Odpowiedź prawnika: umowa cesji

Cesja – oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia. Oznacza to, że cesja jest umową przelewu wierzytelności, na podstawie której cesjonariusz - osoba trzecia w stosunku do stron umowy ubezpieczenia (w analizowanym przypadku jest to Pan) nabywa przyszłą wierzytelność (np. z umowy ubezpieczenia – świadczenie na wypadek śmierci ubezpieczonego, odszkodowanie), czyli zastrzeżenie w dokumentach ubezpieczenia, zobowiązujące ubezpieczyciela do wypłacenia odszkodowania dla osoby na rzecz, której ustanowiono zastrzeżenie. Przenoszący prawo nazywa się cedującym, a nabywający prawo cesjobiorcą.

 

Zgodnie z treścią art. 805. § 1.kodeksu cywilnego Przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. § 2. Świadczenie zakładu ubezpieczeń polega w szczególności na zapłacie:

1) przy ubezpieczeniu majątkowym - określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek przewidzianego w umowie wypadku;

2) przy ubezpieczeniu osobowym - umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.

W stosunku ubezpieczenia występują następujące podmioty: zakład ubezpieczeń, ubezpieczający, ubezpieczony oraz uposażony w przypadku umów ubezpieczenia na życie.

Cedent, czyli osoba zrzekająca się praw właściciela polisy i przenosząca je na inną osobę (cesjonariusza) może przenieść na osobę trzecią przysługujące mu prawa bez uprzedniego zawiadomienia zakładu ubezpieczeń oraz bez uzyskania jego zgody, jednakże powiadomienie jest wskazane. W braku takiego działania, zakład ubezpieczeń może wypłacić ewentualne świadczenie – odszkodowanie dotychczasowemu wierzycielowi. Reguła ta doznaje na gruncie ubezpieczeń wielu wyjątków uregulowanych w umowach bądź ogólnych postanowieniach umownych. Najczęściej sformułowana jest zasade wedle której do przeniesienia na osobę trzecią ciążących na cedencie obowiązków, konieczne jest uzyskanie zgody ubezpieczyciela. Taki wymóg często jest poparty odpowiednimi sformułowaniami ogólnych warunków ubezpieczenia i ma ten skutek, że:

 

- cedent nie ma możliwości skutecznego przeniesienia swoich praw na osobę trzecią bez zgody ubezpieczyciela, za wyjątkiem sytuacji, gdy cedentem jest uposażony,

- do przeniesienia na osobę trzecią ciążących na cedencie obowiązków konieczna jest zgoda zakładu ubezpieczeń,

 

- w razie zapisu w ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia, iż ubezpieczający, ubezpieczony lub uposażony nie mogą przenieść praw i obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia na osoby trzecie – cedent nie ma możliwości przeniesienia na osobę trzecią przysługujących mu praw; konieczna jest zgoda zakładu ubezpieczeń;

- gdy ogólne warunki ubezpieczenia zawierają zapis, że ubezpieczającemu przysługuje prawo przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia, zakład ponosi wobec osoby, na rzecz której dokonano przeniesienia praw odpowiedzialność tylko wówczas, gdy przeniesienie zostało potwierdzone przez zarząd towarzystwa – cedent będący ubezpieczającym bądź uposażonym może przenieść na osobę trzecią przysługujące mu prawa pod warunkiem, że powiadomi o tym zakład ubezpieczeń albo gdy

- cedent jest ubezpieczającym, może przenieść na osobę trzecią swoje prawa bez wcześniejszego powiadamiania ubezpieczyciela i jego zgody, jednak powinien uzyskać potwierdzenie zarządu towarzystwa pod rygorem bezskuteczności przeniesienia praw.

 

W kwestii samej umowy cesji należy przytoczyć następujące przepisy Kodeksu Cywilnego:

 

Art.509.§1.Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§2.Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

 

W świetle pierwszego paragrafu należy pamiętać o postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia, które mogą odmienne regulować tę sytuacje.

 

Jeśli ogólne warunki ubezpieczenia, nie stawiają wymogu zgody ubezpieczyciela to przede wszystkim należy zadbać o to, aby umowa sporządzona została na piśmie.

 

Art.511.Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony.

 

Brak uzasadnienia dla wymogu formy notarialnej. Forma pisemna nie jest zastrzeżona pod rygorem nieważności jednak z pewnością taka forma ułatwi to wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności między stronami takich czynności.

 

Ponadto w umowie cesji należy szczegółowo opisać:

- wierzytelność,

- stosunek prawny, z którego wierzytelność wynika, najlepiej poprzez wskazanie stron,

-świadczenia

- w analizowanej sytuacji wskazana jest również wzmianka o powiadomieniu zakładu ubezpieczeń

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika