VAT na usługi szkoleniowe

Pytanie:

"Proszę o informację, czy usługi szkoleniowe dotyczące rozwoju osobistego przeprowadzane dla osób dorosłych są zwolnione z VAT? Jakie PKWiU należy do nich zastosować?"

Odpowiedź prawnika: VAT na usługi szkoleniowe

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W pozycji 7 tego załącznika wymienione zostały "usługi w zakresie edukacji" (ex 80 PKWiU). Zwolnienie to nie zawiera żadnych wyłączeń. Przy symbolu PKWiU 80 dodano znaczek "ex" oznaczający (według objaśnień do pozostałych załączników do ustawy), że dana pozycja załącznika odnosi się wyłącznie do usług z danego grupowania.

Zgodnie z objaśnieniami do sekcji M Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług dział 80 obejmuje:

  • usługi przedszkoli, szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego (PKWiU 80.1), ponadpodstawowego, ponadgimnazjalnego (PKWiU 80.2) i wyższego (PKWiU 80.3),
  • usługi kształcenia ustawicznego dla dorosłych i pozostałych form kształcenia (PKWiU 80.4).

Zatem klasyfikacja statystyczna do usług edukacyjnych zalicza zarówno usługi świadczone przez szkoły podstawowe czy wyższe, jak i usługi w zakresie pozostałych form kształcenia, do których – w ramach grupowania PKWiU 80.42.20 jako "usługi w zakresie pozostałych form kształcenia" – można by również zakwalifikować szkolenia dotyczące rozwoju osobistego.

Usługi szkoleniowe, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 80 zwolnione są od podatku od towarów i usług, pod warunkiem jednak, iż klasyfikacja jest prawidłowa (tak: informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Urzędu Skarbowego we Włocławku z 2004.12.03, PPP/443-163/04).

Podsumowując, podmioty świadczące usługi w tym zakresie będą korzystały ze zwolnienia z VAT, chyba że organ podatkowy dojdzie do wniosku, że szkolenie nie ma charakteru edukacyjnego. Takie stanowisko zaprezentował Urząd Skarbowy w Rzeszowie, który w interpretacji z 5 lipca 2004 r. (sygn. I US-II/443/86/2004) stwierdził, że "nie każda forma szkolenia może być uznana za usługę edukacyjną podlegającą zwolnieniu w podatku VAT. W sytuacji bowiem, gdy szkolenia realizowane są przez podmiot gospodarczy dla jego potencjalnych klientów w celu zwiększenia wielkości sprzedaży jego produktów, szkolenia takie są elementem strategii marketingowej prowadzącej je firmy".

Polecamy też następujące odpowiedzi serwisu e-prawnik.pl:

Masz inne pytanie do prawnika?