Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej a umowa najmu zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych

Pytanie:

Czy wystąpienie ze spółki cywilnej jednego ze wspólników wywiera wpływ na umowę najmu zawartą na gruncie prawa zamówień publicznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.1.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana podmiotowa w spółce cywilnej a umowa najmu zawarta na gruncie prawa zamówień publicznych

Zgodnie z art. 144  prawa zamówień publicznych 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.
Za istotną zmianę postanowień zawartych w umowie w rozumieniu tego przepisu uważa się w szczególności zmiany podmiotowe. Spółka cywilna nie posiada osobnej podmiotowości prawnej. Zatem stroną umowy najmu są wszyscy wspólnicy tej spółki. Zmiana jednego ze wspólników spółki automatycznie spowoduje konieczność zmiany umowy najmu. Powstaje zatem pytanie czy taka zmiana jest dopuszczalna na gruncie art. 144 p.z.p.? W doktrynie, w kwestii zmian podmiotowych, rozróżnia się zmiany po stronie wierzytelności, jak i po stronie długu. Umowa najmu jest umową dwustronnie zobowiązującą, gdzie obie strony występują względem siebie zarówno jako wierzyciele jak i jako dłużnicy. Szpital występuje jako dłużnik w zakresie zobowiązania do oddania do używania lokalu użytkowego. Natomiast jako wierzyciel szpital występuje w zakresie zobowiązania wspólników spółki cywilnej do zapłaty czynszu. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 p.z.p. do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej "umowami", stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej osobno należy potraktować zmiany podmiotowe po stronie wierzytelności jak i po stronie długu. Kwestię tę obszernie omawia Jarosław Jerzykowski. Autor ten zwraca uwagę na fakt, iż po stronie wierzytelności zmiany podmiotowe nie wywierają wpływu na umowę zawartą w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Innymi słowy możliwa jest cesja wierzytelności z tej umowy na dowolny podmiot. Jednakże po stronie długu taka zmiana jest niemożliwa. Podmiotowe przekształcenie umowy dokonywane w celu zmiany podmiotu zobowiązanego do wykonania zamówienia będzie stanowić naruszenie ogólnych zasad udzielania zamówień.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zmiana udziałów w spółce cywilne

16.1.2018 przez: kielekttt

Sprzedaż / kupno spółek

10.10.2017 przez: AdamOl

spółka cywilna a sklep internetowy

11.6.2015 przez: Korn11