Zaliczenie wpłat dłużnika

Pytanie:

"Czy w przypadku wpłat klienta na poczet ceny sprzedaży nieruchomości z wyraźnym wskazaniem w przelewie przeznaczenia wpłaty deweloper ma prawo zaliczenia części tych sum na poczet zakwestionowanych przez klienta należności takich jak odsetki, opłaty waloryzacyjne? W umowie nie ma żadnych regulacji w tym zakresie. "

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie wpłat dłużnika

W niniejszej sytuacji, w związku z brakiem szczególnych unormowań, zastosowanie znajdzie przepis art. 451 § 1 k.c., zgodnie z którym dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.

Jak więc wynika z powyższego, wierzyciel może zaliczyć Pana wpłaty na odsetki czy też inne należności uboczne. Kwestię sporności wskazanych zaległości należy wyjaśnić z wierzycielem bądź to w postępowaniu polubownym bądź sądowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika