Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną

Pytanie:

We wniosku o wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę podałem "twarde dowody" na zaistnienie sześciu z ośmiu przesłanek wznowienia (1, 2, 4, 5, 6 i 8 z art. 145 par. 1 KPA). Jedną, ale tylko jedną z nich było nie branie udziału w postępowaniu przez stronę bez jej winy. Wniosek o wznowienie został odrzucony, ponieważ "nie byłem stroną w postępowaniu" (pkt. 4), bez rozpatrzenia zasadności pominięcia strony i przy całkowitym pominięciu w uzasadnieniu rozpatrzenia wszystkich innych przesłanek. Po złożeniu przeze mnie odwołania, organ postanowieniem wznowił postępowanie z urzędu, a moje odwołanie od decyzji odmawiającej wznowienia na wniosek strony przesłał do rozpatrzenia wojewodzie (już po wznowieniu postępowania z urzędu). Wśród przesłanek wznowienia postępowania z urzędu są przesłanki wymieniane przeze mnie we wniosku strony, ale nie ma przesłanki odnoszącej się do pominięcia strony. We wznowionym postępowaniu ponownie pominięto mnie jako stronę, a postanowienia o wznowieniu mi nie przysłano - formalnie więc nie znam jego treści (chociaż znam je nieformalnie). Jeśli formalnie nie zostałem uznany za stronę, postanowienia mi nie przysłano, więc nie mogę składać zażalenia na to postanowienie. W efekcie sprawa wróciła do punktu wyjścia - a chodzi tylko o to, abym nie brał udziału w postępowaniu, w którym będę miał możliwość pokazania dowodów, których do tej pory urzędy nie przyjmują do wiadomości, i które pomijają w rozpoznaniu sprawy. W jaki sposób mogę dochodzić uznania mnie za stronę w postępowaniu, które toczy się z pominięciem mnie jako strony? Czy, o ile moje odwołanie od odmowy wznowienia postępowania na wniosek strony zostanie uwzględnione, a więc o ile powstanie sytuacja, w której postępowanie powinno być wznowione na wniosek strony, postępowanie to ma (ze względu na termin złożenia wniosku) "pierwszeństwo" przed postępowaniem wznowionym z urzędu, czy też fakt wznowienia postępowania z urzędu wyklucza już możliwość jego wszczęcia na wniosek strony, a więc w praktyce anuluje mój wniosek? Czy istnieje prawna droga wykazania, że zastosowana procedura ma znamiona matactwa, którego celem jest ponowne pominięcie strony w postępowaniu?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wniosek o wznowienie od osoby nie będącej stroną

Postępowanie organu administracyjnego jest prawidłowe. Z przedstawionego pytania wynika, że organ, po otrzymaniu wniosku zbadał, czy jest Pan osobą uprawnioną do złożenia wniosku. Postępowanie wznowieniowe może być wszczęte, jeżeli wniosek pochodzi od osoby mającej status strony. Jeżeli wniosek pochodzi od osoby nie będącej stroną, organ nie może wszcząć postępowania na wniosek. Organ nie może przed wydaniem postanowienia badać, czy strona nie brała udziału w postępowaniu z własnej winy, czy też nie było tu winy strony. Nie oznacza to jednak, że organ nie bada, czy dana osoba jest czy nie jest stroną. Dopiero pozytywna odpowiedź na to pytanie będzie skutkowała wszczęciem postępowania na wniosek i wydaniem postanowienia o wszczęciu postępowania (w przeciwnym wypadku zostanie wydana decyzja odmawiająca wszczęcia postępowania). Na decyzją odmawiającą wszczęcia można się zażalić, a jeżeli zażalenie nie zostanie uwzględnione, można złożyć skargę do WSA.

Porady prawne

W przedstawionej sytuacji, postępowanie zostało wszczęte z urzędu, a więc już ten fakt świadczy, że Pana wniosek, mimo, że formalnie nie został uwzględniony, tak naprawdę zainicjował postępowanie wznowieniowe (organ zajmuje się sprawą i będzie ją jeszcze raz rozpatrywał). Jeżeli chodzi o podstawy wznowienia to organ nie mógł podać podstawy polegającej na przesłance nie brania przez stronę udziału w postępowaniu bez własnej winy, gdyż postępowanie z urzędu nie może być wszczęte z tego powodu.

Ponieważ postępowanie zostało wszczęte z urzędu, nie otrzymał Pan postanowienia o wszczęciu, a nawet jeżeli otrzymałby Pan takie postanowienie, zażalenie na niego wydaje się być bezcelowe. Jeżeli Pana zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania będzie uwzględnione to zostanie Pan dopuszczony do postępowania jako jego strona.

Jeżeli uważa Pan, że niesłusznie Pana pominięto jako stronę w postępowaniu, naszym zdaniem, można złożyć wniosek o jej uchylenie poprzez stwierdzenie jej nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem (...)

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

Ile trzeba zapłacić w sądzie?

  Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Wspomniana ustawa zastąpiła dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Koszty (...)

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Nowe koszty sądowe w rozmaitych sprawach cywilnych!

Jakie przepisy należy stosować? Celem obszernej ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych jest generalna obniżka opłat sądowych. Niektóre jednak sprawy podrożeją. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 2 marca 2006 r. Warto sprawdzić, na wszczynanie jakich (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Kiedy postępowanie cywilne można wznowić?

Na czym polega wznowienie postępowania?  Wznowienie postępowania polega na ponownym rozpoznaniu i rozstrzygnięciu sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem rozstrzygającym co do istoty sprawy, jeśli zachodzą określone w ustawie przyczyny wznowienia. W wypadkach wskazanych w artykule (...)

Wznowienie postępowania podatkowego

Wznowienie postępowania podatkowego

  Jakie przesłanki uzasadniają wznowienie postępowania? Analogicznie jak przy zagadnieniu stwierdzenia nieważności, dopuszczalność tej nadzwyczajnej procedury obwarowana jest warunkami określonymi w przepisach. W tym jednak przypadku najistotniejsze są wady, które dotykają nie tyle (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, (...)

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

 Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowej1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego39,- zł 2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony340,- złZezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu (...)

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nadchodzą zmiany w procedurach podatkowych

Nowelizacja ma wejść w życie w zasadzie 1.09.2005 r., ale przepisy dotyczące deklaracji elektronicznych – 16.08.2006 r., a regulacje w sprawie porozumień cenowych i sposobu zaokrąglania – 1.01.2006 r. Udział organizacji społecznej Nowością będzie możliwość uczestniczenia (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Jak składać skargi i wnioski dotyczące administracji publicznej?

Kto może składać skargi i wnioski i do jakich instytucji?  Wedle art. 63 Konstytucji RP, „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Jak skorzystać z ulgi abolicyjnej?

Objaśnienia podatkowe z dnia 10 sierpnia 2021 roku dot. ulgi abolicyjnej, o której mowa w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Minister właściwy ds. finansów wydał objaśnienia podatkowe, które dotyczą zasad stosowania ulgi abolicyjnej, o której (...)

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Po co i jak ubiegać się o Kartę Polaka?

Od 29 marca 2008 r. obowiązuje ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Określa ona uprawnienia osoby, której przyznano Kartę Polaka (tzw. posiadacza Karty Polaka), zasady przyznawania, utraty ważności i unieważniania Karty Polaka oraz właściwość i tryb postępowania organów (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Przesłanki i tryb wznowienia postępowania cywilnego

Kiedy przysługuje możliwość wznowienia postępowania? Instytucja ta przysługuje jedynie w wypadkach przewidzianych w Kodeksie postępowania cywilnego, w odniesieniu do postępowań, które zostały zakończone prawomocnymi wyrokami. Ważne, by wyrok ten był prawomocny, natomiast nie jest (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podstawy odmowy wznowienia postępowania

Podstawy odmowy wznowienia postępowania

"Na etapie rozstrzygania o wznowieniu postępowania organ administracyjny nie bada podstaw wznowienia postępowania. Może tego dokonać tylko i wyłącznie w toku wznowionego postępowania. Dlatego tez (...)

strona postępowania wznowieniowego w kpa

strona postępowania wznowieniowego w kpa

Na gruntach ojca w 1993r.gmina wybudowała samowolnie gazociąg, nie oznaczając go trwale na gruncie (ojciec z niego nigdy nie korzystał). W 1999r. rodzice przekazali mi gospodarstwo i przeszli na emeryturę, (...)

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

Skutki niewłaściwego delegowania sędziego

W związku z protestem w Szczecinie dotyczącym niewłaściwie delegowanych sędziów proszę o informacje: Jak powinna wyglądać \"prawidłowa delegacja\" sędziego i czy wystarczy podpis prezesa sądu, (...)

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Wezwanie do usunięcia naruszeń

Urząd Skarbowy wydał na podstawie art. 104 kpa z dnia 14.06.60r. Dz. U. Nr9 poz.26, art. 5U st.2 i 3 ustawy z dnia 19.12.80r. o zobowiązaniach podatkowych oraz na podstawie art.10 ust. 1i 2, art.20.art.27 (...)

Wznowienie starej sprawy spadkowej

Wznowienie starej sprawy spadkowej

W latach 1983 do 1987 miała miejsce sprawa spadkowa oraz o dział spadku, którego jedną ze stron był mój ojciec. Dotyczyła spadku po jego mamie a mojej babci. Mój ojciec zmarł w kwietniu tego roku (...)

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

Czy kara pieniężna za jazdę bez biletu przedawnia się?

W 1.08.2005r roku jechałem pociągiem bez biletu. Dostałem mandat, którego nie zapłaciłem. Dwa miesiące po otrzymaniu kary (11.10.2005r), dostałem wezwanie do zapłaty z sądu z powództwa pkp przewozy (...)

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

błąd w orzeczeniu o nabyciu spadku

W nieprawomocnym orzeczeniu o nabyciu spadku jest błąd. Jedna z osób uznana za spadkobiercę nie powinna odziedziczyć całego udziału. Pewna część powinna przypaść jej dzieciom (obecnie pełnoletnim), (...)

Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Wykluczenie osoby z post. administracyjnego

Został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy i wszczęto postępowanie ustalając jego strony. W wyniku analizy, przed wydaniem decyzji, stwierdzono, że jeden podmiot nie jest stroną w przedmiotowym (...)

Wykreślenie hipoteki umownej

Wykreślenie hipoteki umownej

W styczniu 2000 r. na podstawie samego wniosku o wpis hipoteki umownej bank dokonał wpisu hipoteki umownej na nieruchomości, której jestem w 1/2 właścicielem. Wspomniany wniosek o wpis hipoteki umownej (...)

Wyłączenie urzędnika od prowadzenia sprawy

Wyłączenie urzędnika od prowadzenia sprawy

Z tego co widzę, to żaden z artykułów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. nie opisuje dokładnie sytuacji, gdzie jedna ze stron jest dobrą znajomą urzędnika prowadzącego sprawę administracyjną. (...)

Strona we wznowieniu postępowania

Strona we wznowieniu postępowania

Złożyłem wniosek o wznowienie postępowania w sprawie decyzji zezwalającej na budowę. Jedną z przesłanek wznowienia jest fakt, że strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu. Starosta (...)

Podstawy wznowienia procesu karnego

Podstawy wznowienia procesu karnego

Czy na mój wniosek z art. 9 paragraf 2 k.p.k. w związku z art. 540 k.p.k. Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich może zbadać sprawę i wznowić postępowanie sądowe w moim imieniu, gdyż (...)

Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

Termin do złożenia odwołania a wprowadzenie w błąd

W lipcu 2005 r. zwróciłam się do ZUS o przeliczenie emerytury. Jestem na tak zwanej emeryturze wcześniejszej (nauczyciel), ale w marcu 2005 r. skończyłam 60 lat. Zaznaczyłam, że nadal pracuję, (...)

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Sąsiad nie uznany za stronę postępowania

Otrzymałem decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zaskarżył ją sąsiad będący stroną postępowania, a SKO utrzymało ją w mocy (przyczyną zaskarżenia było zdaniem sąsiada (...)

Wniosek o wznowienie postępowania o wykonanie kary

Wniosek o wznowienie postępowania o wykonanie kary

Otrzymałem w piątek z lokalnego sądu wezwanie do uiszczenia grzywny orzeczonej przez sąd w innym mieście (sprawa zapewne dotyczy mandatu za prędkość). Prawdopodobnie złożę wniosek o wznowienie (...)

FORUM PRAWNE

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Zmiana kategorii wojskowej

Zmiana kategorii wojskowej Posiadam kategorię E chciałbym zmienic na A czy to mozliwe?Byłem chory zostałem wyleczony 3 lata temu,i własciwie tylko kategoria E przeszkadza mi w znalezieniu pracy. (marcinet) (...)

Odwołanie od zasądzonych alimentów

Odwołanie od zasądzonych alimentów Zostały mi przysądzone alimenty 300 złotych które musze płacić na córke.Sprawa ciągnęła sie rok czasu ponieważ matka mojej córki założyła ja na poczatku (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

rozwód z orzekaniem o winie

rozwód z orzekaniem o winie witajcie, za trzy tygodnie mam druga sprawe rozwodową.Mąż odszedł ode mnie 2 lata temu, po prostu po jednej z nocnych imprez(wrócil o 6 rano) gdy zaczęłam robić mu (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

pszczoły sąsiada

pszczoły sąsiada mam domek letniskowy na nieruchomości ktora graniczy z zabudowaniami osoby zajmującej się pszczołami, podczas ostatniej wizyty na dzialce okazało się, że również na mojej działce (...)

Czy Sąd w postępowaniu cywilnym ma prawo

Czy Sąd w postępowaniu cywilnym ma prawo Czy Sąd w postępowaniu cywilnym ma prawo: 1. Żądać podania danych osobowych takich jak NIP, PESEL, itd od osoby nie będącej stroną w tym postępowaniu. 2. (...)

Jak to jest z uprawnieniami Sądu?

Jak to jest z uprawnieniami Sądu? Czy Sąd w postępowaniu cywilnym ma prawo: 1. Żądać podania danych osobowych takich jak NIP, PESEL, itd od osoby nie będącej stroną w tym postępowaniu. 2. Czy (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

Porady prawne