Krajowa Grupa Spożywcza w budowie

Koferencja

W Ministerstwie Aktywów Państwowych odbyła się pod koniec marca konferencja poświęcona finalizacji budowy Krajowej Grupy Spożywczej, w której udział wzięli wicepremierzy Jacek Sasin, minister aktywów państwowych oraz Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

- "Dziś w obliczu zmian, które pociąga za sobą wojna na Ukrainie widać jak ważna jest możliwość zapewnienia przez państwo bezpieczeństwa w wielu obszarach gospodarczych. Dlatego tak konsekwentnie konsolidujemy tę państwową część gospodarki" - powiedział wicepremier Jacek Sasin.

Wojna w Ukrainie radykalnie zmieniła sytuację na rynkach rolno-spożywczych, wpływając na ceny podstawowych produktów, łańcuchów dostaw czy dostępność zbóż. Doprowadziło to do wzrostu kosztów produkcji i transportu. Te wydarzenia wyraźnie pokazują jak ważna jest niezależność w sektorze paliwowo-energetycznym czy rolnym. Budowa silnych koncernów jest najważniejszym kierunkiem, który będzie realizowany w ramach konsolidacji spółek.   

- "Dziś mówimy o konsolidacji sektora spożywczego, niezwykle ważnego dla bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Chcemy, aby polska gospodarka była silna i aby mogła mierzyć się z wyzwaniami, które niesie za sobą ten trudny czas" – powiedział minister aktywów państwowych.

Porady prawne

Gwarant bezpieczeństwa żywnościowego Polski...

Stworzenie Krajowej Grupy Spożywczej ma pozwolić zapewnić dostawy rezerw strategicznych żywności oraz przyczynić się do stabilizacji sytuacji na rynku produktów rolnych.

Ministerstwo Aktywów Państwowych w ciągu najbliższych 7 dni przedstawi Radzie Ministrów wniosek o wyrażenie zgody na przeniesienie udziałów spółek podlegających konsolidacji do Krajowej Spółki Cukrowej i tym samym formalne powołanie Krajowej Grupy Spożywczej. W skład grupy ma wchodzić 15 wiodących spółek, podzielonych na 6 segmentów: produkcja nasienna, produkcja cukru, produkcja skrobi, sektor zbożowo-młynarski, sektor rolny i przetwórstwo spożywcze. Przychód Krajowej Grupy Spożywczej szacowny jest na poziomie 3,5 mld zł rocznie. Dzięki działaniom podjętym przez Ministerstwo Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powstanie silna spółka w segmencie rolno-spożywczym, z dominującym kapitałem Skarbu Państwa.

- "Pozwala nam to sfinalizować proces powołania Krajowej Grupy Spożywczej, czyli skonsolidowania państwowego sektora rolno-spożywczego w jednym podmiocie. W pracach nad nim przechodzimy do ostatniego etapu, czyli finalizacji projektu" – mówił Jacek Sasin. 

Wicepremier podkreśla, że choć część ekspertów przestrzega, że konflikt w Ukrainie może spowodować wzrost ubóstwa żywnościowego, Polsce nie grozi taki kataklizm. 

- "Jesteśmy w pełni bezpieczni. Polska jest całkowicie samowystarczalna jeśli chodzi o produkcję żywności. Bezpieczeństwo żywnościowe kraju nie jest zagrożone. Musimy jednak podejmować kolejne działania, które to bezpieczeństwo wzmocnią. Dlatego finalizacja procesu budowy Krajowej Grupy Spożywczej jest jednym z priorytetów Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi" – podkreślił.

Głównym celem Krajowej Grupy Spożywczej jest budowa kompleksowego łańcucha dostaw w ramach strategii „od pola do stołu” oraz zapewnienie kompleksowej obsługi rolnika-plantatora. Powiązania między spółkami w Krajowej Grupie Spożywczej pozwolą zapewnić kontrolę nad każdym etapem produkcji w segmentach cukru, skrobi, zbożowo-młynarskich i przetwórstwa spożywczego. Dzięki podjętym działaniom spółki będą mogły zrezygnować z usług pośredników, a uzyskane zyski trafią do Krajowej Grupy Spożywczej.

- "Silny podmiot będzie dawać nowe szanse rozwojowe dla sektora rolno-spożywczego, jakże ważnego dla polskiej gospodarki i dla polskich rolników" – podsumował minister aktywów państwowych.

Krajowa Grupa Spożywcza będzie w stanie zapewnić dostawy rezerw strategicznych żywności oraz pośrednio przyczynić się do ustabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych. Jednocześnie będzie zdolna konkurować na rynkach polskim i zagranicznym.

Polska zajmuje 7. miejsce wśród największych eksporterów artykułów rolno-spożywczych w całej Unii Europejskiej. Równocześnie jest także na 3. miejscu spośród państw UE, które mają najwyższy, dodatni bilans handlowy. Wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych w 2021 r. wyniosła ok. 170,8 mld zł.

Krajowa Grupa Spożywcza coraz bliżej...

Wicepremierzy Henryk Kowalczyk i Jacek Sasin przedstawili kolejne etapy budowy holdingu spożywczego Krajowej Grupy Spożywczej.

Podpisanie umowy

– "To jest kolejny etap, który finalizuje prace związane z budową Krajowej Grupy Spożywczej" – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Podpisana dziś umowa dotyczy przekazania nadzoru właścicielskiego 7 spółek z KOWR do Ministerstwa Aktywów Państwowych – poinformował wicepremier Jacek Sasin.

Bezpieczeństwo żywnościowe

Obydwaj wicepremierzy bardzo mocno akcentowali kwestie bezpieczeństwa żywnościowego.

– "Wojna w Ukrainie ponownie uświadomiła wszystkim, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i chcemy, aby Krajowa Grupa Spożywcza to bezpieczeństwo jeszcze bardziej wzmocniła poprzez przetwórstwo, a następnie handel" – stwierdził szef resortu rolnictwa.

– "Bolączką polskiego rolnictwa jest fakt, że przetwórstwo nie jest w polskich rękach, poza oczywiście mleczarstwem" – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Dodał także, że poprzez skrócenie drogi od pola do stołu, dzięki eliminacji zbyt dużej liczby pośredników, będzie możliwe przeciwdziałanie zmowom cenowym na rynkach.

– "Silny podmiot na rynku nie pozwoli na oferowanie rolnikom np. 9 groszy za jabłka przemysłowe, jak to miało miejsce w przeszłości" – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak poinformował wicepremier Jacek Sasin, z Ministerstwa Aktywów Państwowych przekazany zostanie do Rady Ministrów projekt stosownej uchwały, która zakończy proces formalnego przekazania spółek do MAP.

Skarb Państwa, w imieniu którego działa Minister Aktywów Państwowych, prowadzi proces konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej w celu stworzenia holdingu spożywczego na bazie zasobów Skarbu Państwa.

Spółki wytypowane do uczestnictwa

Podpisane dziś porozumienie dotyczyło przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów w spółkach, wytypowanych do uczestnictwa w holdingu, w których KOWR wykonuje uprawnienia właścicielskie. Są to:

  • „DANKO" Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Choryni;
  • Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;
  • Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o. z siedzibą w Tulcach;
  • Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o. z siedzibą w Straszkowie;
  • Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie;
  • Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach;
  • Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o. z siedzibą w Kietrzu.

Zmiana przepisów

6 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Ustawa ta wprowadziła przepisy umożliwiające przekazanie Ministrowi Aktywów Państwowych przez KOWR (za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi) praw z udziałów w ww. spółkach nadzorowanych przez KOWR, z których to prawa wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Spółki te zostały wykreślone z wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 stycznia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednoosobowych spółek hodowli roślin uprawnych lub hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, które weszło w życie 12 stycznia 2022 r.

Zmiana tych przepisów umożliwiła zatem realizację kolejnego etapu procesu tworzenia holdingu, tj. pozwoliła na podpisanie 29 marca 2022 r. pomiędzy Ministrem Aktywów Państwowych a Dyrektorem Generalnym KOWR porozumienia w sprawie przekazania przez KOWR Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywania praw z udziałów we wspomnianych spółkach.

Należy dodać, że dotychczas, w toku prac nad utworzeniem holdingu, KOWR przekazał Ministrowi Aktywów Państwowych wykonywanie praw z udziałów w spółce Elewarr sp. z o.o. wraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi sp. z o.o.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne