Zatrudnianie cudzoziemca

Pytanie:

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, że jest doktorantką na polskiej uczelni wyższej.

Masz inne pytanie do prawnika?

19.12.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnianie cudzoziemca

Karta pobytu jest jedynie dokumentem potwierdzającym uprawnienie do przebywania na terytorium RP. Rozumiemy, iż chodzi o osobę, która posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas określony. Praca na podstawie umowy o dzieło jest wykonywaniem pracy zarobkowej, a więc mieści się w pojęciu “wykonywania pracy przez cudzoziemca” w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa ta wymaga, by cudzoziemcy podejmujący pracę zarobkową posiadali zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Zwolnieni z tego wymogu są m. in.

  • cudzoziemcy posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

  • cudzoziemcy posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierzają wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wynika z tego, iż w podanym stanie faktycznym uzyskanie pozwolenia na pracę będzie konieczne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne