Rekomendacje dla zarządzających budynkami mieszkalnymi w czasie epidemii

Jakie są zalecenia GIS i MR dla zarządzających budynkami mieszkalnymi na czas epiedemii koronawirusa? Sprawdź.

Obowiązki zarządzających budynkami mieszkalnymi 

Zgodnie z 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym.

Porady prawne

W związku z ogłoszonym stanem epidemii powyższy obowiązek obejmuje podejmowanie przez właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomościami działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19:

- poza standardowym myciem zalecana jest dezynfekcja uprzednio umytych:

 • przestrzeni wspólnych w budynku (podłóg, schodów, wnętrz wind itp.),
 • powierzchni dotykowych (klamek, poręczy, uchwytów, domofonów, przycisków
  w windach, skrzynek pocztowych itp.)

- częstotliwość przeprowadzania dezynfekcji oraz przedział czasowy pomiędzy poszczególnymi czynnościami dezynfekującymi powinny być poprzedzone analizą uwzględniającą następujące czynniki:

 • specyfikę obiektu, w tym wielkość i rodzaj obiektu (otwarty czy zamknięty),
 • średnią liczbę osób przemieszczających się w częściach wspólnych;
 • rodzaj powierzchni, z którymi stykają się osoby (klamki, poręcze, uchwyty, krzesła, ławki, oparcia),
 • możliwość wietrzenia pomieszczenia, części wspólnych, np. przez otwarcie okien,
 • metod i rodzajów środków stosowanych do dezynfekcji

Środki do dezynfekcji

Szczegółowe informacje na temat produktów biobójczych, w tym wirusobójczych, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne wykaz produktów jest na bieżąco aktualizowany,

Na opakowaniu produktu biobójczego zamieszczane są m.in. informacje dotyczące:

 • zakresu stosowania produktu biobójczego (do jakich powierzchni produkt jest przeznaczony),
 • zaleceń dotyczących stosowania, dawki lub ilości,
 • zaleceń dotyczących bezpiecznego postępowania z odpadami produktu biobójczego
  i jego opakowaniem,
 • numeru serii i daty ważności produktu biobójczego,
 • czasu, po którym dana powierzchnia zostanie zdezynfekowana; czasu, po którym należy powtórzyć dezynfekcję; czasu, po którym można ponownie używać zdezynfekowane rzeczy/powierzchnie; lub czasu, po jakim ludzie lub zwierzęta mogą przebywać w zdezynfekowanym pomieszczeniu/terenie;
 • niezbędnego czasu wentylacji pomieszczeń, w których ma być zastosowany produkt biobójczy, odpowiedniego czyszczenia sprzętu służącego do wykonywania zabiegów, szczegółowe środki ostrożności, jakie należy zachować w czasie wykonywania zabiegu, przechowywania i transportu.

Wskazówki dotyczące oczyszczania pomieszczeń i przestrzeni publicznych innych niż należące do opieki zdrowotnej, w których może potencjalnie występować wirus SARS-CoV-2, zawiera raport techniczny Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) z dnia 18 lutego 2020 r. pn. „Interim guidance for environmental cleaning in non-healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2”, zgodnie z jego treścią do dezynfekcji:

 • zalecane jest m.in. zastosowanie 0,1% podchlorynu sodu, po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem,
 • w przypadku powierzchni, które mogą zostać uszkodzone przez podchloryn sodu, zalecane jest zastosowanie etanolu w stężeniu 70% (również po oczyszczeniu powierzchni neutralnym detergentem),
 • podstawowe środki stosowane w celu zwalczania wirusa SARS-CoV-2 powinny obejmować aminy IV rzędowe, etanol, podchloryn sodu (nie jest natomiast zalecane stosowanie formaldehydu, gdyż wykazuje on działanie kancerogenne).

Zalecenia dotyczące wykonywania usług przez pracowników technicznych

Zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu przed umówieniem się na wykonanie usługi, czy też przy wezwaniu należy zapytać wzywających, czy są w trakcie izolacji lub kwarantanny:

- w przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące w trakcie izolacji lub kwarantanny, przy wchodzeniu do lokali zalecane jest przestrzeganie następujących zasad:

 • należy poprosić lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości), lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
 • należy poprosić lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
 • należy zdezynfekować ręce przed wejściem do budynku / mieszkania,
 • należy przestrzegać zasady bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
 • należy stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon / fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac),
 • po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki wyrzucić do kosza
  na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
 • obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione,
 • nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas wizyt.

- w przypadku przebywających w lokalu osób będących w trakcie kwarantanny lub izolacji – gdy wykonanie usługi jest konieczne dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej zaleceń:

 • należy poprosić lokatorów o przejście do pomieszczenia, do którego pracownik techniczny nie będzie zmuszony wchodzić,
 • zalecane jest, aby pracownicy techniczni wykonujący usługi w takim lokalu byli wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:
 1.  
  1. kombinezon albo długi fartuch ochronny (jeśli wymaga tego charakter pracy);
  2. jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;
  3. gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;
  4. jednorazowe rękawice.

Wyposażenie pracowników technicznych oraz personelu sprzątającego w środki ochrony osobistej

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych
i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki
i techniki, jak również ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy.
Do obowiązków pracodawcy należy m.in.:

 • reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • dostarczenie pracownikowi środków ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach,
 • zapewnienie, aby stosowane środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, oraz zapewnienie ich prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania.

Zgodnie z § 8 ust. 3 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878).

Na podst. gis.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne