Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Pytanie:

Jaki akt prawny reguluje kompetencje i obowiązki Samorządowego Kolegium Odwoławczego? W swym odwołaniu do kolegium wskazałem, że przedłożona ocena oddziaływania na środowisko podaje niezgodne z rzeczywistością odległości budynków inwestycji od mojej posesji: 2000m zamiast 40m faktycznie. Dodatkowo wskazałem na dołączone mapy - plany sytuacyjne do skarżonej decyzji. Kolegium rozpatrzyło moje odwołanie od decyzji Starosty Powiatowego i w jednym z komentarzy orzekło, że powyższa kwestia nie podlega ocenie Kolegium. Czy to oznacza, że Kolegium może podtrzymać decyzję Starosty pomimo, że opiera się ona na niezgodnej z rzeczywistością ocenie oddziaływania na środowisko?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.12.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Ustrój Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych reguluje ustawa z dnia 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. 2001r. nr 79 poz. 856 ze zmianami). Jednakże zakres rozpatrywania odwołania od decyzji określony jest w kodeksie postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 138 par. 1 tej ustawy, organ odwoławczy wydaje decyzję, w której: 1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo 2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo 3) umarza postępowanie odwoławcze. Natomiast zgodnie z par. 2 powołanego artykułu, organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części. Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Kolegium nie musi więc wziąć pod uwagę przedstawionych przez stronę argumentów i ocenić ich. Wystarczy, że Kolegium nabierze wątpliwości, czy wydana decyzja uwzględniała wszelkie dane faktyczne. Jeżeli poweźmie co do tego wątpliwości, może uchylić zaskarżoną decyzje i wskazać okoliczności, które należy wziąć pod uwagę wydając nową decyzję.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czy sąd powinien wezwać fachowego pełnomocnika do opłacenia sprzeciwu od decyzji SKO?

Czy sąd powinien wezwać fachowego pełnomocnika do opłacenia sprzeciwu od decyzji SKO?

W dniu 21 grudnia 2006 r. Sąd Najwyższy analizował zagadnienie, czy w przypadku wniesienia sprzeciwu od negatywnego orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego w trybie art. 80 ustawy o gospodarce nieruchomościami, co jest równoznaczne z przekazaniem sprawy do sądu, adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy, który wniósł ten sprzeciw, zobowiązany jest bez wezwania do wpłacenia wymaganej (...)

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

Samorządowe kolegia odwoławcze - Jaką pełnią funkcję?

  Po co utworzono samorządowe kolegium odwoławcze? Reaktywowanie samorządu terytorialnego spowodowało zmiany w przebiegu postępowania administracyjnego. Było to wynikiem przekształceń struktury administracji terenowej, w której pojawiły się nowe organy administracji publicznej uprawnione do prowadzenia tego postępowania. Na szczeblu podstawowym zmiany te nie były aż tak znaczące, (...)

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu do sądu powszechnego od SKO?

Jaki jest termin na złożenie sprzeciwu do sądu powszechnego od SKO?

4 grudnia 2006 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa dotyczące czternastodniowego, nieprzywracalnego terminu na wniesienie sprzeciwu do sądu powszechnego od orzeczenia samorządowego kolegium odwoławczego. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (...)

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Przegapiłeś termin skargi na podwyżkę "wieczystego"? Możesz odwołać się od decyzji SKO do sądu administracyjnego. Dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego, jeśli samorządowe kolegium odwoławcze odmówi obywatelowi przywrócenia terminu do zakwestionowania podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Zdecydował o tym Naczelny Sąd Administracyjny, (...)

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Utrzymujące się od kilku lat wysokie ceny na rynku nieruchomości sprawiają, że przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych, już na pierwszym etapie planowanej inwestycji muszą dysponować znacznymi środkami finansowymi. Fundusze przeznaczone na rozwój przedsięwzięcia w pierwszej kolejności uszczuplone zostaną bowiem (...)

Czy można pozwać SKO?

Czy można pozwać SKO?

Powód wytoczył powództwo o odszkodowanie przeciwko Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu. W toku postępowania, już przed sądem odwoławczym, pojawiła się wątpliwość, czy SKO jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa, przeciwko której można wytoczyć powództwo na podstawie art. 287 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami (...)

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy niekonieczny...

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyspieszy rozstrzygnięcie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, w tym służących usprawnieniu oraz przyspieszeniu procedur administracyjnych. Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych (...)

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Ponaglenie w postępowaniu administracyjnym

Nowy środek zaskarżenia bezczynności i przewlekłości postępowania - ponaglenie Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw wprowadziła szereg istotnych zmian w procedurze administracyjnej, mających na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Do końca maja 2017 r. strona miała (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Na czym polega ulga odsetkowa? Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich warunków) odliczyć od dochodu (przychodu) zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od (...)

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

Do kogo się odwołać, gdy starosta odmówi wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu?

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił o podjęcie przez Naczelny Sąd Administracyjny uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych - czy organem drugiej instancji w sprawach wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca (...)

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

Kiedy można żądać wznowienia postępowania administracyjnego?

  Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala na uchylenie wydanej decyzji administracyjnej, która jest ostateczna i wydanie - po przeprowadzeniu nowego postępowania - nowej decyzji administracyjnej. Wznowienie postępowania może dotyczyć tylko ostatecznej decyzji administracyjnej. Decyzja administracyjna jest ostateczna, jeżeli nie przysługuje stronie od niej żaden środek (...)

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Kiedy strona może wnieść odwołanie od decyzji? Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa lub na podstawie porozumienia rozstrzyga indywidualne sprawy w drodze decyzji administracyjnych. Odwołanie przysługuje więc na decyzje wydane (...)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Kompetencje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji państwowej właściwym w sprawach zamówień publicznych w zakresie określonym ustawą. Z powyższego wynika, że nie ma domniemania kompetencji na rzecz Prezesa Urzędu. Jest on właściwy i kompetentny wyłącznie w sprawach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych. Kto powołuje Prezesa Urzędu? Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (...)

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany w liczeniu składki zdrowotnej i zmiany w Kodeksie spółek handlowych

Zmiany z podpisem Prezydenta Przy ustalaniu dochodu do obliczania składki zdrowotnej będą uwzględniane różnice remanentowe, a więc również zakupy z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym. Zmiana, będąca realizacją postulatu przedsiębiorców, (...)

Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Do końca roku trwa nabór wniosków do programu Akademia Menadżera Innowacji. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych. Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to druga edycja (...)

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Rada administrująca jako jedyny organ SE w systemie monistycznym

Ze względu na fakt niejednolitego administrowania spółkami akcyjnymi w państwach Unii Europejskiej, spółki europejskie mogą opierać się bądź na systemie dualistycznym, bądź też na systemie monistycznym. W niniejszym artykule zostanie szczegółowo opisana problematyka związana z jednym z organów spółki europejskiej systemu monistycznego, a mianowicie (...)

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Inicjatywa dla różnorodności w Europie

Sąd Unii Europejskiej 24 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-391/17 - Rumunia przeciwko Komisja Europejska. Sąd Unii Europejskiej utrzymał w mocy decyzję Komisji w sprawie rejestracji propozycji europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe”. Propozycja wchodzi w zakres kompetencji Komisji, która wystarczająco (...)

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Stan faktyczny Polski obywatel, będąc na kontrakcie w USA bierze w amerykańskim banku dealera samochodów kredyt 30000 dolarów. Umożliwia w ten sposób nabycie samochodu znajomemu, który nie może dostać takiego kredytu. Samochód zostaje kupiony na 2 osoby: kredytobiorcę i znajomego. Obywatel Polski na umowie kredytowej figuruje jako kredytobiorca (buyer), a znajomy jako poręczyciel (co-buyer). (...)

Ustrój sądów powszechnych

Ustrój sądów powszechnych

W zasadzie z dniem 31 sierpnia 2007 r. zmienia się poważnie ustrój sądów powszechnych. Nowelizacja ustawy przewiduje zmiany w zakresie między innymi: struktury niektórych wydziałów sądów powszechnych, składu organów sądów okręgowych, powoływania prezesów sądów oraz ich uprawnień, opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów, (...)

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Nierówne udziały w majątku dorobkowym małżeńskim

Ustrój wspólności majątkowej Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego, co do zasady między małżonkami powstaje ustrój wspólności majątkowej. Wspólność majątkowa małżeńska w okresie jej funkcjonowania między małżonkami jest wspólnością bez udziałową (łączną). Jej charakter prawny powoduje, że w czasie jej trwania nie można żądać (...)

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Intercyza - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Co to jest intercyza i dlaczego decydujemy się na jej zawarcie? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, na mocy której małżonkowie dokonują wyboru ustroju majątkowego jaki będzie regulował ich stosunki majątkowe w trakcie trwania małżeństwa. Panujący między małżonkami ustrój majątkowy określa jakie przedmioty nabyte w trakcie trwania małżeństwa (czasami (...)

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

Jak małżonkowie mogą wpływać na skład majątku wspólnego w trakcie trwania wspólności?

  Wszystkie sytuacje opisane w niniejszym artykule nie dotyczą bezpośrednio samego podziału majątku wspólnego. Mimo to, czynności takie, jak zarząd majątkiem wspólnym czy zaciąganie zobowiązań, mogą wpłynąć na kształt tego majątku - zarówno poprzez jego zwiększenie, jak również zmniejszenie. Mogą w ten sposób wpłynąć, na kształt tego, co (...)

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Funkcjonariusz publiczny odpowie za szkody?

Czego dotyczy nowy projekt ustawy?  Zgodnie z zasadą praworządności rozstrzyganie spraw administracyjnych obywateli przez administrację publiczną winno być dokonywane zgodnie z przepisami prawa i jedynie na podstawie tychże przepisów. Nie ma teraz jednego, systemowego i spójnego mechanizmu badania efektywności pracy urzędników administracji publicznej oraz przeprowadzania kontroli, (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

Odwołanie w zamówieniach publicznych (stan prawny obowiązujący do 1 marca 2004 r.)

W jakich przypadkach przysługuje odwołanie? Odwołanie przysługuje: od rozstrzygnięcia lub odrzucenia protestu, w przypadku braku rozpatrzenia protestu w terminie. Kto może wnieść odwołanie? Podmiotami uprawnionymi do wniesienia odwołania są zainteresowani dostawcy lub wykonawcy, a także organizacje pracodawców i przedsiębiorców zrzeszające dostawców i wykonawców, o których mowa (...)

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

Pora na arbitraż z prawdziwego zdarzenia

17 pażdziernika br. wchodzi w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Wprowadza ona przede wszystkim szczegółowe unormowanie rozwiązywania sporów przed sądem polubownym - dostosowujące nasze przepisy do praktyki sądownictwa polubownego w kraju i za granicą. Nowelizacja zmierza do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności sądownictwa (...)

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Jakimi zasadami winna się kierować administracja publiczna?

Zasady ogólne postępowania administracyjnego legislacyjnie wyodrębniono w pracach nad projektem k.p.a. i znalazły się one już w tekście pierwotnym kodeksu wraz z przepisami o zakresie jego mocy obowiązującej, a przy nowelizacji w 1980 r. zamieszczono je w osobnym rozdziale (art. 6-16). Chodzi tutaj z reguły o przepisy wyjęte niejako przed nawias, czyli wspólne dla całości (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof (...)

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Decyzje organu odwoławczego rzadziej będą kasatoryjne...

Zmiany dotyczące decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia (tzw. decyzji kasatoryjnych) Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowaniaadministracyjnego i niektórych innych ustaw mają na celu m.in. usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Szybkie załatwianie spraw to jedno z podstawowych oczekiwań wobec (...)

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Procedury administracyjne przychylniejsze dla petenta

Czemu ma służyć nowelizacja? Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian w przepisach ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa i obowiązki wynikają z przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, która normuje ogólne (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Skarga na decyzje SKO

Skarga na decyzje SKO

W pewnej kwestii Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję nakazującą wójtowi gminy wszcząć sprawę z urzędu doprowadzającą do ukarania sprawcy podając sposób wykonania takiej (...)

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Rozpatrzenie odwołania przez SKO

Jaki termin rozpatrzenia odwołania od decyzji wójta obliguje samorządowe kolegium odwoławcze? Gdzie i kiedy można zażalić się na opieszałość SKO? Zgodnie z art. 35 § 1 Kodeksu postępowania (...)

Rozstrzygnięcia SKO

Rozstrzygnięcia SKO

Czy Samorządowe Kolegium Odwoławcze może zmienić decyzję Prezydenta Miasta w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji, która jest zgodna z miejscowym planem (...)

Skarga na wójta na bezczynność

Skarga na wójta na bezczynność

Jako lokator mieszkania będącego własnością gminy zwróciłem się pismem z prośbą o naprawę sperforowanej, cieknącej rury wodociągowej w piwnicy budynku. Od 3 miesięcy nie ma reakcji (...)

Przewlekłość działania SKO

Przewlekłość działania SKO

W jaki sposób zmusić Samorządowe Kolegium Odwoławcze do szybszego działania? Opis sprawy: w dniu 5.12.2003 Urząd M i Gm. wydał decyzję zatwierdzającą podział działki której jestem właścicielem. (...)

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Bezczynność organu w kwestii uzupełnienia decyzji

Mimo upływu 5 tygodni organ nie odpowiedział na moje żądanie o uzupełnienie decyzji poprzez wskazanie środków odwoławczych. Celowo odwleka odpowiedź, a może w ogóle jej nie udzieli. Czy w tej (...)

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Zadania Samorządowego Kolegium Odwoławczego

W pewnym urzędzie gminy urzędnik dokonał wielu nieprawidłowości w procedurze administracyjnej. Opisałam klarownie, z załącznikami, w kolejnych punktach owe nieprawidłowości, w piśmie do SKO; (...)

Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO

Zmiana decyzji po odwołaniu się do SKO

Nasz Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał petentowi świadczenie w formie zasiłku okresowego z powodu choroby powołując się na art. 7 pkt 6, art. 8, art. 39 ustawy z 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (...)

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Od kwietnia 2006 r., mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym na stałe wydane przez Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania O Niepełnosprawności (uległam wypadkowi samochodowemu). (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

Uchylenie decyzji podatku od nieruchomości

W wyniku wszczętego postępowania administracyjnego na początku 2007 roku Prezydent Miasta wydał decyzje w podatku od nieruchomości za 2006 i 2007 rok. W wyniku mojego odwołania na otrzymane decyzje (...)

Kompetencje prokurenta

Kompetencje prokurenta

Umowa spółki z o.o. stanowi, że skład zarządu jest jedno lub wieloosobowy. W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu uprawniony jest do jednoosobowego reprezentowania spółki. W przypadku (...)

Wgląd komisji rewizyjnej do listy płac

Wgląd komisji rewizyjnej do listy płac

Czy komisja rewizyjna samorządu w ramach kontroli ma prawo dostępu do list płac? Czy może sporządzać kserokopie tych dokumentów? Komisja rewizyjna ma zadania i kompetencje kontrolne. Polegają one (...)

Uprawnienia referendarza

Uprawnienia referendarza

Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności (...)

Upoważnienie dokonane przez wójta

Upoważnienie dokonane przez wójta

W gminie X nie ma sekretarza urzędu, nie ma też zastępcy wójta gminy. Został zatrudniony natomiast specjalista ds. organizacyjno - prawnych, który przejął wszystkie czynności sekretarza urzędu (...)

Kompetencje zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Kompetencje zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu w spółdzielni mieszkaniowej? Spółdzielnia mieszkaniowa, jak każda spółdzielnia, jest osobą prawną, która działa poprzez swoje organy. Podstawowym (...)

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Wprowadzenie rozdzielności majątkowej

Jesteśmy małżeństwem i obowiązuje nas ustrój wspólności ustawowej. Dnia 20.01.2005 r. zawarliśmy umowę wyłączająca wspólność ustawowa małżeńska wobec czego powstał między nami ustrój (...)

Treść majątkowej umowy małżeńskiej

Treść majątkowej umowy małżeńskiej

Trwa małżeństwo. Małżonkowie pragną zawrzeć umowę małżeńską majątkową ustanawiającą ustrój rozdzielności majątkowej. Czy w tej umowie można podzielić składniki majątkowe nie na zasadach (...)

Forma intercyzy

Forma intercyzy

Czy umowa małżonków znosząca wspólność majątkową czy ustanawiająca rozdzielność majątkową po trwającym kilka lat małżeństwie tak aby wszystkie dobra w trakcie trwania małżeństwa należały (...)

Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

Wspólnota majątkowa a kupno nieruchomości

Chcemy kupić wraz z żoną garaż samochodowy, murowany. Istnieje między nami ustawowy ustrój majątkowy. Garaż zostanie zakupiony za pieniądze żony i chcemy, by garaż należał tylko do niej. Czy (...)

Prezentacja w internecie treści faszystowskich

Prezentacja w internecie treści faszystowskich

Który/e dokładnie artykuł/y KK regulują sprawy związane z zakazem publikowania, np. na stronach internetowych materiałów nawołujących w swej treści do antagonizmów na tle rasowym, etnicznym (...)

Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego

Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego

Czy osoba prywatna może zaskarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące uchwały Rady powiatu? Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie (...)

Aktualna podstawa prawna rozstrzygnięcia

Aktualna podstawa prawna rozstrzygnięcia

W grudniu 2003 wójt wydał decyzję o warunkach zabudowy na podstawie istniejącego planu zagospodarowania. W wyniku zaskarżenia decyzji SKO w lutym 2004 uchyliło decyzję wójta i przekazało sprawę (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wadliwe uzasadnienie wyroku

Wygrałem sprawę w I instancji w sporze gospodarczym. Niemniej sąd w uzasadnieniu (które zamówiłem, ponieważ zrobił to także radca prawny przeciwnika) popełnił - oczywiście moim tylko zdaniem (...)

Definicja organu podatkowego

Definicja organu podatkowego

Czy przepis art. 31 ust. 2 pkt 1 ustawy o kontroli skarbowej oznacza, że organ kontroli skarbowej jest organem podatkowym mimo, że nie jest wymieniony w art. 13 ordynacji podatkowej? Organem podatkowym (...)

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Jeśli organ wyższej instancji uchylił decyzję organu niższej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności (na podstawie art.156 k.p.a.) innej decyzji administracyjnej, to jakie są konsekwencje (...)

Umorzenie postępowania odwoławczego

Umorzenie postępowania odwoławczego

Organ I instancji z mojego wniosku prowadził postępowanie zakończone wydaniem decyzji. Z wydanej decyzji nie byłem zadowolony wobec czego złożyłem w tej sprawie odwołanie. Zarówno w I jaki II (...)

Ostateczność decyzji organu odwoławczego

Ostateczność decyzji organu odwoławczego

Kiedy decyzja administracyjna wydana przez organ odwoławczy staje się ostateczna? Czy z chwilą jej podjęcia czy też z chwilą jej doręczenia stronie postępowania? O ostateczności decyzji decyduje (...)

FORUM PRAWNE

Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało

Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało Witam, otrzymałam od sądu wezwanie do usunięcia braków formalnych, gdyż m.st. Warszawa odwołało (...)

zajęcie alimentów

zajęcie alimentów Trzy lata temu przez cztery miesiące przekroczyłam limit dochodu uprawniający do otrzymywania zasiłku alimentacyjnego. Urząd dopatrzył się tego i wydał decyzję o zwrocie nienależnie (...)

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości Witam wszystkich i bardzo serdecznie proszę o poradę. Od kilku lat posiadam działkę budowlaną na wsi i powoli, etapami, buduję dom. W miejscowym planie (...)

Problem z sąsiadem

Problem z sąsiadem Witam Otrzymałam decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego, sąsiad do wyznaczonego terminu miał usunąć mur. Niestety tego nie zrobił. Gdzie to teraz zgłosić? Co robić?

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

wykroczenia przeciwko prawa pracy

wykroczenia przeciwko prawa pracy Witam chcialabym sie dowiedziec gdzie moge zglosic takie sytuacje : w pewnej firmie budowlanej pracownicy pracuja od rana tj 0d godz 6-7 czasem nawet do godz 21-22 oprocz (...)

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy

Apelacje Sąsiada w sprawie zabudowy Witam, mam pytanie. Znajdę się w sytuacji, gdzie sąsiedzi z czystej nienawiści składają cały czas apelacje... Mam pozytywną decyzję na warunki zabudowy (od (...)

jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty pani

jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty pani jakie są realne szanse na to że WSA umorzy lub oddali wniosek na posiedzeniu niejawny, bo zarzuty (...)

Odwołanie do SKO

Odwołanie do SKO Witam Chciałbym odwołać się od decyzji Urzędu Miasta do SKO, czy wtedy będę SKO po prostu rozpatrzy zażalenie zaocznie?

Jak przedłużyć postępowanie w SKO

Jak przedłużyć postępowanie w SKO Mam pytanie za pośrednictwem Starostwa Powiatowego złożyłem odwołanie do SKO zależy mi żeby odwołanie leżało w SKO jak najdłużej czy są jakieś sposoby (...)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - strony postępowania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze - strony postępowania Pytanie mam dość proste, więc liczę na szybką pomoc. Pytanie: Jeżeli moje stowarzyszenie było stroną postępowania przy podejmowaniu przez (...)

Skarga na pracę urzędnika w 2011 - do kogo zażalenie ??

Skarga na pracę urzędnika w 2011 - do kogo zażalenie ?? Jeśli terminy na załatwienie spraw minęły lub sprawa jest załatwiana przewlekle, to zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania administracyjnego, (...)

dodatek mieszkaniowy-problem w uzyskaniu

dodatek mieszkaniowy-problem w uzyskaniu Urzad Miasta odmówił przyznania dodatku mieszkaniowego. W deklaracji wpisałam 3 osoby, 2 osoby przebywaja w mieszkaniu, natomiast corka wyjechala za granice (...)

Skarga za bezczynność

Skarga za bezczynność Do jakiego organu skierować skargę na bezczynność organu administracji państwowej? Czy będzie to Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzki Sąd Administracyjny? Jaka (...)

Co to jest sąd administracyjny?

Co to jest sąd administracyjny? Czy ktoś mógłby mi powiedzieć co to jest sąd administracyjny? Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym, gdy organ gminy nie wykonuje czynności nakazanych (...)

kompetencje usług urzędu kontroli skarbowej

kompetencje usług urzędu kontroli skarbowej Witam Poszukuje informacji na temat [B]kompetencje usług urzędu kontroli skarbowej,[/B] ciężko mi tak powiedzieć dokładnie jakie informacje powinny być (...)

kompetencje ławy przysięgłych

kompetencje ławy przysięgłych jakie są kompetencje ławy przyciegłych?

Kompetencje prokuratora Generalnego

Kompetencje prokuratora Generalnego Wiadomo ze prokurator jest zwierzchnikiem prokuratorow.JAkie ma on kompetencje wobec nich??Interesuje mnie czy moze ZAKAZAC pod grozba wyrzucenia z pracy wszczynania (...)

Kompetencje dyrektora szkoły podstawowej

Kompetencje dyrektora szkoły podstawowej Dyrektor Szkoły Podstawowej fotografuje wszystkie dokumenty, które zdają mu nauczyciele w ramach wykonywania swoich obowiązków ( wykresy, tabele, raporty (...)

odrzucenie podania o pracę

odrzucenie podania o pracę Witam, proszę o pomoc. Złożyłam podanie o pracę do Przedsiębiorstwa będącego jednoosobową spółką skarbu państwa zatrudniająca około 800 osób. Wcześniej odbywałam (...)

Porady prawne