Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Pytanie:

"Kiedy można żądać zmiany postanowień zawartych w umowie cywilnoprawnej?"

Odpowiedź prawnika: Zmiany umowy na skutek nadzwyczajnych okoliczności

Zaznaczyć trzeba, że prawo hołduje zasadzie „pacta sunt servanda”, czyli „umów należy przestrzegać”, która swój wyraz znajduje choćby w:

Art. 354. Kodeksu cywilnego

§ 1. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego, a jeżeli istnieją w tym zakresie ustalone zwyczaje - także w sposób odpowiadający tym zwyczajom.

§ 2. W taki sam sposób powinien współdziałać przy wykonaniu zobowiązania wierzyciel.

Zasada ta oznacza, że raz zawartej umowy należy przestrzegać i wykonać ja zgodnie z jej treścią. Nie jest ona jednak zasadą absolutną i doznaje – prawem określonych – wyjątków:

Art. 3571. Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika