Wypowiedzenie OC samochodu

Pytanie:

"Kupiłem samochód. Samochód ma polisę OC zawartą przez innego właściciela. Chcę rozwiązać tę umowę i zawrzeć w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Obecne towarzystwo ubezpieczeniowe powiedziało, że po 30 dniach od zakupu samochodu nie mogę tego zrobić i muszę dopłacić 300PLN. Czy jest to zgodne z prawem? "

Odpowiedź prawnika: Wypowiedzenie OC samochodu

Niestety, ale towarzystwo ubezpieczeniowe ma rację. Wynika to bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z jej artykułem 31 „w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego”.

Jak wprost wynika z treści powyższego przepisu wypowiedzieć umowę temu towarzystwu mógł Pan tylko przez 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży samochodu. Po upływie nie ma Pan już takiej możliwości. Powinien Pan jednak pamiętać o treści innego przepisu tej samej ustawy, konkretnie chodzi o artykuł 28, zgodnie z którym jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Zatem w Pana przypadku wystarczy „przypilnować” daty, w której upływa rok od zawarcia umowy ubezpieczenia OC (zawartej de facto przez Pana poprzednika) i będzie mógł Pan ją wypowiedzieć.

Pozostaje jeszcze do wyjaśnienia kwestia wspomnianej dopłaty 300 zł. Niestety, ale i w tym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe ma rację. Skoro bowiem umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w wyniku czego może okazać się niezbędna dopłata. Potwierdza to także artykuł 31 w ustępie 2 wspomnianej wyżej ustawy, zgodnie z którym „w razie niewypowiedzenia przez nabywcę pojazdu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w terminie 30 dni, zakład ubezpieczeń dokonuje ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek”. Z opisu wynika, iż najprawdopodobniej Pana poprzednik korzystał z większych zniżek u tego ubezpieczyciela.

Masz inne pytanie do prawnika?